Werk in uitvoering

Hieronder staat waar er op dit moment wordt gewerkt aan straten, riolen en dergelijke in de gemeente Stein. Zo kun je zien of er in jouw buurt of wijk iets gebeurt. Meer weten over werk aan de straat in de gemeente Stein? Op de pagina Werk in uitvoering staan alle projecten in de gemeente Stein.

Planning


Werkzaamheden Julianastraat Berg aan de Maas 

Op 31 mei, 1 juni en 2 juni wordt er gewerkt aan de kruisingen in de Julianastraat in Berg aan de Maas. Hier wordt nieuw asfalt aangebracht.
In verband met overige werkzaamheden in de omgeving waren deze werkzaamheden een paar jaar uitgesteld.

Doorgaand verkeer is op deze dagen niet mogelijk.
Alle panden in Berg aan de Maas blijven wel bereikbaar.

Voor vragen kun je mailen naar info@gemeentestein.nl


Asfalteren

Vanwege werkzaamheden aan het asfalt is de Scharberg en de kruising met de Weg Elsloo-Meers/Westelijke kanaalweg op maandag 16 mei en dinsdag 17 mei afgesloten voor doorgaand verkeer.

Op dit kaartje (PDF, 8.6 MB) staat de verkeersomleiding.


Onderhoud bomen

Op dit moment voert aannemer Van der Linden onderhoud uit aan de bomen in onze gemeente. Het gaat hierbij vooral om het snoeien van bomen die zijn aangewezen tijdens een eerdere controle.

Er wordt gewerkt vanuit Oud Stein richting Meers en Maasband. Daarna zijn Urmond en Berg aan de Maas aan de beurt. Vorig jaar zijn de bomen in Stein (grotendeels), Elsloo en Catstop al gesnoeid.


Noodkap bomen Veedrift Heidekamppark

Deze week start Sabic met de noodkap van 26 bomen (valse acacia’s) in de Veedrift van het Heidekamppark in Urmond. Onder deze bomen ligt een transportleiding van Chemelot Site naar de Haven in Stein. Metingen en inspecties hebben laten zien dat de coating van deze transportleidingen op drie plekken beschadigd is. Om de leidingen te kunnen repareren is de kap noodzakelijk.

In goed overleg

Sabic heeft, samen met Bodemzorg Limburg, een vergunning voor de noodkap aangevraagd bij de gemeente Stein. De 26 bomen die gekapt worden zijn in goed overleg met  Sabic, Bodemzorg Limburg en de gemeente geselecteerd.  In mei/juni van dit jaar start Sabic met het herstel van de transportleidingen op deze drie plekken.

Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming verplicht een inspectie op bijzondere diersoorten in de bomen. Wanneer er bijzondere dierensoorten in de bomen worden gevonden, dan vindt de kap tot na het broedseizoen plaats.

Bezoekers van het park

Om de kap van de bomen en het herstellen van de leidingen goed en veilig te kunnen uitvoeren, wordt voor wandelaars een andere route aangelegd. Op informatieborden bij de ingangen en op informatieborden bij de drie locaties waar bomen gekapt worden in de Veedrift van het Heidekamppark kunnen bezoekers lezen welke werkzaamheden plaatsvinden en waarom.

Kapvergunning 280 bomen in de Veedrift nog niet verleend

Belangrijk is te vermelden dat Sabic vorig jaar een omgevingsvergunning aangevraagd heeft voor de kap van 280 bomen in de Veedrift van het Heidekamppark. Sabic heeft deze omgevingsvergunning ingediend
om de veiligheid van deze transportleidingen te waarborgen en verdere aantasting van de aanwezige leidingen te voorkomen. Meerdere zienswijzen zijn ingediend tegen dit voornemen omdat de Veedrift zowel een hoge natuur - en cultuurhistorische waarde heeft. In overleg met Sabic is dan ook besloten om eerst de drie locaties aan te pakken en dan een goede afweging te maken over de noodzaak van kap van de 280 bomen.

