Privacy

Binnen de gemeente Stein wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van inwoners, partners en medewerkers. Bij persoonsgegevens kun je bijvoorbeeld denken aan naam, adres, woonplaats, e-mailadres, Burgerservicenummer, bankrekeningnummer en andere op jouw persoon betrekking hebbende gegevens. Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld en gebruikt met een vooraf omschreven doel. Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente veilig met deze gegevens omgaat.

Privacyverklaring

De gemeente Stein gebruikt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar taken en om jou van dienst te kunnen zijn. In deze privacyverklaring lees je hoe de gemeente Stein met jouw persoonsgegevens omgaat.

Wetgeving

De gemeente is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het privacy- en informatiebeveiligingsbeleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wetten:

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG)
 • De Wet Politiegegevens (Wpg)

Naast bovenstaande wetten werkt de gemeente Stein met het normenkader van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Verantwoordelijken

Binnen de gemeente Stein zijn de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wanneer jij je bij de gemeente meldt voor producten, zorg, hulp of ondersteuning maken wij gebruik van jouw persoonsgegevens. Je kunt erop vertrouwen dat wij daar met veel aandacht mee omgaan. We werken volgens de regels uit de privacywetgeving en ons beleid. Dat betekent onder andere dat de persoonsgegevens alleen gegeven worden aan medewerkers die deze nodig hebben om hun werk uit te kunnen voeren. Wij gebruiken nooit meer gegevens dan nodig en deze worden ook niet langer bewaard dan nodig. Dit geldt ook voor de organisaties waarmee wij samenwerken.

Toestemming

In de meeste gevallen worden persoonsgegevens gebruikt om een wettelijke of publieke taak uit te kunnen voeren. In sommige gevallen is jouw toestemming nodig voor het gebruiken van jouw gegevens. Er wordt jou dan in duidelijke en begrijpelijke taal uitgelegd waar de aanvraag voor toestemming over gaat. De gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt waarvoor ze gevraagd zijn.
Je bent altijd vrij om de toestemming te geven of te weigeren. Als je wel toestemming geeft, mag je deze weer intrekken wanneer je wilt. Het niet verstrekken, het weigeren of intrekken van toestemming kan gevolgen hebben voor de dienstverlening.

Beveiliging

De gemeente Stein neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en probeert door passende beveiligingsmaatregelen misbruik, verlies en onbevoegde toegang tot gegevens te voorkomen. De gemeente heeft een Chief Information Security Officer en een Adviseur Privacy aangesteld om jouw privacy te borgen. De Functionaris Gegevensbescherming houdt onafhankelijk toezicht binnen de gemeente en is de contactpersoon van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klacht

Als je vindt dat de gemeente niet goed is omgegaan met jouw privacy of niet terecht jouw gegevens heeft gebruikt, dan kun je schriftelijk of via info@gemeentestein.nl een klacht in dienen. Wij zullen jouw klacht binnen 6 weken afhandelen. Ben je niet tevreden over de afhandeling van jouw klacht door de gemeente, dan kun je je wenden tot de onafhankelijke functionaris Gegevensbescherming via info@gemeentestein.nl of via ons algemene telefoonnummer 046-435 93 93.

Datalek melden

Als persoonsgegevens worden gestolen, onbedoeld worden gewist of worden gegeven aan iemand die er geen kennis van mag nemen, dan is er sprake van een 'datalek'. Als er een datalek is, treedt direct onze datalekprocedure in werking. Wij stellen je op de hoogte bij een ernstig datalek waarbij jouw persoonsgegevens zijn betrokken. Wij doen er alles aan om de gevolgen van een datalek te beperken en herhaling te voorkomen.

Visie op privacy en informatiebeveiliging

In het document visie op privacy en informatiebeveiliging (PDF, 111.1 kB) lees je de visie op een veilige omgang van persoonsgegevens en informatie van de gemeente Stein. Hierin staat ook hoe de gemeente in de toekomst daarmee omgaat.

Register van verwerkingen AVG

Om jou van dienst te kunnen zijn, hebben we in veel gevallen persoonsgegevens van je nodig. Gemeente Stein heeft de processen waarin persoonsgegevens van inwoners worden gebruikt in kaart gebracht in het register van verwerkingen Stein. In dit register beschrijft de gemeente welke persoonsgegevens zijn gebruikt en voor welke doelen. Het register wordt steeds bijgewerkt. Wanneer bijvoorbeeld een proces verandert of wanneer er een nieuw proces wordt gestart, wordt dit aangepast in het register. In het document staat altijd de laatste versiedatum genoemd.

