Steinse begroting meerjarig sluitend

Dinsdag 5 december 2017

Op 9 november jl. heeft de Steinse gemeenteraad de begroting 2018-2021 vastgesteld. Deze begroting die meerjarig sluitend is, laat een solide financiële positie zien. Voor 2018 staat een positief exploitatieresultaat van € 31.000,- in de boeken. Wethouder Anton Roest (Financiën) is trots op dit resultaat: ‘Na jaren van bezuinigingen en kortingen vanuit het Rijk verkeert onze gemeente in een gezonde financiële positie, zodanig dat we voor het realiseren van onze doelstellingen onze reserves niet hoeven aan te spreken.’

Ruimte voor investeringen

De gemeente Stein heeft ruimte voor investeringen, voor kansen, maar ook om eventuele tegenvallers op te vangen. Tot en met 2021 gaat Stein ruim 28 miljoen euro investeren om de gemeente nog aantrekkelijker te maken om in te wonen, te werken en te recreëren. De stijging van de lokale lasten voor inwoners is beperkt gebleven tot 2 procent.

Eigen kracht

De doorontwikkeling van eigen kracht waarbij de inwoners, ondernemers en dorpen centraal staan, is en blijft de leidraad voor de komende jaren. Een belangrijk speerpunt voor 2018 is dan ook het op (hoog) niveau houden van de voorzieningen met ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving. De gemeente reserveert een experimenteerbudget van €100.000,- voor het inhuren van expertise en begeleiding ten behoeve van projecten vanuit collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).

Economie en dienstverlening

Daarnaast is er aandacht voor economische ontwikkelingen met het oog op parkmanagement, het faciliteren van het MKB en ZZP'ers en de toeristische profilering. In de gemeentelijke organisatie worden extra banen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (garantiebanen) en de gemeente investeert in doorontwikkeling van dienstverlening richting inwoner en ondernemer.

Sociaal Domein

In 2018 vormen het versterken van de gemeenschap, de zorg en preventieve ondersteuning en het benutten van de kansen door krimp met de focus op meer (leef)kwaliteit de speerpunten voor het sociaal domein.

Omgevingskwaliteit

Ook investeert de gemeente in 2018 volop in de versterking van de omgevingskwaliteit. De nadruk ligt hierbij op reconstructies en herinrichting van wegen, rotondes, pleinen, riolering en groen. Komend jaar wordt hier voor een bedrag van €15 miljoen in geïnvesteerd.

Bekijk hier de begroting in één oogopslag (PDF, 1.1 MB):