Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2025 en verordening Schuldhulpverlening 2021 gemeente Stein ter inzage

Maandag 28 september 2020

Op 15 september jl. heeft het college van Stein het concept beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2025 en de concept verordening Schuldhulpverlening 2021 vastgesteld.

Het concept beleidsplan en de concept verordening zijn ter advisering voorgelegd aan de Adviesraad Sociaal Domein en de SJAR. Daarnaast bieden we inwoners en belanghebbenden conform Inspraakverordening gemeente Stein 2004 (artikel 3 en 4) op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid om een advies uit te brengen, dan wel een zienswijze kenbaar te maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein.

Wij bieden je graag de gelegenheid om tot en met 08 november 2020 een advies uit te brengen, dan wel een zienswijze kenbaar te maken. Het concept beleidsplan en de concept verordening zijn ter inzage gelegd bij de publieksbalie van de gemeente Stein en hieronder digitaal beschikbaar gesteld.

Na het adviestraject zal het college van B&W van Stein het definitieve beleidsplan en de definitieve verordening vaststellen en deze ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad. De ingangsdatum van het beleidsplan en de verordening is 01-01-2021.