Noodkap Heidekamppark


Onderhoud Hokkelderweg Catsop

In opdracht van de gemeente Stein start Kurvers wegenbouw dinsdag 22 maart met werkzaamheden aan de Hokkelderweg in Catsop.
De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van asfalt en het aanbrengen van kantopsluiting/ het aanbrengen van een molgoot.

De werkzaamheden zullen ongeveer 10 werkdagen in beslag nemen.


Plaatsing Peilbuizen

In opdracht van DSM zal door de firma Fransen Milieutechniek de plaatsing van acht peilbuizen worden uitgevoerd. De werkzaamheden starten op maandag 14 maart 2022. De peilbuizen worden middels boorwerkzaamheden geplaatst.

De peilbuizen worden geplaatst op de volgende 8 locaties op percelen in eigendom van de gemeente Stein:

 • Bergerstraat Nattenhoven (3 peilbuizen: genummerd 159, 160, 161)
 • Raadhuisstraat Urmond (3 peilbuizen: genummerd 162, 163, 164)
 • Stegerweg Urmond (1 peilbuis: genummerd 165)
 • Pastoor Kremersstraat Urmond (1 peilbuis: genummerd 166)

Gassanering Kerensheide

Vanaf week 10 start aannemer Hurkmans, in opdracht van Enexis, met gassanering werkzaamheden.

De werkzaamheden vinden plaats in het trottoir in de Heerstraat Noord (oostzijde), Sanderboutlaan (zuidzijde), Brouns Moeshofstraat (west- en oostzijde) en Urnenveldstraat (westzijde en oostzijde t.h.v. nr. 1 t/m 5).

Tijdens de werkzaamheden is de straat lokaal, ter hoogte van het werkvak, versmald en is een voorrangsregeling van toepassing. Bij de werkzaamheden door de Brouns Moeshoefstraat ter hoogte van de achterzijde van Sanderboutlaan 74-76 wordt de weg voor tenminste één dag afgesloten. De weg is voor aanwonenden en bestemmingsverkeer tot aan de werkzaamheden bereikbaar via de Mauritsweg. Doorgaand verkeer kan eenvoudig omrijden via omliggende wegen. Omleidingsroutes zijn niet noodzakelijk geacht.

Ga naar het nieuwsbericht op onze website voor de planning. 


Fase 2 Jurgensstraat

Werkzaamheden fase 2 zouden na carnaval starten.

Helaas is de aannemer recentelijk failliet gegaan. Momenteel zijn wij in afwachting van de manier waarop dit faillissement wordt afgehandeld. Fase 2 zal door een nieuwe aannemer worden opgepakt. Zodra wij weten wanneer een nieuwe aannemer kan starten wordt dit via een bewonersbrief aan de bewoners van de Jurgensstraat medegedeeld.

Het gaat om het gedeelte tussen de Charles de Geloesstraat en Schoolstraat. Alle bestaande verhardingen wordt weggehaald, regenwaterriool wordt aangelegd en dichtgemaakt. Net zoals in fase 1.


Asfalteren

T.a.v. groot onderhoud wegen worden de volgende wegen geasfalteerd:

 • Hokkelderweg, Catsop
 • Business park, Stein
 • St. Nicolaasstraat, Elsloo
 • Dross Banenstraat, Elsloo
 • Dross de Limpenstraat Elsloo
 • Driekuilenstraat, Elsloo
 • Scharberg, Elsloo

Snoeien taxushagen

Dit voorjaar, februari/maart gaan de Wijkteams van de Gemeente Stein de Taxushagen op Begraafplaats Molenweg te Urmond terugzetten omdat deze vaak te hoog- en te breed zijn geworden en te kort tegen de gedenkplaten aan staan.

