College

Het college van B&W vormt het dagelijks bestuur en voert de beslissingen van de raad uit. Een wethouder is niet langer tegelijkertijd raadslid of voorzitter van een raadscommissies. Wel is een wethouder aanwezig bij vergaderingen van de gemeenteraad en de commissie(s).

Het feit dat wethouders niet langer raadslid zijn is één van de grootste veranderingen door het dualisme. Dit betekent dat hij of zij niet meer over de eigen voorstellen meestemt. De wethouder hoeft zelfs geen lid te zijn van een politieke partij. Dit moet ervoor zorgen dat de afstand tussen raad en wethouders groter wordt, waardoor controle beter kan worden uitgevoerd en inhoudelijke argumenten de doorslag kunnen geven.

Het Steinse college van Burgemeester en Wethouders bestaat uit:

M.F.H. Leurs-Mordang

Leurs-Mordang
contactgegevens en taken M.F.H. Leurs-Mordang
FunctieBurgemeester
Telefoonnummer046-43 59 200 / 201
E-mailadresmarion.leurs@gemeentestein.nl
Taken
 • Algemene aangelegenheden
 • Openbare orde en veiligheid
 • Externe betrekkingen/ regionale samenwerking
 • Voorlichting en communicatiebeleid
 • Handhaving (algemeen)
 • Woonwagenzaken (inclusief verplaatsing Achter de Hegge)
 • Burgerlijke stand en verkiezingen
 • Archief
 • Externe veiligheid
 • Evenementen
 • Drank- en Horecawet
 • Standplaatsenbeleid
 • Juridische kwaliteitszorg
 • Strategische visie

ing. D.M.M. Hendrix

Hendrix
contactgegevens en taken ing. D.M.M. Hendrix
FunctieWethouder
Telefoonnummer046-43 59 200 / 201
E-mailadresdanny.hendrix@gemeentestein.nl
Taken

Fysiek Domein
1ste Loco burgemeester

 • Ruimtelijke Ordening
 • Beheer Openbare werken
 • Verkeer en Vervoer
 • Milieu, afvalstoffen en riolering
 • Afvalinzamelingsbedrijf RWM (inclusief aandeelhouderschap als deelneming)
 • Begraafplaatsen
 • Bouw- en Woningtoezicht (incl. Handhaving)
 • Vastgoed en grondbeleid
 • Volkshuisvesting
 • Natuur- en landschapsprojecten
 • Gebiedsgerichte aanpak
 • Regionale Uitvoeringsdienst Zuid Limburg (RUD)
Politieke partijDemocratisch Onafhankelijken Stein

mr. H.J.S. Janssen

Janssen
contactgegevens en taken mr. H.J.S. Janssen
FunctieWethouder
Telefoonnummer046-43 59 203 / 368
E-mailadreshub.janssen@gemeentestein.nl
Taken

Sociaal Domein
2e Loco burgemeester

 • Integraal portefeuillehouder 3D's
 • Eigen Kracht Visie
 • Ouderenbeleid
 • Jeugd-en jongerenbeleid/Jeugdzorg
 • Wmo
 • Vrijwilligersbeleid
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Vixia
 • Participatiewet
 • Zorg en Welzijn
 • Sociale Zaken
 • Volksgezondheid (incl. GGD)
 • Demografische ontwikkelingen
 • Doelgroepenvervoer
Politieke partijCDA

R.C.M. Mulken v. - Lingen v.

Mulken v. - Lingen v.
contactgegevens en taken R.C.M. Mulken v. - Lingen v.
FunctieWethouder
Telefoonnummer046-4352903 / 368
E-mailadresgina.vanmulken@gemeentestein.nl
Taken

Cultuur en Maatschappij
3e loco burgemeester

 • Sportbeleid (exclusief sportaccommodaties)
 • Musea
 • Vluchtelingenwerk
 • Bibliotheekwerk
 • Toerisme en Recreatie
 • Kunst en Cultuur
 • Cultureel erfgoed
 • Markten en kermissen
Politieke partijSteins Belang

N.T.P. Wingelaar

Wingelaar
contactgegevens en taken N.T.P. Wingelaar
FunctieWethouder
Telefoonnummer046-43 59 203 / 368
E-mailadresnatascha.wingelaar@gemeentestein.nl
Taken

Personeel, Economie en Onderwijs
4e loco burgemeester

 • Economische zaken
 • Onderwijs
 • Kinderopvang en Peuterspeelzalen
 • Personeel en organisatie
 • Publiekszaken, ICT en dienstverlening (incl DVC)
Politieke partijDemocratisch Onafhankelijken Stein

A. Roest

Roest
contactgegevens en taken A. Roest
FunctieWethouder
Telefoonnummer046-43 59 203 / 368
E-mailadresanton.roest@gemeentestein.nl
Taken

Middelen Domein
5e loco burgemeester

 • Accommodatiebeleid inclusief sportaccommodaties
 • Financiën (inclusief deelnemingen en aandeelhoudersschappen)
 • Inkoop en aanbesteding
 • Steinerbos
 • Subsidiebeleid

Politieke partijSteins Belang

Gemeentesecretaris Jeroen Sanders

Sanders
contactgegevens en taken Gemeentesecretaris Jeroen Sanders
FunctieGemeentesecretaris
E-mailadresjeroen.sanders@gemeentestein.nl

Hoofdnavigatie