Erfgoedbeleid

Erfgoed gaat niet alleen over stenen, maar vooral over de verhalen die de stenen vertellen. Verhalen van onze inwoners door de eeuwen heen. Ons erfgoed vertelt wie we zijn en waar we vandaan komen. Het geeft iedere kern een eigen karakter en geeft sfeer aan het landschap. Erfgoed vertelt “het verhaal van Stein”. Het verhaal waar we met z’n alle trots op zijn.

Karakteristiek Stein

De gemeente Stein heeft een rijk verleden, karakteristieke oude kernen en een bijzonder landschap. Het is een van de oudste bewoonde streken van Nederland. Er zijn veel vondsten gedaan, zowel uit de tijd van de eerste bewoners, de Bandkeramiekers (ca 5300 v Chr.), als uit de Romeinse tijd. Dit bijzonder erfgoed wordt tot op heden echter niet beschermd. Het gevolg hiervan is dat in de loop der jaren een groot aantal oude beeldbepalende en karakteristieke panden werd gesloopt en historische elementen in het landschap, en daarmee ook hun cultuurhistorische waarde, verloren zijn gegaan. Wil je meer weten over de ruimtelijke ontstaansgeschiedenis van Stein? Lees dan "de stille getuigen" (bijlage 2 erfgoedbeleid). (PDF, 4.8 MB)

Sterk maken voor onze identiteit

Erfgoed vormt de basis voor ruimtelijke beleving, identiteit en diversiteit van de verschillende kernen. Deze identiteit maakt dat mensen zich thuis voelen in hun omgeving. Met het benutten en versterken van bestaande cultuurhistorische waarden willen we onze eigenheid en identiteit behouden en versterken, de beleving van onze historische kernen verbeteren en Stein ook toeristisch op de kaart zetten. Samen streven we naar een waardevolle gemeente voor ons allemaal. Een gemeente om trots op te zijn!

Duurzaam project in unieke vorm

In 2016 zijn we gestart met het Erfgoedproject Stein. Er is veel werk verricht om de identiteit en unieke kwaliteiten van Stein in beeld te brengen. Met name historische verenigingen hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan het in beeld brengen van de ruimtelijke geschiedenis van Stein en inventarisatie van het erfgoed. Uniek hierbij is dat niet alleen gebouwen en historische nederzettingsstructuren zijn meegenomen maar ook het landschap, historisch groen en overig erfgoed. Dit houdt in dat er rekening is gehouden met het gehele ruimtelijke erfgoed waarbij het totaal van de cultuurhistorische waarden onder de loep is genomen.

Voor en door inwoners

Het behouden van erfgoed kunnen we niet alleen. Erfgoed is immers van ons allemaal. Samen beschermen we de parels die de geschiedenis van Stein vertellen. Omdat het erfgoed deel uit maakt van de samenleving zijn inwoners betrokken bij de totstandkoming van het erfgoedbeleid. In 2016 zijn per kern informatieavonden georganiseerd om inwoners te informeren over het project. Vanuit deze inventarisatie is vervolgens het meest waardevolle erfgoed geselecteerd.

Is jouw pand geselecteerd?

Daar mag je trots op zijn! Bekijk de inventarisatielijst of raadpleeg de waardenkaart en ontdek of jij ook eigenaar bent van een stukje waardevol Steins erfgoed. Bescherming van erfgoed is maatwerk. Dat wil zeggen dat niet het hele pand een beschermde status krijgt, maar juist die onderdelen die historische waarde vertegenwoordigen. Wat dit voor jouw pand betekent, lees je hier.

Uitvoering en evaluatie

Wij willen in de periode 2019 tot 2025 uitvoering gaan geven aan de (h)erkenning, bescherming en verbetering van ons erfgoed en de versterking van de beleving rondom dit thema. In 2022 zal een tussentijdse evaluatie plaatsvinden en wordt het beleid opnieuw onder de loep genomen.

De gemeenteraad heeft het erfgoedbeleid en bijbehorend bestemmingsplan vastgesteld. Zo kunnen we het waardevolle erfgoed in onze gemeente beschermen en behouden. 

Selectie waardevol erfgoed

In 2016 zijn we gestart met het Erfgoedproject Stein. In de afgelopen jaren is veel werk verricht om de identiteit en unieke kwaliteiten van Stein in beeld te brengen. Met name historische verenigingen hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan het in beeld brengen van de ruimtelijke geschiedenis van Stein en inventarisatie van het erfgoed. Uniek hierbij is dat niet alleen gebouwen en historische nederzettingsstructuren zijn meegenomen maar ook het landschap, historisch groen en overig erfgoed. Dit houdt in dat er rekening is gehouden met het gehele ruimtelijke erfgoed waarbij het totaal van de cultuurhistorische waarden onder de loep is genomen.

Monumenten

Op de website van Stichting Kleine Monumenten Stein vind je meer informatie over kapellen, kruisen en kunst in de gemeente Stein.


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.