Richtlijn Voorwerpen op gemeentegrond voor afhalen goederen detailhandel

Vrijdag 5 februari 2021

Het kabinet wil het bestellen en afhalen van producten ook bij niet-essentiële winkels per 10 februari 2021 mogelijk. Deze winkels mogen dan een afhaalpunt inrichten waar digitaal bestelde producten afgehaald kunnen worden. Aan dit afhaalpunt en aan het proces van bestellen en afhalen zijn verschillende landelijke voorwaarden verbonden. Onderhavige richtlijn gaat niet over die voorwaarden.

Deze richtlijn stelt voorwaarden waaronder een exploitant van een winkel voorwerpen op gemeentegrond mag plaatsen om het afhalen van goederen bij het afhaalpunt in goede banen te leiden.

Met deze interne richtlijn wordt beoogd om tijdelijke uniforme regels vast te stellen voor het tijdelijke gebruik van de openbare, gemeentegrond. 

Het centrale uitgangspunt is dat zoveel mogelijk wordt getracht om ondernemers te faciliteren. We kunnen er echter niet omheen dat wij ook rekening moeten houden met de belangen van omwonenden en overige gebruikers van de gemeentegrond. Met deze regeling wordt beoogd om alle belangen zo goed mogelijk af te wegen en met elkaar in evenwicht te brengen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

1.1 Ministeriële Regeling
Hiermee wordt de Ministeriële Regeling Bestellen en afhalen bij winkels bedoeld. 

1.2 Richtlijn
Richtlijn Voorwerpen op gemeentegrond voor afhalen goederen detailhandel

1.3 Het College
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein.

1.4  Voorwerpen
Voorwerpen die noodzakelijk zijn en dienen om te kunnen voldoen aan de corona-wetgeving en richtlijnen voor het afhalen van goederen bij winkels zoals bedoeld in de Ministeriële Regeling. Denk hierbij aan hekken, pionnen, tafels, partytenten en markeringen op de grond.

1.5 De begripsomschrijving van de Ministeriële Regeling zijn ook voor deze richtlijn van toepassing

Artikel 2 Ministeriële Regeling

Hetgeen in de Ministeriële Regeling is vastgelegd en gevolgen heeft voor het gebruik van gemeentegrond is ook voor deze richtlijn van toepassing.

Artikel 3 Tijdelijke regels om voorwerpen te plaatsen op gemeentegrond voor afhalen goederen detailhandel

3.1 Voorwaarden

Plaatsen van voorwerpen (tafels/partytenten/hekken e.d.) in de open lucht op gemeentegrond is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

