Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning zorgt ervoor dat inwoners zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen in hun eigen omgeving en kunnen meedoen in de maatschappij. De gemeente kan hier op allerlei wijze ondersteuning bij bieden. Dit kan bijvoorbeeld door het verlenen van voorzieningen, maar ook in de vorm van het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers.

Telefonische bereikbaarheid

Maandag 12.00 uur tot 16.00 uur
Dinsdag  09.00 uur tot 12.30 uur
Woensdag 12.00 uur tot 16.00 uur
Donderdag  09.00 uur tot 12.30 uur

Drukte bij Wmo

De gemeente Stein heeft te maken met een forse toename van het aantal Wmo-meldingen. Landelijk is er sprake van een toename van ongeveer 15% vooral op het gebied van huishoudelijke ondersteuning. Dit komt door een landelijke wijziging in de versoepelde regels van de eigen bijdrage. We proberen zoveel mogelijk extra medewerkers in te zetten om de instroom te verwerken, maar helaas hebben ook wij te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Hierdoor loopt de wachttijd voor een gesprek helaas op. Houd op dit moment rekening met een termijn van minimaal 12 tot 18 weken na het indienen van een Wmo-melding, voordat een eerste gesprek kan plaatsvinden. Wij begrijpen dat dit voor u vervelend is en werken er hard aan om deze termijn zo kort mogelijk te maken.

Indienen van een melding

Het toekennen van een Wmo voorziening is maatwerk. Dat wil zeggen dat we per persoon moeten kijken naar de vraag of iemand in aanmerking komt voor een voorziening. Op grond van de wet Wmo 2015 en de Verordening van de gemeente Stein zijn hier criteria voor (bijvoorbeeld of er sprake is van beperkingen). Ook wordt er goed gekeken of en in hoeverre iemand zich nog zelf kan redden, maar ook of iemand anders in jouw omgeving in staat is om jou te ondersteunen.

In de gemeente Stein zijn er veel oplossingen waar iedereen gebruik van kan maken. Deze heten ook wel voorliggende voorzieningen. Dit is hulp waarvoor je geen indicatie nodig hebt en geen eigen bijdrage van € 19,00 per maand betaalt.

Maak melding van ondersteuningsbehoefte Wmo

Bij het meldingsformulier kun je een persoonlijk plan indienen, maar dit is niet verplicht. In dit plan beschrijf je wat de problemen zijn en hoe je denkt dat deze met een voorziening opgelost kunnen worden. Indien van toepassing kun je aangeven hoe je zelf en jouw directe omgeving kan bijdragen aan jouw zelfredzaamheid en het meedoen in de samenleving.

Heb je vragen? Je kunt contact opnemen met de medewerker die jouw melding in behandeling heeft. Bekijk de bereikbaarheidstijden.

Wanneer wel Wmo?

Je kunt in aanmerking komen voor hulp en voorzieningen die onder de Wmo vallen. Zoals:

 • Huishoudelijke ondersteuning (zoals hulp bij het opruimen of schoonmaken)
 • Aanpassingen in de woning (bijvoorbeeld een traplift)
 • Vervoer in de regio (voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen)
 • Rolstoel (een rolstoel krijg je alleen via de Wmo als je deze voor langere tijd nodig hebt. Voor hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik kun je contact opnemen met een thuiszorgwinkel, een thuiszorguitleenmagazijn of de zorgverzekeraar)
 • Maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld blijf-van-mijn-lijfhuizen en daklozenopvang)
 • Dagbesteding
 • Individuele begeleiding
 • Ondersteuning van mantelzorgers
 • Respijtzorg
 • Beschermd wonen

Wanneer geen Wmo, maar Wlz?

Wlz is de afkorting voor Wet langdurige zorg. De voorwaarden voor een mogelijke Wlz indicatie zijn:

 • Je hebt blijvend lichamelijk letsel door een ziekte, aandoening of beperking
 • Je hebt 24 uur per dag zorg in de buurt nodig
 • Je kunt jezelf niet kunnen redden in de maatschappij
 •  Zonder hulp dreigt ernstige verwaarlozing
 • Je bent niet in staat in de gaten te houden (en in te schatten) of er zorg nodig is en deze zorg op juiste en tijdige wijze in te schakelen.

