Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning zorgt ervoor dat inwoners zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen in hun eigen omgeving en kunnen meedoen in de maatschappij. De gemeente kan hier op allerlei wijze ondersteuning bij bieden. Dit kan bijvoorbeeld door het verlenen van voorzieningen, maar ook in de vorm van het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers.

Wmo voorzieningen

Dit zijn rolstoelen, woonvoorzieningen, hulp bij het huishouden, vervoersvoorzieningen en begeleiding. Om hiervoor in aanmerking te komen gelden een aantal voorwaarden.
Als je problemen ervaart in het dagelijks functioneren, moet je eerst nagaan of je het probleem op eigen kracht of met hulp van naasten kan worden opgelost. Of dat er een andere algemeen gebruikelijke of voorliggende regeling of voorziening beschikbaar is waardoor de Wmo niet aan bod hoeft te komen.

Als je denkt dat de Wmo een oplossing voor jouw hulpvraag kan bieden, dan kun je via onderstaande button een melding indienen. Een klantmanager van de gemeente gaat vervolgens samen met jou in gesprek wat een passende oplossing voor het probleem is. Jouw vraag wordt dan breed bekeken en samen met jou worden alle mogelijke oplossingen doorgenomen.

Klantmanagers per wijk

Klantmanagers werken per dorp / wijk. Zo zijn ze goed vertrouwd met de plaatselijke voorzieningen. Die indeling is als volgt:

  • Mw. M. Van der Linden en Mw. M. Smeets: kern Stein
  • Dhr. D. Slangen: kern Urmond
  • Dhr. B. Pijpers en Mw. W. Bindels: kern Elsloo

Leveringsvormen en eigen bijdrage

Als een voorziening vanuit de Wmo wordt toegekend, ben je vrij in de keuze van de manier waarop deze wordt geleverd. Dat kan zijn zorg in natura (ZIN) of door middel van een persoonsgebonden budget (PGB). Meestal gebeurt dit in de vorm van zin, waarbij een gecontracteerde zorgaanbieder de voorziening aan jou levert. Je kunt ook de voorkeur geven aan een PGB, als dit beter in jouw situatie past. Hier gelden enkele voorwaarden.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) komt er aan te pas als er een PGB wordt toegekend voor hulp in de huishouding. Wij stellen het PGB beschikbaar aan de SVB. Nadat je de kosten van de hulpverlening declareert bij het SVB zullen ze tot uitbetaling aan de hulpverlener overgaan. Hiervoor zul je een zorgovereenkomst met de hulpverlener moeten afsluiten.

Als je bij een Wmo-maatwerkvoorziening kiest voor zorg in natura (ZIN), kun je zelf een aanbieder kiezen uit de lijst van Wmo-aanbieders via onderstaande link. Deze aanbieders hebben allemaal een contract met de gemeente.

www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Zorg_en_Welzijn/Wmo/Wmo_aanbieders

Eigen bijdrage Maatwerkvoorzieningen Wmo 2019

Vanaf 2019 verandert de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dan betaalt iedereen die een maatwerkvoorziening toegekend heeft gekregen maximaal €17,50 per periode van 4 weken.

Het toekennen van een maatwerkvoorziening (bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning of begeleiding) blijft ook in 2019 maatwerk. Dat wil zeggen dat we per persoon moeten kijken naar de vraag of iemand in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening. Op grond van de wet Wmo 2015 en de Verordening van de gemeente Stein zijn hier criteria voor (bijvoorbeeld of er sprake is van beperkingen). Ook wordt er goed gekeken of en in hoeverre iemand zich nog zelf kan redden, maar ook of iemand anders in uw omgeving in staat is om u te ondersteunen.

Houdt u er dus rekening mee dat u niet enkel op basis van een wijziging van de eigen bijdrage recht zou hebben op een maatwerkvoorziening op grond van de Wmo. Er wordt altijd getoetst of u op basis van uw persoonlijke omstandigheden voldoet aan de criteria om een maatwerkvoorziening toe te kennen.

Proces

Dien jouw hulpvraag telefonisch (046-43 59 393) of digitaal via onderstaande button in. Heb je vragen? Je kunt contact opnemen met de medewerker die jouw aanvraag heeft behandeld. Onze medewerkers zijn van maandag tot en met donderdag bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur via telefoonnummer 046-4359393.

Bij het meldingsformulier kun je een persoonlijk plan indienen, maar dit is niet verplicht. In dit plan beschrijf je wat de problemen zijn en hoe je denkt dat deze met een voorziening opgelost kunnen worden. Indien van toepassing kun je aangeven hoe je zelf en jouw directe omgeving kunnen bijdragen aan jouw zelfredzaamheid en het meedoen in de samenleving.

Na ontvangst van jouw melding vindt er meestal een ‘keukentafelgesprek’ met je plaats om de hulpvraag te bespreken. Samen bepalen we hoe het probleem het beste kan worden opgelost. Voor ondersteuning tijdens dit gesprek kun je je laten bijstaan door één van jouw naasten. Ook kun je gebruik maken van kosteloze en onafhankelijke cliëntondersteuning door stichting MEE, Partners in Welzijn (PIW) of een vrijwillige ouderenadviseur van de Katholiek bond van ouderen (KBO).

Als na het keukentafelgesprek blijkt dat een voorziening vanuit de Wmo op z’n plaats is, ontvang je schriftelijk een besluit. Het kan zijn dat er aanvullend onderzoek nodig is. Zo kan er nog een medisch advies worden gevraagd aan de GGD of een bouwkundig advies worden ingewonnen.

Nadat de voorziening aan jou is toegekend, geven we opdracht om deze te realiseren of om deze bij jou af te leveren. Bij een PGB wordt een bedrag beschikbaar gesteld waarmee je er zelf voor kunt zorgen.

Maak melding van ondersteuningsbehoefte WMO

Geef een wijziging in de ondersteuningsbehoefte WMO door

Printbare formulieren

Vult u het formulier liever niet digitaal in, dan kunt u hier de formulierend downloaden en printen:

Documenten