Je kunt een tweede paspoort aanvragen als je kunt aantonen dat je het nodig hebt. Bijvoorbeeld als je vaak naar landen reist waarvoor een visum nodig is, of als je reist naar landen die met elkaar in conflict zijn. Lees hoe het werkt.

Afspraak voor aanvragen paspoort

Je kunt een tweede paspoort aanvragen als je kunt aantonen dat je het nodig hebt. Bijvoorbeeld als je vaak naar landen reist waarvoor een visum nodig is, of als je reist naar landen die met elkaar in conflict zijn. Lees hoe het werkt.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een tweede paspoort?

Je kunt een tweede paspoort aanvragen als je kunt aantonen dat je het nodig hebt. Bijvoorbeeld:

 • Als je binnen één reis achter elkaar verschillende landen moet bezoeken waarbij er een grote kans is dat er problemen zijn bij toelating tot een land (conflicterende landen). De stem­pels in jouw eer­ste pas­poort kun­nen dan pro­ble­men ver­oor­za­ken bij de toe­la­ting in een an­der land. Het Mi­nis­te­rie van Bui­ten­land­se Za­ken heeft een lijst van con­flic­te­ren­de lan­den. Die vind je  op de pagina van Rijks­over­heid.
 • Als je naar ver­schil­len­de lan­den moet rei­zen op een mo­ment dat jouw pas­poort op een am­bas­sa­de of con­su­laat ligt van­we­ge een vi­sum. Het mo­gen geen lan­den zijn waar je met een Ne­der­land­se iden­ti­teits­kaart naar­toe kunt rei­zen. In dat ge­val kun je een ID-kaart ge­brui­ken. Jouw pas­poort moet ook op een am­bas­sa­de of con­su­laat lig­gen waar je met een ID-kaart niet naartoe kunt rei­zen.

Wat heb je nodig?

Voor de aanvraag van een tweede paspoort moet jouw huidige paspoort nog minimaal 6 maanden geldig zijn.

Voor de aanvraag heb je nodig:

 • Een be­wijs waar­uit blijkt dat je naar con­flic­te­ren­de lan­den moet rei­zen. Bij­voor­beeld vlieg­tic­kets of boe­kin­gen.
 • Een be­wijs dat je meer­de­re boe­kin­gen (vlieg­tic­kets) hebt ge­maakt en moet rei­zen op een mo­ment dat jouw pas­poort bij een am­bas­sa­de of con­su­laat ligt van­we­ge een vi­sum. Je moet bei­de ge­val­len aan­to­nen:
  • dat jouw reis­do­cu­ment bij een am­bas­sa­de of con­su­laat ligt
  • dat je meer­de­re boe­kin­gen (vlieg­tic­kets) hebt ge­maakt

Neem zoveel mogelijk bewijsstukken mee. Bij onvoldoende bewijsmateriaal kan jouw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Goed om te weten:

 • Een werk­ge­vers­ver­kla­ring geldt niet als be­wijs­stuk. Vlieg­per­so­neel mag de werk­ge­vers­ver­kla­ring wel als be­wijs­stuk ge­brui­ken, maar al­leen in com­bi­na­tie met het be­wijs dat het eer­ste pas­poort op een am­bas­sa­de of con­su­laat ligt.
 • Een twee­de pas­poort wordt niet ver­strekt als nood­pas­poort.
 • Een twee­de pas­poort is twee jaar gel­dig van­af de af­gif­te­da­tum.
 • Naast het (eer­ste) pas­poort en twee­de pas­poort mag je ook een Ne­der­land­se iden­ti­teits­kaart be­zit­ten.
 • Je kunt ook een twee­de za­kenpas­poort aan­vra­gen.
 • Als je jouw be­staan­de twee­de pas­poort wilt ver­nieu­wen, moet je op­nieuw de nood­zaak van het pas­poort aan­to­nen.

Op reis gaan met twee pas­poor­ten wordt af­ge­ra­den. Bij de con­tro­le aan de grens kan het be­zit van twee pas­poor­ten vra­gen op­roe­pen.

Aanvragen

Een tweede paspoort vraag je op dezelfde manier aan als een gewoon paspoort. Lees verder bij Paspoort aanvragen. Neem de documenten mee die genoemd staan bij Wat heb je nodig?

Goed om te weten

Moet je het paspoortnummer opgeven bij het boeken van de reis? Dan kun je bij de boeking het paspoortnummer van het eerste paspoort opgeven. Als je jouw tweede paspoort hebt, geef je het paspoortnummer hiervan door aan de vliegmaatschappij.

Eerste paspoort bij ambassade of consulaat?

Ligt jouw eerste paspoort bij een ambassade of consulaat op het moment dat je jouw tweede paspoort komt vernieuwen, dan moet je extra meenemen bij de aanvraag:

 • een ver­kla­ring of an­der be­wijs van de am­bas­sa­de of het con­su­laat, waar­uit blijkt dat jouw eer­ste pas­poort daar ligt. Een ver­kla­ring van een vi­sum­bu­reau is niet vol­doen­de, behalve als de ver­kla­ring wordt be­ves­tigd door de am­bas­sa­de of het con­su­laat. Dat kan mee­st­al te­le­fo­nisch.

Kosten

Voor wie Prijs 2024 Geldig
0 -17 jaar € 63,42 5 jaar
Vanaf 18 jaar € 83,87 10 jaar
0 - 17 jaar (spoed) € 120,51 5 jaar
Vanaf 18 jaar (spoed) € 140,96 10 jaar

Jouw paspoort betaal je bij de aanvraag (dus niet bij het ophalen). Dit kan met jouw pinpas of creditcard. Als pinnen niet gaat, kun je contant betalen.


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.