Register van verwerkingen AVG

Verantwoordelijken

Ieder bestuursorgaan binnen de gemeente moet kunnen aantonen dat de processen waarvoor zij verantwoordelijk zijn, voldoen aan de AVG. Vanuit de AVG dient iedere verwerkingsverantwoordelijke en daarmee ieder bestuursorgaan een register van verwerkingen bij te houden met de verwerkingen die onder hun verantwoordelijkheid vallen.

Informatiebeveiliging

De gemeente Stein beveiligt persoonsgegevens zo goed als mogelijk tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Hiervoor nemen we alle passende technische en organisatorische maatregelen. Wij houden ons aan de regels voor gegevensbescherming die voor gemeenten gelden.

Vragen over het register van verwerkingen?

Heb je vragen over het register? Bel of mail dan met de Functionaris Gegevensbescherming via het algemene nummer 046-4359393 of via info@gemeentestein.nl. De Functionaris Gegevensbescherming houdt binnen de gemeente toezicht op de toepassing en naleving van de privacywet. Dat gebeurt vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG). Wil je meer weten over hoe de gemeente omgaat met privacy en wat je rechten zijn? Ga dan naar onze privacyverklaring.

Rechten van betrokkenen

De gemeente Stein verzamelt voor verschillende redenen persoonsgegevens van je. Hierbij heeft de gemeente zich te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij verwerken je persoonsgegevens conform deze wet en ons Privacy Beleid.

Daar waar er persoonsgegevens van je worden verzameld, ben je ‘betrokkene’. Je hebt verschillende rechten die je kunt uitoefenen om grip te hebben en houden op de informatie die anderen van je verzamelen. In de privacyverklaring van de gemeente Stein zijn je privacyrechten beschreven. Indien je gebruik wilt maken van een van deze rechten, kun je online een verzoek indienen. Je kunt ook gebruik maken van je privacyrechten door de gemeente te bezoeken. Hier kun je aan de balie schriftelijk een verzoek indienen. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Neem daarom altijd je paspoort of legitimatiebewijs mee. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Als je jonger bent dan zestien jaar of als je onder curatele bent gesteld, dan kan alleen je wettelijk vertegenwoordiger namens jouw een verzoek indienen.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan een privacyverzoek. Alleen als je om meerdere kopieën vraagt of als je herhaaldelijk een verzoek indient kan de gemeente om een redelijke vergoeding vragen.

Termijn

Nadat de gemeente het verzoek heeft ontvangen en je identiteit heeft vastgesteld, ontvang je in beginsel binnen 4 weken bericht. Als het gaat om een complex verzoek, kan deze termijn met maximaal twee maanden worden verlengd.

Zie ook:

Privacyverklaring Wet Politiegegevens

De gemeente Stein heeft buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst voor taken in het kader van toezicht en handhaving van de openbare orde en de sociale veiligheid. Een boa houdt toezicht op de openbare orde en het naleven van wettelijke bepalingen. Bij overtredingen houdt de boa toezicht en treedt de boa handhavend op. Hiervoor verwerkt een boa persoonsgegevens. Als een boa persoonsgegevens verwerkt bij het uitvoeren van zijn toezichthoudende taak is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Verwerkt een boa persoonsgegevens in het kader van zijn politietaak (zoals het opsporen van strafbare feiten en het handhaven van de openbare orde), dan is de Wet politiegegevens (Wpg) van toepassing.

Net als de AVG stelt de Wpg eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. Zo kent de Wpg bijvoorbeeld specifieke bewaartermijnen voor de opslag van politiegegevens, terwijl de AVG geen concrete bewaartermijnen voorschrijft. Ook stelt de Wpg andere eisen bij het delen van politiegegevens tussen verschillende partijen, is er een verplichting tot logging en zijn er in de Wpg aanvullende beperkingen en uitzonderingen op de in de AVG geldende privacyrechten van betrokkenen. In deze privacyverklaring wordt uitleg gegeven over hoe wij omgaan met politiegegevens.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens in het kader van de Wet politiegegevens (Wpg)?

Onder de Wpg worden persoonsgegevens voor verschillende doelen verwerkt. Deze doelen staan beschreven in Wpg artikel 8, 9 en 13. Denk hierbij aan het schrijven van een proces-verbaal wanneer er een strafbaar feit is gepleegd.

