Gemeenteraad stemt in met het bod RES Zuid-Limburg 1.0

Donderdag 3 juni 2021

Op 27 mei heeft de gemeenteraad van Stein ingestemd met het bod van de Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg (RES). Ook zijn de zoekgebieden voor de opwek van zonne-energie op daken en op gronden vastgesteld.

RES Zuid-Limburg

De RES Zuid-Limburg is opgesteld door de 16 Zuid-Limburgse gemeenten en omvat het bod van alle gemeenten samen voor de grootschalige opwek van zonne- en windenergie op land en op daken. Elke gemeente heeft hierbij gekeken welke mogelijkheden er zijn om deze opwek te realiseren. Ook de inwoners en bedrijven, organisaties en verenigingen zijn in dit proces bevraagd over de inhoud van de RES. Op basis van de resultaten hiervan is de concept-RES, die in oktober 2020 is ingediend bij het Rijk, verder aangescherpt tot een definitieve RES voor Zuid-Limburg. In de RES Zuid-Limburg is het bod voor de gehele regio opgenomen van 1,3 TWh voor zowel zonne- als windenergie. Hiervan neemt de gemeente Stein 0,058 TWh voor haar rekening. Daarnaast zijn voor elke regio zoekgebieden voor zonne- en windenergie op daken en op land bepaald. Op 1 juli 2021 wordt, na accordering in de gemeenteraden, het waterschapsbestuur en de Provincie, de RES Zuid-Limburg aangeboden aan het Rijk.

Besluitvorming gemeente Stein

Momenteel loopt het besluitvormingsproces rond de RES Zuid-Limburg. In Stein is dit proces op 27 mei afgerond met de vaststelling van de RES Zuid-Limburg en de zoekgebieden voor de opwek van zonne-energie binnen de gemeente Stein. De gemeenteraad heeft een extra fasering aangebracht in de inzet van de zoekgebieden voor zonne-energie die liggen op landbouwgebieden. Om grootschalige opwek van zonne-energie op grote daken zoveel mogelijk te stimuleren, kiest de gemeente Stein ervoor om de komende drie jaar eerst in te zetten op zon-op-daken en zon op parkeerterreinen, braakliggende terreinen en bedrijventerreinen. Op 1 juli 2024 wordt vervolgens bekeken of het noodzakelijk is om ook zonneweides op landbouwgrond te realiseren en zo ja, op welke wijze dit gebeurd. Tot die tijd worden er geen zonneweides op landbouwgrond gerealiseerd.

Hoe nu verder naar lokaal beleid?

Om te komen tot een goede inpassing van zonnedaken en zonneweides in de gemeente Stein wordt in 2021 gestart met het opstellen van een aanvullend ruimtelijk afwegingskader om de hoe-vraag in te vullen. Op basis van dit afwegingskader zal de gemeente vergunningaanvragen toetsen. In dit ruimtelijk afwegingskader van de gemeente Stein wordt binnen de zoekgebieden bekeken welke (on)mogelijkheden er zijn en met welke lokale ontwikkelingen in die gebieden specifiek rekening gehouden moet worden. Ook wordt gekeken welke voorwaarden worden verbonden aan het realiseren van zonne-energie op daken en op gronden (zoals parkeerterreinen, bedrijventerreinen, braakliggende terreinen en op termijn mogelijk ook landbouwgronden). Hierbij kan gedacht worden aan voorkeur voor locaties binnen een zoekgebied (bijvoorbeeld nabij infrastructuur/bebouwing), prioritering van zoekgebieden in de tijd, prioritering van inzet van daken voor gronden, nabijheidscriterium (realisatie zon-op-dak tegelijkertijd met zonneweides), eisen aan de installatie, eisen aan landschap in en rondom de installatie, lokaal eigendom van de installatie, participatie en draagvlak.

Klik hier voor meer informatie over de RES.

Naar Algemene actualiteiten

Naar alle actualiteiten


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.