Indien een Taxushaag te breed is kan de haag een stuk teruggesnoeid worden. Dit mag tot op het hout zijn. Dit kan het best in het (vroege) voorjaar. Taxus is een sterke plant en zal na een tijdje terug uitlopen. Inkorten/versmallen in de breedte wordt slechts aan één kant gedaan. Op deze manier gaat er geen privacy verloren en behoudt de haag voldoende groene naalden. Nadat de haag terug voldoende is uitgelopen, minimaal na twee jaar, kan de andere zijde onder handen genomen worden. 

Bij vragen of opmerkingen kunt je bellen naar 046 435 93 93 en vragen naar Guus Kreutzer, gebiedscoördinator Wijkteams Stein. 


Onveilige situaties bomen RWS Oostelijke Kanaalweg

De Oostelijke Kanaalweg is afgesloten. Wij hebben gezien dat de bomen (populieren) parallel aan deze weg, eigendom van Rijkswaterstaat, in slechte staat verkeren en 2 onveilige situaties waargenomen. De aannemer van RWS gaat dinsdag 22 februari deze calamiteit oplossen, omdat het tot die tijd te hard waait. Tot die tijd is de weg afgesloten. 


Gassanering Kapelaan Berixstraat

In opdracht van Enexis worden er de komende tijd gassaneringswerkzaamheden uitgevoerd aan de Kapelaan Berixstraat. De stalen hoofdleiding zal worden vervangen voor een pvc leiding. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Hurkmans.
Hurkmans zal de werkzaamheden opdelen in fasen om de overlast zo veel als mogelijk te beperken.

Bijlagen

Afbeelding werkzaamheden kapelaan berixstraat


Gassanering Kimbrenstraat

In opdracht van Enexis worden er de komende tijd gassaneringswerkzaamheden uitgevoerd aan de Kimbrenstraat - Keltenstraat. De stalen hoofdleiding zal worden vervangen voor een pvc leiding. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Hurkmans in samenwerking met de firma Van Geleuken infra.

Van Geleuken zal de huisaansluiting over zetten waarna Hurkmans de hoofdleiding zal vervangen.
De werkzaamheden worden in fases opgedeeld zodat de doorgang zo veel als mogelijk open blijft.

Afbeelding werkzaamheden gassanering Kimbrenstraat


Kabels en leidingen gepland: gassanering Enexis

 • Elsloo: Const. Huygenstraat, start in week 2 volgens planning Enexis.
 • Elsloo: Dorine Verschurenplein, start week 1 volgens planning Enexis.
 • Stein: Kimbrenstraat, start week 7 volgens planning Enexis.

Kabels en leidingen lopende werkzaamheden: gassanering Enexis

 • Stein: Brugstraat/kuiperstraat
 • Elsloo: Tiendstraat/Wijngaardstraat

Bewoners worden geïnformeerd middels een bewonersbrief van de aannemers.

Bekijk de afbeeldingen van de werkzaamheden in het nieuwsbericht


Vervangen hoofdleiding gas

In opdracht van Enexis start aannemer A. Hak met de sanering van de gasleiding rondom het Dorine Verschurenplein in Elsloo.
De oude stalen hoofdleiding wordt vervangen door een nieuwe slagvaste PVC hoofdleiding.

Fasering werkzaamheden

 • Fase 1 - Dorine Verschureplein 13 - 21
 • Fase 2 - Dorine Verschureplein 110 - 126
 • Fase 3 - Dorine Verschureplein 1 - 9a
 • Fase 4 - Koolweg 18/20 – wegsteek naar Koolweg 1
 • Fase 5 - Dorine Verschureplein 10 - 11

Het betreft een beoogde fasering/planning. Het project heeft een totale doorlooptijd van 7 à 8 werkweken. e.e.a. is afhankelijk van de weersomstandigheden. 

