Financiële hulp voor ondernemers ten gevolge van corona

Woensdag 18 maart 2020

Bovenop het maatregelenpakket van 12 maart, heeft het kabinet op 17 maart besloten de financiële maatregelen voor ondernemers uit te breiden. Kom je als ondernemer in de financiële problemen ten gevolge van het coronavirus? Dan kunnen de volgende landelijke steun- en liquiditeitsmaatregelen misschien wat verlichting bieden.

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

De regeling voor werktijdverkorting wordt vervangen door deze regeling. Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.

Deze Tijdelijke Noodmaaregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt op dit moment uitgewerkt en wordt zo spoedig mogelijk opengesteld. Deze regeling is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. Aanvragen voor werktijdverkorting die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling.

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (o.a. zzp’ers)

Er wordt een tijdelijke, versoepelde regeling ingezet om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen. Dit zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten. Vanaf 1 januari 2019 is de uitvoering van dit soort regelingen overgedragen aan het Zelfstandigenloket van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Zij regelen dit voor ons. Meer informatie? Neem dan contact op met het Zelfstandigenloket.

Compensatieregeling getroffen sectoren/noodpakket

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de sluiting van horeca en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling voor bedrijven in deze sectoren. Deze compensatie betreft een eenmalig bedrag van €4000 voor de periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen van een bepaald type en sector. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor een beoordeling op staatssteun.

Uitstel van betaling belastingen

Betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kun je, nadat je aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen, de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen ook een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag zodat ze meteen minder belasting gaan betalen.
Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting kan bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd. Stuur daarvoor een brief aan de Belastingdienst. In de brief vraag je om uitstel van betaling en leg je uit hoe je door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat de Belastingdienst het verzoek heeft ontvangen, stoppen zij met invorderingsmaatregelen. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonbelasting hoef je niet te betalen. Zij vragen daarna wel om binnen 2 weken een verklaring van een derde deskundige toe te sturen.

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Meer informatie over het indienen van een aanvraag? Klik hier.  

Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Vanaf 16 maart zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Hiermee kunnen mkb-bedrijven en zzp-ers met een rechtspersoon onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank. Bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken. De overheid staat voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kan bieden. Hierdoor kun je als ondernemer meer lenen dan je op basis van je onderpand zou krijgen. Dankzij de verruiming wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50 naar 75 procent. Bovendien is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot twee jaar. De BMKB-aanvraag loopt via de geaccrediteerde financier, veelal de bank. Een overzicht van geaccrediteerde financiers staat op de website van RVO.

Verruiming Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO wordt zowel het MKB als grote ondernemingen geholpen d.m.v. een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Gebruik maken van deze regeling? Neem contact op met je kredietverstrekker (meestal de bank).

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.

Borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om deze regeling zo spoedig mogelijk open te stellen.

Overleg over toeristenbelasting en cultuursector

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij maatregelen.

Meer info?

Meer informatie over de gevolgen van het coronavirus? Check Rijksoverheid.nl/coronavirus. Daarnaast kun je met specifieke vragen terecht bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel via telefoonnummer 0800-2117 (op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur).

MKB Limburg organiseert vandaag (18 maart) om 16:00 uur een online webinar m.b.t. corona en de gevolgen voor ondernemers. Daarnaast voorzien zij in een “Impact scan en corona APK”: middels een eenvoudig online in te vullen vragenlijst (impact scan) krijgen ze hiermee inzicht in de actuele impact van de coronacrisis en van maatregelen voor ondernemers. Ook werken zij op dit moment aan een “Online community & training”. Er is een online platform ingericht waar ondernemers elkaar treffen en gebruik maken van een 5-weekse online training met als doel om in verbinding met elkaar de problematiek het hoofd te bieden.

Kijk op https://www.mkblimburg.nl/ voor meer informatie. Op deze site stellen zij ook actuele informatie beschikbaar m.b.t. dit thema. MKB-Limburg heeft ook een projectteam dat zich fulltime bezighoudt met deze aanpak: bereikbaar via meldpunt@mkblimburg.nl of telefonisch via 0475 – 786400.

Bronnen

Kamerbrief noodpakket banen en economie, 17 maart 2020.
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers
https://www.mkblimburg.nl/