Bekendmaking nieuwe politieke groepering

Dinsdag 9 januari 2018

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Stein;


gelet op artikel G3, lid 5, van de Kieswet;


dat op donderdag 21 december 2017 is besloten de volgende aanduiding(en) van de genoemde politieke groepering(en) te registreren in het register voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Stein.


Politieke groepering : Progressief Stein  
  
Aanduiding : Progressief Stein  De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen,
daartegen beroep kan instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, lid 1, onder b, van de Kieswet,
uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze kennisgeving in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Nadere inlichtingen betreffende de registratie worden verstrekt door:
Bureau verkiezingen
Stadhouderslaan 200
6171 KP Stein


Plaats: Stein
Datum: donderdag 21 december 2017