Toegankelijk Stein

In de gemeente Stein hebben we een Klankbordgroep Inclusie en Toegankelijkheid. Deze klankbordgroep maakt zich er sterk voor dat iedereen in de gemeente mee kan doen. Of je nu jong of oud bent, een beperking hebt of niet. De klankbordgroep bestaat uit ervaringsdeskundigen, Stichting MEE , de Adviesraad Sociaal Domein en medewerkers van de gemeente Stein. De klankbordgroep is ontstaan nadat in juni 2016 het VN-Verdrag inzake rechten van personen met een handicap in Nederland in werking is getreden. Op 18 september 2018 tekende het Steinse college van burgemeester en wethouders de intentieverklaring om een inclusieve gemeente Stein te worden.

In Stein vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Om hier invulling aan te geven wordt er een sociale inclusie agenda opgesteld. Hierin komen alle thema’s terug die in het VN-Verdrag beschreven staan. De thema’s zijn:

  • Inclusief onderwijs
  • Digitale toegankelijkheid
  • Wonen
  • Cultuur, vrije tijd en sport
  • Werk en werkgelegenheid
  • Gezondheid en welzijn
  • Fysieke toegankelijkheid

In 2018 en 2019 heeft er voor ieder thema een bijeenkomst plaatsgevonden om tot een sociale inclusie agenda te komen. De actiepunten die hieruit zijn voortgekomen, vormen een agenda die aan het managementteam (MT), college van burgemeester en wethouders en de raad zijn voorgelegd. Aan de hand hiervan is er een prioriteitenlijst gemaakt van de actiepunten. Deze zijn uitgewerkt in een meerjarenagenda.