Hoogwater in Stein: volg hier ons liveblog

Werk in uitvoering

Hieronder staat waar er op dit moment wordt gewerkt aan straten, riolen en dergelijke in de gemeente Stein. Zo kun je zien of er in jouw buurt of wijk iets gebeurt. Meer weten over werk aan de straat in de gemeente Stein? Op de pagina Werk in uitvoering staan alle projecten in de gemeente Stein.

Planning

Herstel PALL-leiding bij Urmond van start

Consortium Grensmaas start maandag (26 juli) met het herstel van de pijpleiding Antwerpen-Limburg-Luik (PALL) in de Maas tussen Maasband en Urmond. Door afkalving van de oevers tijdens het hoogwater van vorige week is de leiding waarin nafta wordt getransporteerd naar het bedrijventerrein Chemelot beschadigd. Nafta wordt verwerkt in de zogenaamde kraakinstallaties op Chemelot.

De werkzaamheden beginnen met de aanleg van een dam tussen de Nederlandse en Belgische Maasoever. De stortsteen voor die dam wordt via een route op de veldwegen buiten de dorpen van Maasband naar Urmond aangevoerd met vrachtauto’s. Dat levert weinig tot geen overlast op voor de inwoners.

Mantelbuis

Door de aanleg van de dam ontstaat er ruimte, om vijf meter stroomopwaarts ten opzichte van de huidige pijp, op beide Maasoevers een gracht te graven om een nieuwe leiding in een stalen mantelbuis te leggen. Het nieuwe leidingstuk wordt aan land klaar gemaakt en vervolgens in een beschermende mantelbuis gestopt om vervolgens in de nieuwe gracht gelegd te worden. Daar wordt ze langs beide kanten aan de PALL-leiding aangesloten en met stortsteen afgedekt en beveiligd.

Het gaat overigens om een tijdelijke leiding. Voor de definitieve oplossing kiest pijpleidingbeheerder PPS ervoor om de PALL-leiding via een boring onder de Maas aan te leggen.

Partners

Consortium Grensmaas verricht de spoedwerkzaamheden in opdracht van PPS. Als uitvoerder van het project Grensmaas is het Consortium goed op de hoogte van de situatie in en nabij de Maas en beschikt het over het vereiste materieel.

PPS en ook Rijkswaterstaat zijn partners bij de operatie, die over ongeveer twee weken moet zijn afgerond. Het herstel van de PALL-leiding levert geen risico’s voor de omgeving op.


Herstellen overhakkers

Aannemer Kurvers is gestart met het herstellen van overhakkers. Er wordt gestart in Elsloo, maar het betreft meerdere locaties in de gemeente Stein.

Overhakkers

Overhakkers zijn stukken in de weg die tijdelijk zijn dicht gestraat met betonstraatstenen. Bijvoorbeeld na werkzaamheden aan het riool of aan kabels en leidingen. Meestal laten wij een overhakker één jaar liggen voordat deze wordt voorzien van nieuw asfalt. Zo kan de aangebrachte fundering en het zand nog nazakken.


Maaien en snoeien juli en augustus

Vanaf juli worden er op ecologische wijze bermen- en knippen we hagen in buitengebieden en bomen gesnoeid.

Wat is ecologisch bermbeheer?

Ecologisch bermbeheer houdt in dat we over het algemeen minder maaien (verschralingsbeheer), meer gefaseerd maaien- en maaisel afvoeren. Dit betekent niet dat de bermen nu allemaal één grote wildernis gaan worden. Vaak blijven we de bermen één keer per jaar maaien voor het bevorderen van een bloemrijke vegetatie. Qua beeldvorming houdt dit in dat eentonig gras veranderd in bermen die biodiverser, kleurrijker en levendiger ogen.

Gefaseerd maaien houdt in dat we kleine stukken (minimaal 25% van de berm) niet maaien. De niet gemaaide stukken dienen als schuilgelegenheid, voedselplek en voortplantingshabitat voor diverse soorten. Dit is niet alleen van belang voor insecten, maar juist ook voor andere dieren zoals egels, vogels en muizen die in de hoge vegetatie schuilen. Ook krijgen planten de kans om langer te bloeien en zaad te verspreiden.

Uiteraard blijven we ook bij ecologisch bermbeheer rekening houden met de verkeersveiligheid. Zo blijven we frequent de halve meterstroken maaien langs uitzichthoeken bij kruispunten en langs fietspaden.

Waarom beheren we ecologisch?