Welke persoonsgegevens worden in het kader van de Wet politiegegevens verwerkt?

Bij een proces-verbaal registreert de gemeente contactgegevens, geboorteplaats en geboortedatum, een omschrijving van het strafbare feit met tijd en plaats hiervan, het BSN, het soort identiteitsbewijs en het nummer van het identiteitsbewijs. De gemeente verzamelt ook financiële gegevens bij het betalen van een proces-verbaal en/of het treffen van een betalingsregeling. Het is mogelijk om coulanceverzoek in te dienen voor een proces-verbaal. De gemeente verzamelt dan, naast de gegevens die al bij het verzoek zijn verstrekt, contactgegevens, geboorteplaats en geboortedatum, het proces-verbaalnummer en eventueel overige op het vergrijp van toepassing zijnde gegevens. Als wij aangifte doen bij de politie verzamelen wij voor zover mogelijk contactgegevens, geboorteplaats en geboortedatum en soort strafbaar feit.

Wat is de grondslag van de verwerking?

Persoonsgegevens mogen niet zomaar worden verwerkt, daar is een zogenaamde verwerkingsgrondslag voor nodig. De grondslag waarop de boa’s persoonsgegevens voor de Wpg verwerken, is het uitvoeren van een wettelijke verplichting.
De boa’s verwerken persoonsgegevens op grond van:

 • Wetboek van Strafvordering;
 • Wet politiegegevens;
 • Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Met wie worden de persoonsgegevens gedeeld?

Alleen bevoegde medewerkers krijgen toegang tot de gegevens. Zij mogen alleen die gegevens inzien die zij nodig hebben voor hun werk. Het is mogelijk dat we toegang verlenen aan medewerkers van politie of gemeente. Ook zij krijgen alleen toegang tot die gegevens die zij nodig hebben voor hun werk. Op de ontvangers van de gegevens rust een geheimhoudingsplicht. Soms is het nodig dat de gemeente de geregistreerde persoonsgegevens aan derden verstrekt. Bijvoorbeeld aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) of aan het Openbaar Ministerie (OM) of de politie vanwege een incident waarbij de gemeente aangifte doet. Daarnaast delen wij soms persoonsgegevens met verwerkers die in opdracht van en voor de gemeente persoonsgegevens verwerken. Deze verwerkers zijn bijvoorbeeld cloud- en hostingspartijen en IT-dienstverleners. Met deze verwerkers is een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin de wederzijdse rechten en plichten voor de verwerking zijn vastgelegd.

Wat zijn je rechten onder de Wet politiegegevens?

Onder de Wpg wijken je rechten af van die onder de AVG. Je hebt het recht om de persoonsgegevens die de gemeente onder de Wpg van je verwerkt, te bekijken. Je kunt daarvoor een schriftelijk overzicht van je persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente door een e-mail te sturen naar info@gemeentestein.nl onder vermelding van ‘rechten van betrokkenen Wpg’. Als je persoonsgegevens onder de Wpg onjuist of onvolledig zijn, kun je de gemeente vragen je persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen. Daarnaast kun je persoonsgegevens laten verwijderen of vragen om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Je ontvangt van ons bericht als je verzoek om correctie, verwijdering of de beperking van de verwerking van jouw gegevens in behandeling is genomen. Ook kun je in beroep gaan tegen het opstellen van een proces verbaal en de opgelegde boete. Tot slot kun je bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen als je van mening bent dat je persoonsgegevens in strijd met de Wpg worden verwerkt.

We hebben het recht een verzoek af te wijzen als:

 • het verzoek gerechtelijke onderzoeken of procedures zou belemmeren;
 • dat nadelige gevolgen heeft voor het voorkomen van het begaan van strafbare feiten, voor opsporing, onderzoek, vervolging of het opleggen van straffen;
 • de openbare veiligheid in het geding is;
 • de rechten en vrijheden van derden worden geschonden;
 • de nationale veiligheid in het geding is;
 • de gemeente de wettelijke plicht heeft deze persoonsgegevens te bewaren;
 • het kennelijk een ongegrond of buitensporig verzoek is bijvoorbeeld bij het onnodig vaak indienen van een verzoek.

Register van verwerkingen Wet Politiegevens (Wpg)

Wij hebben een register van verwerkingen voor de Wet Politiegegevens. Dit verwerkingsregister geeft een overzicht van alle soorten verwerkingen voor de uitvoering van onze taken. Dit register is openbaar.

Bekijk het register van verwerkingen Wpg


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.