Q&A Asfaltcentrale Stein

Welkom op onze webpagina over de asfaltcentrale in Stein.

Op deze pagina tref je achtergrondinformatie, actuele ontwikkelingen en de meest gestelde vragen over de asfaltcentrale aan. De pagina wordt met de tijd steeds aangevuld met nieuwe ontwikkelingen en beschikbare informatie. Geïnteresseerden wordt aangeraden zich te abonneren op de nieuwsbrief over de asfaltcentrale, waarmee zij deze informatie ook per mail van de gemeente ontvangen.

Informatievoorziening

Ik wil op de hoogte gehouden worden.

De gemeente Stein heeft voor deze situatie een digitale nieuwsbrief in het leven geroepen om omwonenden te informeren over alle ontwikkelingen met betrekking tot de asfaltcentrale. Je kunt je hiervoor aanmelden via www.gemeentestein.nl/nieuwsbrief-asfaltcentrale.

Waar kan ik de nieuwsbrieven teruglezen?

Het laatste nieuws is terug te lezen in de nieuwsbrief. Via de volgende linkjes kun je de verstuurde nieuwsbrieven teruglezen:

Komt er een informatiebijeenkomst?

Zodra de GGD een advies heeft uitgebracht op basis van het door de RUD uitgevoerde onderzoek, zal de gemeente Stein een informatiebijeenkomst organiseren voor alle omwonenden. We schatten in dat deze bijeenkomst in oktober/november zal plaatsvinden. Resultaten worden vooraf gedeeld via de digitale nieuwsbrief. Tijdens de informatiebijeenkomst beantwoorden we graag alle vragen.

Wat is er aan de hand?

De afgelopen tijd zijn er zorgen geuit over de uitstoot van benzeen en de gevolgen hiervan voor de gezondheid. Ook zijn meldingen binnengekomen over de ervaren geuroverlast rondom de asfaltcentrale. Wij begrijpen deze zorgen en vragen. Op deze webpagina informeren we over deze onderwerpen en de stappen die we zetten.

Sinds 2018 is steeds meer bekend geworden over de uitstoot van benzeen bij het recyclen van asfalt. Benzeen is nauwelijks te ruiken en afhankelijk van de blootstellingsduur en de concentratie een kankerverwekkende stof. Daarom moet er altijd naar worden gestreefd dat er zo min mogelijk benzeen vrijkomt. De asfaltcentrale in Stein is een van de asfaltcentrales waar meer uitstoot van benzeen is gemeten dan toegestaan. De gemeente start daarom een handhavingstraject en voert op korte termijn metingen aan de pijp en op straatniveau uit.

Informatie over benzeenuitstoot bij asfaltcentrale Stein 

Wat is benzeen?

Benzeen is een kleurloze stof dat vrij kan komen bij het recyclen van asfalt, maar bijvoorbeeld ook vrijkomt bij het tanken van benzine of bij het roken van sigaretten.

Is benzeen schadelijk voor de gezondheid?  

Benzeen is onderdeel van onze leefomgeving en komt bijvoorbeeld vrij bij tabaksrook, benzinestations en uitlaatgassen van auto's. Of een stof ongezond is valt of staat bij de concentratie waarin deze stof voorkomt in de lucht. Het uitgangspunt is dat blootstelling aan benzeen zoveel mogelijk voorkomen moet worden, omdat de stof kanker (leukemie) kan veroorzaken. 

Kan ik als omwonende ziek worden van de uitstoot?

In de lucht om ons heen zit van alles. We weten dat benzeen vrijkomt als je tankt met je auto of als je sigaretten rookt. We weten dankzij (concept)metingen aan de schoorsteen dat er bij asfaltcentrales benzeen vrijkomt. 