Verkeersmaatregelen

De werkzaamheden van fase 2 (Dorine Verschureplein 110 - 126 ) en 3 (Dorine Verschureplein 1 t/m 9a ) zullen plaatsvinden binnen afgezet werkgebied middels lage bouwhekken. Toegang tot de panden en winkels blijft ten alle tijden gehandhaafd.

Afbeelding werkzaamheden Dorine Verschurenplein


Verruiming Julianakanaal

In het verlengde van de werkzaamheden tussen Berg en Obbicht wordt de bodem van het Julianakanaal verdiept bij de Berghaven ter hoogte van Born. Hiervoor worden baggerwerkzaamheden uitgevoerd en waar nodig wordt een nieuwe waterremmende laag aangebracht. De werkzaamheden tussen Berg en Obbicht en bij Berghaven starten in januari 2022. Ook tijdens deze werkzaamheden blijft scheepvaart mogelijk op het kanaal.


Werkzaamheden herstel stroomkuilen in Grensmaas

Het hoogwater in de zomer van 2021 heeft ook ín de Grensmaas schade veroorzaakt. Op diverse locaties worden zogenoemde stroomkuilen hersteld. Wat stroomkuilen zijn, waar en wanneer deze worden hersteld lees je in dit nieuwsbericht


Rioolrenovatie gemeente Stein

Een aantal rioolstrengen in de gemeente Stein bevindt zich in een dusdanige staat dat besloten is om deze rioolstrengen te vernieuwen. Er is gekozen voor een duurzame oplossing: relining ook wel kousmethode genoemd. Hierbij wordt er een kunstofkous aan binnenzijde van de rioolbuis aangebracht waardoor de levensduur aanzienlijk wordt verlengd.

Dankzij deze methode hoeft de straat niet opengebroken te worden, waardoor hinder tot een minimum beperkt blijven. Aannemer GMB zal deze werkzaamheden de komende periode uitvoeren.

Lees meer informatie in dit nieuwsbericht


Reconstructie Jurgensstraat Elsloo

Voor de nieuwe inrichting van de Jurgensstraat wordt aangesloten op de vormgeving en uitstraling van de recent gereconstrueerde Stationsstraat. Hierbij bestaat het wegprofiel uit een rijbaan van asfalt waarbij autoverkeer in eenrichting plaatsvindt. Naast de rijbaan bevinden zich aan beide kanten een strook van 2 meter breed waarin een combinatie van parkeerplaatsen en boomvakken worden gerealiseerd. De parkeervakken bevinden zich op het niveau van het trottoir, welke bereikbaar zijn door het aanleggen van een overrijdbare trottoirband. Deze band is zodanig vormgegeven dat men er met de auto, kinderwagen en rollator eenvoudig op en af kan komen en toegang kan nemen tot de inritten van de woningen. Op de kruisingsvlakken worden aparte oversteekmogelijkheden voor minder validen gerealiseerd.

Aan beide zijden van de woningen wordt daarnaast een trottoir gerealiseerd. Het wegprofiel is weergegeven op de overzichtstekening. De kruisingen met de Bandkeramiekersstraat, Charles de Geloesstraat en Schoolstraat worden uitgevoerd als drempelplateau. Hierbij wordt het kruisingsvlak iets verhoogd en toegankelijk gemaakt middels sinusvormige (golfbeweging) opgangen, waardoor geluid en trillingen zo veel mogelijk wordt voorkomen.

Lees meer informatie over dit project op onze projectenpagina


Herstellen overhakkers

Aannemer Kurvers is gestart met het herstellen van overhakkers. Er wordt gestart in Elsloo, maar het betreft meerdere locaties in de gemeente Stein.

Overhakkers

Overhakkers zijn stukken in de weg die tijdelijk zijn dicht gestraat met betonstraatstenen. Bijvoorbeeld na werkzaamheden aan het riool of aan kabels en leidingen. Meestal laten wij een overhakker één jaar liggen voordat deze wordt voorzien van nieuw asfalt. Zo kan de aangebrachte fundering en het zand nog nazakken.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl.