Stimuleringsregeling Afkoppelen hemelwater Stein

Ons klimaat verandert. We hebben steeds vaker te maken met extreme regenval wat zorgt voor wateroverlast. Het rioolstelsel kan de grote hoeveelheden regenwater niet verwerken waardoor straten en tuinen blank komen te staan. Wateroverlast ontstaat niet alleen door hevige regenval maar ook door steeds meer bebouwing en betegelde tuinen. Ook is het jammer als het schone regenwater via de regenpijp in het gemengd riool terecht komt en gereinigd moet worden. Meer plantjes in de tuin zorgen bovendien voor een groenere tuin. Groen ziet er mooi uit, schijnt gelukkiger te maken en het geeft minder hitte in de tuin. En met een regenton geef je makkelijk vanuit de tuin de plantjes water. Geen gezeul meer met emmertjes water vanuit de keuken!

De gemeente Stein neemt samen met de waterorganisaties al maatregelen om wateroverlast en droogte in jouw wijk te beperken. Maar die maatregelen zijn onvoldoende om de problemen helemaal op te lossen. Dat kan alleen met hulp van onze inwoners. Om iedereen te ondersteunen bij het afkoppelen van het hemelwater stelt de gemeente Stein, samen met Waterschap Limburg, subsidie beschikbaar. Particulieren en bedrijven kunnen een bijdrage vragen als ze (een deel van) hun dak, terras of oprit willen afkoppelen van het riool.

Afbeelding met de tekst 'voorkom wateroverlast'

Samen Waterklaar!

De uitdagingen die het veranderende klimaat met zich meebrengt, kunnen wij niet alleen oplossen. Is jouw tuin al bestand tegen extreme regenbuien én klaar voor periodes van extreme droogte? Door regenwater op te vangen in natte periodes en dat vervolgens in droge periodes geleidelijk weg te laten zakken, help je jouw leefomgeving een handje. Samen maken we het verschil.

Wanneer kom je in aanmerking?

Je komt voor een bijdrage in aanmerking als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 • Jij bent eigenaar of gebruiker van het gebouw dat je wilt afkoppelen.
 • Het dak en/of de bestrating loost het regenwater in de huidige situatie op de gemengde riolering.
 • Het betreft een bestaand gebouw of bestaande bestrating.
 • Het object moet gelegen zijn binnen de gemeente Stein.
 • Het afkoppelen is ten tijde van de aanvraag nog niet uitgevoerd.
 • Het afkoppelen moet aantoonbaar op een verantwoorde wijze gebeuren. De brochure Regenwater schoon naar beek en bodem met daarin de Voorkeurstabel afkoppelen geldt als leidraad.
 • Het project mag geen overlast opleveren voor derden, bijvoorbeeld aangrenzende percelen.

Als het af te koppelen oppervlak hoort bij een gebouw dat na het jaar 2015 is gebouwd dan komt u niet in aanmerking voor de subsidieregeling. Vanaf 2015 is het al verplicht uw hemelwater binnen uw eigen perceel te verwerken.

Hoeveel krijg je vergoed?

 • Bij oppervlakten van 20 m2 t/m 300 m2 bedraagt de subsidie € 10 per vierkante meter inclusief BTW.
 • Bij oppervlakten groter dan 300 m2 worden de werkelijke kosten van het afkoppelen van het verhard oppervlak vergoed tot maximaal € 10 per m2 inclusief BTW.
 • Het maximale subsidiebedrag per aanvraag bedraagt € 25.000.
 • Voor het bepalen van de omvang van het af te koppelen verhard oppervlak wordt horizontaal geprojecteerd gemeten.

Er is een vastgesteld budget beschikbaar voor aanvragen in jouw gemeente. De aanvragen worden beoordeeld in volgorde van binnenkomst. Zodra de grens van het budget is bereikt, worden geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen. De aanvrager krijgt hiervan bericht. Kortom: wie het eerst komt die het eerst maalt!

Waar kun je informatie over afkoppelen vinden?

In het aanvraagformulier en bijbehorende toelichting is informatie hierover opgenomen. Daarnaast verwijzen we naar de site van Waterklaar en de onderstaande twee brochures:

Mocht je de afkoppelmogelijkheden willen bespreken met een adviseur of heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar water@sittard-geleen.nl.

Hoe doe je de aanvraag?

Je kunt de subsidie aanvragen met het Aanvraagformulier Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater. Gebruik hierbij de onderstaande toelichting en de bijgevoegde Praktische hulpmiddelen afkoppelen. Het formulier kan handmatig of digitaal worden ingevuld.
De aanvraag kan per post of per email worden verzonden aan de contactpersoon van de gemeente Stein. De adresgegevens staan in de bijgevoegde bijlage.

Het aanvraagformulier (incl. toelichting) kun je downloaden via onderstaande link: 

Heb je hulp nodig bij het invullen van de aanvraag? Stuur dan een e-mail naar water@sittard-geleen.nl, een adviseur zal dan contact met je opnemen.

Hoe gaat het dan verder?

 1. Na ontvangst beoordeelt de gemeente of de aanvraag compleet is ingevuld. Indien dit niet zo is krijg je het verzoek om de ontbrekende gegevens alsnog aan te leveren.
 2. Als de aanvraag compleet is, wordt deze inhoudelijk beoordeeld. Als aan alle voorwaarden is voldaan en er nog budget beschikbaar is, wordt positief op de aanvraag besloten. Je krijgt hiervan bericht met daarin de vastgestelde bijdrage. Indien niet aan alle voorwaarden is voldaan, krijg je een negatieve besluit of het verzoek om het plan aan te passen.
 3. Na een positief besluit kun je het plan uitvoeren, waarbij je zorgvuldig eventuele bonnen en facturen bewaart en foto’s maakt (bij voorkeur digitaal) van de uitvoering.
 4. Na uitvoering moet je binnen 4 weken van gereedkomen melding doen bij de gemeente. Door middel van foto’s dien je aan te tonen dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd conform aanvraag.
 5. De gemeente beoordeelt de melding en gaat bij een positief oordeel over tot uitbetaling van de vastgestelde bijdrage. Indien het plan anders is uitgevoerd dan aanvankelijk aangevraagd, kan het bedrag hierop worden aangepast. Zonodig komt een medewerker van de gemeente ter plekke kijken of het project volgens de aanvraag is uitgevoerd.

Hoelang is de subsidieregeling geldig?

De subsidieregeling geldt voor aanvragen tot en met 31 december 2023.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93