  • Overschrijding norm aan de pijp (emissie)
    De wettelijke waarde voor benzeenuitstoot aan de pijp is 1 milligram/m3. Uit onderzoeken, uitgevoerd in opdracht van de asfaltcentrale zelf, blijkt dat bij de schoorsteen een concentratie van 1,19 milligram/m3 benzeen is gemeten. Dit is een overschrijding van de wettelijk geldende norm aan de pijp en moet dus teruggebracht worden. Hier wordt door de RUD Zuid Limburg op gehandhaafd.
  • Geen verwachte overschrijding norm op leefniveau (immissie)
    De hoeveelheid benzeen op straatniveau is in alle gevallen vele malen lager. Dat moet ook, want de norm op straatniveau is veel strenger (5 microgram/m3). (Een microgram is één duizendste milligram.) In de buitenlucht is altijd een beetje benzeen aanwezig (dat noemen we de achtergrondwaarde). Ook in gebieden waar de asfaltcentrale geen invloed op heeft. Dit komt omdat we producten gebruiken waar benzeen in zit. Er zijn landelijk op leefniveau geen overschrijdingen in de concentratie benzeen in de lucht op leefniveau geconstateerd. Dit wordt door het Rijk gemonitord.

In de verspreidingsberekeningen, uitgevoerd door de asfaltcentrale zelf, is het slechtst denkbare scenario in kaart gebracht door de hoogste gemeten waarde te hanteren. Bij de beschouwde onderzoeksresultaten is de bijdrage aan de concentratie benzeen door de asfaltcentrale in de omgeving (jaargemiddeld) nihil. Met een achtergrondconcentratie van 1 microgram/m3 levert dit geen betekenisvolle verhoging op en wordt voldaan aan de grenswaarde uit de Wet milieubeheer en blijft dit ruim binnen de norm van de GGD die vanuit gezondheidsperspectief een concentratie van benzeen kleiner dan 20 microgram/m3 hanteren.

Ik heb een moestuin nabij de asfaltcentrale. Is het nog veilig om de gewassen uit mijn moestuin te eten?

Op basis van chemische eigenschappen van benzeen is het niet waarschijnlijk dat dit neerslaat op gewassen in de tuin. Benzeen is een vluchtige stof, die snel verdampt. Benzeen reageert met andere stoffen in de lucht en breekt binnen enkele dagen af. Benzeen kan zich in de lucht hechten aan regen of sneeuw en daardoor in de grond terechtkomen. Benzeen hoopt zich echter niet op in planten of dieren. Los van deze chemische eigenschappen is het advies altijd om groenten goed te wassen/schillen. (Bron: GGD)

Waarom gaat de gemeente nog een onderzoek uitvoeren?

Er is een normoverschrijding aan de pijp (emissie) gebleken uit conceptrapportages, uitgevoerd door een extern bureau, die door de asfaltcentrale is ingeschakeld.Op basis van modelberekeningen heeft de RUD Zuid-Limburg een inschatting gemaakt van deze conceptgegevens en wat deze in het slechtste scenario zouden betekenen voor de omgeving. De uitkomsten zijn zoals hiervoor beschreven niet alarmerend. De conceptberekeningen zijn echter gebaseerd op een onderzoek dat in opdracht van de asfaltcentrale zelf is uitgevoerd. De RUD Zuid-Limburg heeft daarom de gemeente geadviseerd om ook zelf metingen uit te voeren. Een daartoe geaccrediteerd bureau heeft onder begeleiding van de RUD Zuid-Limburg de metingen uitgevoerd.

De RUD Zuid-Limburg verwacht begin oktober een reactie te kunnen geven op het onderzoek zoals uitgevoerd aan de schoorsteen. De eerste verspreidingsberekeningen van benzeen zijn inmiddels uitgewerkt, maar moeten nog intern gecontroleerd worden. Daarna zal de RUD zijn bevindingen afstemmen met de GGD voor een gezondheidskundige risicobeoordeling. Pas daarna kunnen de bevindingen definitief gerapporteerd worden.

Waarom staat er een grote witte bus van de Provincie bij het Pintelierke? 

Naast dit onderzoek aan de pijp (emissieonderzoek), wil de gemeente ook graag een onderzoek naar de kwaliteit van de buitenlucht op leefniveau laten uitvoeren. Zo'n onderzoek noemen we een omgevingsluchtonderzoek. Op basis van eerdere verspreidingsberekeningen wordt er niet verwacht dat normen op leefniveau worden overschreden en lijkt een dergelijk onderzoek overbodig. Maar de gemeente wil dit risico formeel kunnen uitsluiten. 

Hiervoor wordt vanaf 12 oktober, twee weken een mobiel en onbemand labaratorium geplaatst op het parkeerterrein van Het Pintelierke.

Valt de huidige overlast en uitstoot binnen de grenzen van de vergunningen?

