Jaarverslag 2016 en werkplan 2017 Adviesraad Sociaal Domein Stein

Het jaar 2016 is een jaar van betrekkelijke windstilte geweest. Langzamerhand krijgt de transitie in het sociale domein vorm. De gemeentelijke overheid ziet de eerste resultaten van de transformatie in trends en kengetallen. De wijze waarop nu de cliënttevredenheidsonderzoeken verlopen voldoet niet. De respons is veel te laag. Het is belangrijk dat alle partijen hier naar oplossingen blijven zoeken. Vaak ontbreken nog kengetallen, die trends en ontwikkelingen aangeven. De burgerparticipatie wordt vaak geacht de broedende kip niet teveel te storen.

Veel zaken worden nog in hoofdlijnen uitgezet en bijgesteld. (welzijnsbeleid, dorpsontwikkeling, WMO voorzieningen, werkvoorzieningsschap, jeugdwet e.d.) Hierbij komt dat veel op gewestelijk en Zuid Limburgs niveau uitgewerkt wordt, waarbij de participatie op lokaal niveau niet meer passend is. Overleg van adviesraden op gewestelijk en Zuid Limburgs niveau is dan zeer  gewenst, ervan uitgaande dat dit dient ter versterking van de lokale situatie. Het jaar 2017 wordt  intensiever omdat subsidiebeleid, welzijnsbeleid en de uitwerking van het WMO beleid, in interactie met de burgers, verder uitgewerkt wordt. De adviesraad zal hier intensief bij betrokken zijn.

Voor een adviesraad is het een heel karwei om alle mogelijke competentiegebieden van het sociaal domein en vaak aanpalende percelen als beschut wonen, onderwijs en veiligheid te bestrijken. Het is daarom verheugend dat de samenwerking met de adviesraden in de Westelijke Mijnstreek en in Zuid Limburg steeds duidelijker gestalte krijgt. Hier zijn we naast het elkaar ondersteunen in adviezen en kennis vooral bezig met het uitwisselen van ideeën over hoe we de burgerparticipatie in het sociaal domein het beste kunnen mobiliseren. Verheugend is ook dat het zorgvragers overleg in de Westelijke Mijnstreek steeds meer gestalte krijgt.

Op deze wijze wordt de relatie van de Adviesraad met de georganiseerde burgers (cliënten en patiëntenverenigingen) gestructureerder. De relatie met de niet georganiseerde burgers vraagt echter nog veel aandacht en ontwikkeling. Wij zullen komend jaar trachten onze zichtbaarheid te vergroten, onder andere door betrokken te blijven bij de Dorps Ontwikkelingsprojecten (DOPS).

Bent u geïnteresseerd in het volledige jaarverslag 2016 en werkplan 2017 van de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Stein ga dan naar de pagina van de Adviesraad Sociaal Domein Stein. Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar adviesraadsdstein@gmail.com.

Hoofdnavigatie