Medische zorg die onder de basisverzekering valt, is toegankelijk via de (huis)arts. Hetzelfde geldt voor geneesmiddelen die soms nodig zijn in het kader van een behandeling. Verpleging of persoonlijke verzorging regel je via de wijkverpleegkundige.
Zvw is de afkorting voor Zorgverzekeringswet. De Zvw regelt de zorgverzekering. Er zijn soorten zorgverzekeringen, de basis verzekering en aanvullende verzekeringen.

Welke zorg valt er onder de Zvw?

Medische zorg en langdurige zorg, bijvoorbeeld medische behandelingen en medisch noodzakelijk hulpmiddelen. Ook bepaalde hulpmiddelen, fysiotherapie en ergotherapie vallen onder de zorgverzekering. Verder is verpleging en verzorging thuis ondergebracht in de zorgverzekering. 

Kunt je zelf kiezen vanuit welke wet je zorg krijgt?

Nee, dat kan niet. De aard van jouw zorgbehoefte bepaalt vanuit welke wet je zorg krijgt.

 • De gemeente is verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning, woningaanpassingen en sommige hulpmiddelen.
 • De zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor wijkverpleging (verpleging en verzorging thuis) en voor sommige hulpmiddelen.
 • Heb je blijvend (dus levenslang) 24 uur per dag zorg of toezicht nodig? Dan voldoe je misschien aan de voorwaarden van de Wlz. In dat geval is het zorgkantoor verantwoordelijk voor jouw zorg. 

Ook handig:

Op www.ciz.nl kun je zelf de Wlz-check en een aanvraag doen. Jouw huisarts of wijkverpleegkundige kan je hierbij helpen.

Cliëntondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning is er voor iedereen maar vooral kwetsbare inwoners die minder zelfredzaam zijn en niet goed voor zichzelf op kunnen komen hebben baat bij een onafhankelijke en professionele cliëntondersteuner. MEE kan die onafhankelijke cliëntondersteuning op verschillende manieren bieden voor mensen met een beperking. Afhankelijk van de vraag ligt het accent op arbeid, vervoer, financiën, zorg, wonen of een ander leefgebied. Cliëntondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle genoemde leefgebieden en richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. Jouw belang is altijd het uitgangspunt.

Meldplicht

Je bent verplicht om aan de gemeente Stein door te geven wanneer je ondersteuning ontvangt vanuit de Wlz of iets anders in je persoonlijke situatie wijzigt. Als dit op jou van toepassing is, vragen wij je dit te melden bij de gemeente Stein onder vermelding van jouw naam, adres en ingangsdatum van de eventuele Wlz indicatie:

 • via wmo@gemeentestein.nl
 • telefonisch via 046 435 93 93. De klantmanagers Wmo zijn bereikbaar op:
  • Maandag van 12.00 tot 16.00 uur
  • Dinsdag van 09.00 tot 12.30 uur
  • Woensdag van 12.00 tot 16.00 uur
  • Donderdag van 09.00 tot 12.30 uur
 • per post naar gemeente Stein, Postbus 15, 6170 AA Stein.

Leveringsvormen

Als een voorziening of ondersteuning vanuit de Wmo wordt toegekend, ben je vrij in de keuze van de manier waarop deze wordt geleverd. Dat kan zijn zorg in natura (ZIN) of door middel van een persoonsgebonden budget (PGB). Meestal gebeurt dit in de vorm van ZIN, waarbij een gecontracteerde zorgaanbieder de voorziening of ondersteuning aan jou levert. Je kunt ook de voorkeur geven aan een PGB, als dit beter in jouw situatie past. Hiervoor gelden enkele voorwaarden.

Voor de voorziening Wmo Begeleiding is een lijst met gecontracteerde aanbieders beschikbaar, bezoek hiervoor de website van gemeente Sittard-Geleen.

Eigen bijdrage Wmo

Iedereen die hulp en ondersteuning vanuit de Wmo krijgt, betaalt hiervoor een eigen bijdrage. Deze bijdrage is € 19,00 per maand. Voor meer informatie kun je terecht bij het CAK via www.cak.nl

Printbare formulieren

Vul je het formulier liever niet digitaal in, dan kun je hier de formulieren downloaden en printen:

Documenten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93

Afbeelding van scootmobiel