College van Burgemeester en Wethouders

Het college van B&W vormt het dagelijks bestuur en voert de beslissingen van de gemeenteraad uit. Hieronder staat de samenstelling en taakverdeling.

Burgemeester M.F.H. (Marion) Leurs-Mordang

 • Burgemeester M.F.H. (marion) Leurs-Mordang

  Algemene Aangelegenheden
 • Openbare orde en veiligheid
 • Externe betrekkingen / regionale samenwerking
 • Voorlichting en communicatiebeleid
 • Handhaving (algemeen)
 • Woonwagenzaken
 • Burgerlijke stand en verkiezingen
 • Archief
 • Externe veiligheid
 • Evenementen
 • Drank- en Horecawet
 • Standplaatsenbeleid
 • Juridsiche kwaliteitszorg
 • Strategische visie

Wethouder ing. D.M.M. (Danny) Hendrix

Fysiek domein
1e Loco burgemeester

Wethouder ing. D.M.M. (Danny) Hendrix

 • Ruimtelijke Ordening
 • Beheer Openbare werken
 • Verkeer en vervoer
 • Milieu, afvalstoffen en riolering
 • Begraafplaatsen
 • Afvalinzamlingsbedrijf RWM
  (inclusief aandeelhouderschap als deelneming)
 • Bouw- en Woningtoezicht (incl. Handhaving)
 • Vastgoed en grondgebied
 • Volkshuisvesting
 • Natuur- en landschapsprojecten
 • Regionale Uitvoeringsdienst Zuid Limburg (RUD)
 • Gebiedsgerichte aanpak
 • Politieke partij: DOS

Wethouder mr. H.J.S. (Hub) Janssen

Sociaal Domein
2e Loco burgemeester

 • Wethouder mr. H.J.S. (Hub) Janssen

  Integraal portefeuillehouder 3D's
 • Eigen Kracht Visie
 • Ouderenbeleid
 • Jeugd- en jongerenbeleid / Jeugdzorg
 • WMO
 • Vrijwilligersbeleid
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Vixia
 • Participatiewet
 • Zorg en Welzijn
 • Sociale Zaken
 • Volksgezondheid (incl. GGD)
 • Demografische ontwikkelingen
 • Doelgroepenvervoer
 • Politieke partij: CDA

Wethouder R.C.M. (Gina) van Mulken - van Lingen

Wethouder R.C.M. (Gina) van Mulken - van Lingen

Domein Cultuur en Maatschappij
3e Loco burgemeester

 • Sportbeleid (exclusief sportaccommodaties)
 • Vluchtelingenwerk
 • Bibliotheekwerk
 • Toerisme en Recreatie
 • Musea
 • Kunst en Cultuur
 • Cultureel erfgoed
 • Markten en kermissen
 • Politieke partij: Steins Belang

Wethouder N.T.P. (Natascha) Wingelaar

Wethouder N.T.P. (Natasha) Wingelaar

Domein P&O, Economie en Onderwijs
4e loco burgemeester

 • Economische zaken
 • Onderwijs
 • VVE, Kinderopvang en Peuterspeelzalen
 • Personeel en organisatie
 • Publiekszaken, ICT en dienstverlening
 • Politieke partij: DOS

Wethouder A. (Anton) Roest

Wethouder A. (Anton) RoestMiddelen Domein
5e Loco burgemeester

 • Accommodatiebeleid (inclusief sportaccommodaties)
 • Financiën (inclusief deelnemingen en aandeelhouderschappen)
 • Inkoop en aanbesteding
 • Steinerbos
 • Subsidiebeleid
 • Politieke partij: Steins Belang

Drs. J.H.J (Jeroen) Sanders
Gemeentesecretaris / algemeen directeur

Gemeentesecretaris / algemeen directeur Drs. J.H.J (Jeroen) Sanders

Wilt u in contact komen met het bestuur?

Wil je een afspraak maken met de burgemeester of wethouders,óf wil je hen uitnodigen voor een evenement of bijeenkomst? Neem dan (liefst zes weken van te voren) contact op met het bestuurssecretariaat via het algemene nummer 046-4359393 of mail naar bestuurssecretariaat@gemeentestein.nl.

Besluiten

Bekijk de besluitenlijsten van het college.