Het bedrijf wordt getoetst op zowel de voorschriften uit de voor de asfaltcentrale geldende omgevingsvergunning milieu als aan een aantal rechtstreeks geldende milieuregels/voorschriften uit onder andere het Activiteitenbesluit.
Door het bedrijf zelf is een verhoogde benzeenemissie aan de pijp geconstateerd (boven de norm) op basis van door het bedrijf uitgevoerde metingen.
Daarnaast zal de RUD Zuid-Limburg ook zelf een daartoe gespecialiseerd en geaccrediteerd bureau emissiemetingen laten uitvoeren. Dit onderzoek staat halverwege juli gepland. De resultaten van deze metingen zullen worden meegenomen in het lopende handhavingstraject.

Is er spraken van een (tijdelijke) ontheffing?

Er is geen (tijdelijke) ontheffing verleend voor een verhoogde uitstoot van benzeen.

Is de gezondheidsraad betrokken bij het onderzoek naar de benzeenuitstoot van de asfaltcentrale?

De Gezondheidsraad is een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad met als wettelijke taak regering en parlement te adviseren op het brede terrein van de volksgezondheid en gezondheidszorg.

De gemeente is verantwoordelijk voor de publieke gezondheid van haar inwoners en voor uitvoering van het gezondheidsbeleid dat door de regering is vastgesteld. Een aantal omwonenden heeft de GGD Zuid Limburg benaderd met vragen omtrent de gevolgen voor de gezondheid van de uitstoot door de centrale. Daarnaast heeft de gemeente de GGD onlangs benaderd voor een advies over de mogelijke risico’s van de Asfaltcentrale in de leefomgeving. Hierbij overlegt de GGD Zuid Limburg met andere GGD’en in het land, waar ook Asfalcentrales zijn gelegen en onderzoeken worden uitgevoerd. De GGD Zuid Limburg is onderdeel van een landelijk netwerk van GGD’en; voor haar adviezen maken ze gebruik van landelijk vastgestelde richtlijnen Medische Milieukunde. Daarnaast kunnen ze gebruik maken van de kennis en kunde van het centrum Gezondheid en Milieu van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Met wie moet ik contact opnemen als ik vragen heb over mijn gezondheid?

De Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD) gaat over milieutoezicht en vergunningverlening. De RUD gaat niet over de volksgezondheid. Daarvoor is de GGD. Wanneer je vragen hebt over gevolgen voor jouw gezondheid kun je het beste met de GGD contact opnemen. Dit kan via 088 – 880 5070 of milieu@ggdzl.nl.

De Gemeente, RUD en GGD hebben onderling nauw contact, maar wisselen in het belang van inwoners geen persoonsgegevens met elkaar uit.

Mogelijke depositie van stoffen vanuit asfaltcentrales.

Een Asfaltcentrale maakt gebruik van menginstallaties. Bij het mengproces komt emissie vrij van diverse stoffen. Het gaat om de emissie van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), stof, stikstofoxiden, zwaveloxiden en vluchtige organische stoffen (VOS) tijdens het maken van asfalt of asfaltproducten. De mogelijke depositie hangt af van de soort stof (vluchtig of niet). De emissie is voornamelijk gasvormig. Het is niet te verwachten dat meetbare depositie in de directe omgeving van de emissie terug is te vinden.

Worden er extra controles verricht en/of toezicht gehouden?

Tijdens het toezichttraject worden controles verricht waarbij de toezichthouders van de RUD Zuid-Limburg controleren, toetsen en onderzoek doen in het kader van de wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving (milieuveiligheid). Indien tijdens het toezichttraject blijkt dat niet voldaan wordt aan de regels voor de fysieke leefomgeving of de verleende vergunning grijpt de RUD Zuid-Limburg in door o.a. meer controles te verrichten, het bedrijf aan te spreken op de gestelde overtredingen en zet eventuele herstelsanctie(s) in. 

