College van Burgemeester en Wethouders

Wil je in contact komen met het bestuur?

Wil je een afspraak maken met de burgemeester of wethouders,óf wil je hen uitnodigen voor een evenement of bijeenkomst? Neem dan (liefst zes weken van te voren) contact op met het bestuurssecretariaat via het algemene nummer 046-435 93 93 of mail naar bestuurssecretariaat@gemeentestein.nl.

Besluiten

Bekijk de besluitenlijsten van het college.

College van Burgemeester en Wethouders

Het college van B&W vormt het dagelijks bestuur en voert de beslissingen van de gemeenteraad uit. Bekijk hier het bestuursakkoord 2022-2026. (PDF, 307.2 kB)

Hieronder staat de samenstelling en taakverdeling.

Burgemeester M.F.H. (Marion) Leurs-Mordang

Burgemeester M.F.H. (marion) Leurs-Mordang

 • Algemene aangelegenheden
 • Openbare orde en veiligheid
 • Externe betrekkingen/regionale samenwerking
 • Voorlichting en communicatiebeleid
 • Handhaving (algemeen)
 • Integraal Woonwagenbeleid (exclusief achter de Hegge)
 • Burgerlijke stand en verkiezingen
 • Archief
 • Externe veiligheid
 • Evenementen (beleid en uitvoering)
 • Alcoholwet
 • Standplaatsenbeleid
 • Juridische kwaliteitszorg
 • Strategische visie

Wethouder ing. D.M.M. (Danny) Hendrix

Wethouder ing. D.M.M. (Danny) Hendrix

Fysieke leefomgeving
1e Loco burgemeester

 • Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu
 • Waterbeheer en waterveiligheid
 • Verkeer en Mobiliteit
 • Afval en Reiniging
 • Beheer openbare ruimte
 • Wijkbeheer en Wijkgericht Werken
 • Vergunningen Toezicht en Handhaving
 • Grootschalige projecten
 • Gebiedsgerichte Aanpak
 • Implementatie Omgevingswet
 • Vastgoed en grondbeleid
 • Woonwagenzaken (onderdeel wonen)
 • Gasloze wijken en het Groene Net
 • Huisvesting statushouders
 • Begraafplaatsen
 • Politieke partij: DOS

Wethouder R.C.M. (Gina) van Mulken - van Lingen

Duurzaamheid, Sport, Cultuur, Recreatie & Toerisme
(wordt bij afwezigheid vervangen door wethouder Wingelaar)

 • Duurzaamheid (inclusief RES, exclusief Het Groene Net)
 • Sport (beleid inclusief beheer buitensportaccommodaties)
 • Kunst en Cultuur, Musea, Bibliotheekwerk en Cultureel erfgoed
 • Groenstructuurvisie, Natuur- en Landschapsprojecten
 • Rivierpark Maasvallei
 • Recreatie en Toerisme (inclusief Steinerbos)
 • Politieke partij: Steins Belang

Wethouder N.T.P. (Natascha) Wingelaar

Wethouder N.T.P. (Natasha) Wingelaar

Middelen & Economie
(wordt bij afwezigheid vervangen door de burgemeester)

 • Financiën
 • Deelnemingen en Aandeelhouderschappen (exclusief Steinerbos)
 • Personeel en Organisatie
 • Economische zaken en Werkgelegenheid
 • Dienstverlening en Publiekszaken
 • Inkoopbeleid
 • Inclusieve Samenleving (coördinerend)
 • Politieke partij: DOS

Wethouder J.A.G. (Joep) Ummels M.Sc.

Wethouder J. (Joep) Ummels

Onderwijs & Verenigingen
(wordt bij afwezigheid vervangen door wethouder Dassen)

 • Onderwijs, VVE en Peuteropvang
 • Accommodaties (beleid en beheer), exclusief buitensportaccommodaties
 • Subsidies
 • Jeugdzorg, Jeugd en Jongerenbeleid
 • Facilitaire zaken, ICT, informatiebeveiliging en privacy
 • Grootschalige projecten (2e portefeuillehouder)
 • Volksgezondheid en GGD
 • Vrijwilligersbeleid, Doelgroepenvervoer
 • Dierenwelzijn
 • Schutterijen
 • Anti-discriminatie
 • Markten en kermissen
 • Politieke partij: DOS

Wethouder F.T.M.J. (Frank) Dassen

​​Website foto quote wethouder Dassen 2023

Sociaal Domein (wordt bij afwezigheid vervangen door wethouder Ummels)

 • Coördinerend 3 decentralisaties / GRIP op Sociaal Domein
 • Arbeidsmarktbeleid, Participatie en Vidar
 • Wmo, Ouderenbeleid en Mantelzorgbeleid
 • Armoedebeleid
 • DOP ‘s (beleid en uitvoering), Eigen kracht
 • Vluchtelingenbeleid
 • Schuldhulpverlening
 • Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg
 • Politieke partij: VVD

Gemeentesecretaris / algemeen directeur Wim Ploeg


Interim gemeentesecretaris Wim Ploeg

Wat zijn de nevenfuncties van onze college leden?

Bekijk de nevenfuncties van de collegeleden (PDF, 32.9 kB). 

Bekijk de nevenfuncties van de gemeentesecretaris (PDF, 9.7 kB).


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93