Volg de Corona pagina voor een overzicht van alle maatregelen in Stein

Kennisgeving Wet geluidhinder

Dinsdag 7 april 2020

Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Stein maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

Ontwerp hogere waarden besluit
Voor: Bestemmingsplan “Torenstraat Urmond”. 
De maximaal vastgestelde hogere waarde ten gevolge van industrielawaai Chemelot bedraagt 51 dB(A) en ten gevolge van industrielawaai Haven Stein 55 dB(A).

Locatie: Urmond
Datum besluit: 17 maart 2020
Zaaknummer: 2020-201240

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van donderdag 16 april 2020 tot en met woensdag 27 mei 2020 in het gemeentehuis van Stein, afdeling Publiekszaken, Stadhouderslaan 200 te Stein.

Rechtsbescherming
Belanghebbenden kunnen met betrekking tot het ontwerpbesluit tijdens de inzagetermijn schriftelijke of mondelinge zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein, Postbus 15, 6170 AA Stein onder vermelding van het zaaknummer.

Als u mondelinge zienswijzen naar voren wilt brengen, verzoeken wij u om uiterlijk één week voor einde inzagetermijn contact op te nemen met de heer L. van den Akker, telefoon (043) 389 78 12.

Informatie
Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, telefoon (043) 389 78 12.