Inmiddels zijn bij meerdere asfaltcentrales metingen verricht naar benzeen. Op basis van door bevoegde gezagen verstrekte informatie kunnen wij aangeven dat er 29 actieve asfaltcentrales zijn in Nederland. Van deze actieve asfaltcentrales is bekend dat 10 asfaltcentrales de emissiegrenswaarde voor benzeen overschrijden, 8 asfaltcentrales voldoen aan de grenswaarden en over 11 asfaltcentrales zijn geen emissiegegevens van benzeen bekend. Voor de 11 asfaltcentrales waarvan geen gegevens over benzeenemissies bekend zijn, zijn de bevoegde gezagen in contact met de asfaltcentrales voor het meten ervan. Het is van belang dat bevoegd gezag over emissiegegevens beschikt zodat duidelijk wordt of sprake is van een overschrijdingssituatie en op basis waarvan vervolgstappen kunnen worden bepaald door bevoegd gezag.

Wat gaat er gebeuren n.a.v. het handhavingsverzoek van omwonenden?

Het handhavingsverzoek wordt door de RUD Zuid-Limburg behandelt. Een handhavingsverzoek is een aanvraag tot het nemen van een beschikking in de zin van afdeling 4.1.1. Awb. Op een handhavingsverzoek moet binnen een bepaalde termijn een besluit worden genomen. Om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen op dit verzoek zijn meerdere controles door de toezichthouder noodzakelijk. Hierbij wordt beoordeeld of er sprake is van een of meerdere overtredingen. Is er sprake van een overtreding dan zal RUD Zuid-Limburg handhavend optreden; dit betekent dat het bedrijf wordt aangeschreven en binnen een vastgestelde termijn wordt verzocht om de overtreding(en) op te lossen.

Om er voor te zorgen dat de procedure van behandeling van het verzoek om handhaving op een zorgvuldige manier verloopt, informeert RUD Zuid-Limburg ook andere partijen over en weer over de lopende zaak. Denk hierbij aan de gemeente Stein, de GGD en het bedrijf zelf.

De RUD Zuid-Limburg zal er op toezien dat de bedrijven aan de emissiegrenswaarde en minimalisatieverplichting voor Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) voldoen. Deze verplichting houdt in dat bedrijven emissies van ZZS voorkomen, en als dat niet mogelijk is deze tot een minimum beperken. Uitgangspunt is dat tenminste wordt voldaan aan de emissiegrenswaarde. Niet alle installaties voldoen aan de emissiegrenswaarde. In sommige gevallen wordt tijdelijk maatwerk verleend door bevoegd gezag tot inzicht is in de technische mogelijkheden om aan de emissiegrenswaarde te voldoen. Te allen tijde moet worden voldaan aan de immissiegrenswaarde op leefniveau. De situatie heeft inmiddels de volle aandacht van de betrokken bevoegde gezagen.

Informatie over geuroverlast bij asfaltcentrale Stein

Ik ervaar geuroverlast. Wat wordt er met mijn melding gedaan?

Bij de productie van asfalt komt helaas altijd geur vrij. Bij een ongunstige windrichting is dat nog beter te merken. We vinden het belangrijk te melden dat de geur die je misschien ruikt, geen benzeen is. Benzeen is nauwelijks te ruiken. Wel zijn we ons bewust dat extreme geurhinder het woongenot aantast en tot stress kan leiden. Iets dat indirect ook een aantasting van de gezondheid betekent. We nemen alle geurklachten daarom zeer serieus in behandeling en kijken samen met de gemeente Stein, Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, GGD Zuid-Limburg en de asfaltcentrale hoe we deze geuroverlast tot een aanvaardbaar niveau kunnen terugdringen.

Waar kan ik terecht mijn meldingen over geuroverlast?

De RUD Zuid-Limburg gaat over het milieutoezicht en de milieuvergunningverlening van de bedrijven in de gemeente Stein. De gemeente is het bevoegde gezag in deze en heeft de RUD Zuid-Limburg gemachtigd deze taken namens de gemeente uit te voeren. 

Indien je overlast ervaart dan kun je een melding maken via het klachtenformulier op de website van RUD ZL. Of je kunt bellen met de MilieuKlachtentelefoon: 043 – 361 70 70.

De milieuklachtentelefoon is 24/7 bereikbaar (het betreft een landelijke melddienst). De medewerk(st)er(s) van de milieuklachtentelefoon zal de klacht registreren en deze doorzetten naar de RUD Zuid-Limburg. Zij zijn niet in staat om vragen te behandelen aangaande deze specifieke situatie, hiervoor zal betreffende handhaver terugbellen.