3.1.1 de voorwerpen mogen alleen geplaatst worden tijdens de toegestane verkooptijden.
3.1.2 de voorwerpen dienen na het einde van de verkooptijd weer verwijderd te worden en pas bij de start van de verkoop weer worden teruggeplaatst. Dit onder andere om vandalisme te voorkomen.
3.1.3 de voorwerpen dienen bij de deur van de winkel geplaatst te worden en moeten in aantal en omvang tot een minimum beperkt worden. Voor partytenten geldt altijd een maximum van 2.
3.1.4 de voorwerpen mogen geen gevaar of hinder voor voorbijgangers en omgeving veroorzaken.
3.1.5 tenten dienen zodanig te worden geplaatst dat zij bestand zijn tegen wind- en sneeuwbelasting. Verankering in de grond is daarbij niet toegestaan.
3.1.6 de gemeentegrond dient na verwijdering van voorwerpen in de oorspronkelijke staat te worden opgeleverd. Denk hierbij ook aan het reinigen / schoonmaken van het trottoir, zodat er  geen zwerfafval ontstaat.
3.1.7 alle schade die aan gemeente-eigendommen ontstaat dient door de degene die de voorwerpen plaatst of laat plaatsen te worden gemeld bij het college. Dit kan via het reguliere meldsysteem van de gemeente. Gemeente kijkt dan samen naar een passende oplossing. De kosten van herstel zijn voor degene die de voorwerpen heeft geplaatst of laten plaatsen.
3.1.8 in geval het gebruik van de gemeentegrond door bijzondere omstandigheden (waaronder calamiteiten) door/namens de gemeente noodzakelijk is, dient de grond op eerste schriftelijke of mondelinge aanzegging te worden ontruimd. Onder bijzondere omstandigheden worden ook werkzaamheden (calamiteiten & onderhoud) aan kabels en leidingen verstaan. U wordt hierbij geïnformeerd door de netbeheerder of voor de netbeheerder gravende partij.
3.1.9 alle aanwijzingen die door/namens politie, brandweer en/of gemeente worden gegeven, dienen stipt en direct te worden opgevolgd.
3.1.10 de toegang voor hulpdiensten moet te allen tijde gegarandeerd zijn, met een vrije doorgang van 3.50 meter breed en een doorrijhoogte van 4.50 meter.
3.1.11 vluchtwegen en nooduitgangen dienen altijd vrij van obstakels en voorwerpen te blijven.
3.1.12 langs de voorwerpen moet een doorgang van minimaal 1.20 meter zijn (voor rollators, rolstoelen, kinderwagens etc.).
3.1.13 de regels uit het Besluit brandveiligheid en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP) dienen te allen tijde worden nageleefd.
3.1.14 Het is niet toegestaan om gasflessen, vuurkorven, fakkels of open vuur en/of ontstekingsbronnen (verwarming, bakken en braden) te plaatsen of anderszins brandgevaarlijke objecten te plaatsen.
3.1.15 Zorg dat aanwezige brandkranen en/of andere bluswatervoorzieningen vrijgehouden worden voor gebruik door de brandweer.
3.1.16 Alleen de exploitant van een winkel kan voorwerpen (laten) plaatsen zoals bedoeld in deze richtlijn
3.1.17 De exploitant van de winkel is verantwoordelijk voor het naleven van de voorwaarden.
3.1.18 Voorwerpen worden niet ter beschikking gesteld door de gemeente. Dit omdat gemeente haar voorwerpen zoals hekken en pionnen zelf in voorraad moet houden voor eventuele inzet bij calamiteiten of bijzondere situaties.
3.1.19 Zorg dat de voorwerpen snel en gemakkelijk kunnen worden verwijderd.

Voldoet men aan bovenstaande voorwaarden, dan hoeft men geen toestemming aan het College te vragen. Ook een melding is niet nodig.

Mogelijk is er wel bij langdurige plaatsing een omgevingsvergunning nodig.

Artikel 2.2 Winkelcentrum Stein

Voor het winkelcentrum Stein geldt dat het vanwege de brandveiligheid niet is toegestaan om binnen in het overdekte gedeelte voorwerpen te plaatsen.

Mocht men toch iets willen plaatsen dan is eerst toestemming van de brandweer noodzakelijk. Hierna moet expliciet toestemming aan het college gevraagd worden.

Artikel 3 Hardheidsclausule

Bij aanvragen waarin deze regeling niet voorziet heeft het College de bevoegdheid om hier gemotiveerd van af te wijken en maatwerk toe te passen.

Artikel 4 Duur van de richtlijn

4.1 Deze richtlijn is geldig zolang de winkel op grond van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 gesloten dient te zijn en op grond van deze regeling een afhaalpunt van goederen buiten bij de winkels is toegestaan. Echter niet langer dan tot 1 mei 2021.

4.2 Het College kan deze richtlijn op ieder gewenst moment wijzigen, aanvullen of intrekken.

4.3 Het College kan de geldigheid van deze richtlijn verlengen of verkorten;

4.4  Deze richtlijn kan te allen tijde door Wet -en regelgeving van de Rijksoverheid of per verordening via de Veiligheidsregio worden overruled. Indien een dergelijke situatie zich voordoet zal deze richtlijn per direct worden aangepast of ingetrokken.

4.5  De richtlijn treedt in werking vanaf bekendmaking (publicatie).

Naar Algemene actualiteiten

Naar alle actualiteiten


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.