Volg de Corona pagina voor een overzicht van alle maatregelen in Stein

Ontwerpbestemmingsplan “Torenstraat Urmond”

Dinsdag 7 april 2020

Burgemeester en Wethouders van Stein maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan “Torenstraat Urmond” gedurende zes weken voor een ieder ter inzage zal worden gelegd.

Het plan heeft betrekking op de realisatie van de 11 geschakelde woningen in twee bouwlagen en 2 bouwkavels aan de Torenstraat in Urmond.

Periode van ter inzage legging
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 16 april 2020 tot en met woensdag 27 mei 2020, voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Publiekszaken, Stadhouderslaan 200 te Stein. Het ontwerp bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt daar zoeken op de naam van het plan of op het identificatie¬nummer van het plan: NL.IMRO.0971.BPTorenstrUrmond-0001

Zienswijzen
Gedurende de periode van ter inzage legging is het voor een ieder mogelijk om zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan in te brengen bij de gemeenteraad. Zienswijzen kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend. Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Stein, postbus 15, 6170 AA, Stein. Mondelinge reacties kunnen tijdens kantooruren worden ingebracht (zie tel. nr. hieronder).

Degenen die hun zienswijze tijdig kenbaar hebben gemaakt worden in de gelegenheid gesteld een nadere mondelinge toelichting te geven in de beeldvormende bijeenkomst van de gemeenteraad.

Contact
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Janssen, tel. nr. 046-4359233.