We kiezen voor ecologisch maaibeheer omdat dit de biodiversiteit, de overlevingskans van insecten en de belevingswaarde van bermen vergroot. Door minder te maaien en het maaisel af te voeren verschralen we de bodem. Hierdoor krijgen grassoorten en brandnetels minder kans om de boventoon te voeren waardoor kruidachtige planten een kans krijgen te groeien en te bloeien. Een diversiteit aan soorten draagt bij aan een sterker en robuust ecosysteem.

Kruidachtige planten zijn van groot belang voor de overleving van insectensoorten. Het is algemeen bekend dat het niet goed gaat met insecten, terwijl insecten een zeer belangrijke en essentiële rol vervullen in ons leefklimaat. Ze bestuiven planten (waaronder onze gewassen), kunnen bladafval verteren naar voedingsstoffen voor de planten en kunnen plagen in toom houden. Een afwisselende bloemrijke berm vervult dus meerdere functies.

Wat betekent dit voor jou?

Door bermen ecologisch te beheren bevindt de natuur zich al als ware om de hoek. In Nederland komen veel versnipperde natuurgebieden voor. Het kan dus best zijn dat je een stuk moet lopen voordat je in een natuurgebied bent. Bloemrijke bermen dienen dan als kleurrijke blikvangers en maken een grijs straatbeeld al gauw levendiger.

Een ecologisch beheerde berm zal iets rommeliger ogen dan kort gemaaid gras. Het geeft wellicht de indruk af dat de gemeente de bermen slecht onderhoudt. Het tegenovergestelde is echter waar. Ook ecologisch beheerde bermen blijven we beheren om te voorkomen dat het een en al ruigte wordt. We willen meer nectar- en waardplanten behouden en creëren en dat kan alleen als er wel nog 1 tot 2 keer per jaar gemaaid wordt. In veel bermen laten we ook jaarlijks stukken ruigte overstaan. Deze dienen als schuil- en overwinterplek voor insecten en ander soorten.

Onderhoud bomen

Onze aannemer gaat op basis van een in 2020 opgestelde visuele boomcontrole bomen snoeien.


Maaiwerkzaamheden Urmonder Parallelweg

In opdracht van het waterschaap worden op zaterdagochtend 26 juni vanaf 7:00 uur tot maximaal 10:00 uur de randen van de Ur aan de Urmonder Parallelweg gemaaid. 

Om de veiligheid te waarborgen wordt de weg tijdelijk afgesloten. Er worden verkeersregellaars ingezet om fietsers of autoverkeer door te verwijzen naar een alternatieve route.


Vervangen gasleiding Meers, Kerkstraat – Kloosterstraat – Past. Erckensstraat

Op maandag 17 mei start aannemer A. HAK Zuid B.V. in opdracht van Enexis met gassanering werkzaamheden in Meers. Het betreft de straten:

  • Kerkstraat
  • Kloosterstraat
  • Pastoor Erckensstraat.

De werkzaamheden worden opgedeeld in vier fases:

  • Fase 1 Kerkstraat
  • Fase 2 Kerkstraat - Kloosterstraat
  • Fase 3 Kloosterstraat
  • Fase 4 Past. Erckensstraat.

In het kader van veiligheid en in verband met wegafsluitingen zal er een tijdelijke verkeersomleiding worden ingesteld. Zie tekening. (PDF, 2.2 MB)

Aanwonenden zullen van de aannemer een bewonersbrief ontvangen met informatie. 


Vervangen elektriciteitskabel

Op dinsdag 6 april start Van Geleuken Infra BV, in opdracht van Enexis, met de werkzaamheden t.b.v. het vervangen van een gedeelte van het elektriciteitsnet in Elsloo. Het betreft de straten Burg. van Heesstraat, Burg. Eussenstraat, Koolweg en Mauritsweg. Zie bijgevoegde situatieschets.

Werkzaamheden

De werkzaamheden m.b.t. het hoofdleidingnet bestaan vooral uit graafwerkzaamheden, het vervangen van de bestaande kabel en het herstellen van de bestrating en/of beplanting.

Parkeren en bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zal er gedeeltelijk een halve baan afzetting, eenrichtingsverkeer en/of omleidingsroute worden ingesteld. Verder is het niet mogelijk om overdag (tussen 07.30  en 16.15 uur) binnen het werkgebied te parkeren.

Hulpdiensten

Hulpdiensten zullen ten allen tijde toegang hebben tot het afgezet werkgebied. Deze zijn ook geïnformeerd over een eventuele afsluiting.