Stimuleringsregeling Afkoppelen hemelwater Stein

Ons klimaat verandert. We hebben steeds vaker te maken met extreme regenval dat zorgt voor wateroverlast. Het rioolstelsel kan de grote hoeveelheden regenwater niet verwerken waardoor straten en tuinen blank komen te staan. Wateroverlast ontstaat niet alleen door hevige regenval, maar ook door steeds meer bebouwing en betegelde tuinen. Ook is het jammer als het schone regenwater via de regenpijp in het gemengd riool terechtkomt en schoongemaakt moet worden. Meer plantjes in de tuin zorgen ook voor een groenere tuin. Groen ziet er mooi uit, schijnt gelukkiger te maken en het geeft minder hitte in de tuin. En met een regenton geef je makkelijk vanuit de tuin de plantjes water. Geen gezeul meer met emmertjes water vanuit de keuken!

De gemeente Stein neemt samen met de waterorganisaties al maatregelen om wateroverlast en droogte in jouw wijk te beperken. Die maatregelen zijn helaas onvoldoende om de problemen helemaal op te lossen. Dat kan alleen met hulp van onze inwoners. Om iedereen te ondersteunen bij het afkoppelen van het hemelwater stelt de gemeente Stein, samen met Waterschap Limburg, subsidie beschikbaar. Particulieren en bedrijven kunnen een bijdrage vragen als ze (een deel van) hun dak, terras of oprit willen afkoppelen van het riool.

Afbeelding met de tekst 'voorkom wateroverlast'

Samen Waterklaar!

De uitdagingen die het veranderende klimaat met zich meebrengt, kunnen wij niet alleen oplossen. Is jouw tuin al bestand tegen extreme regenbuien én klaar voor periodes van extreme droogte? Door regenwater op te vangen in natte periodes en dat in droge periodes geleidelijk weg te laten zakken, help je jouw leefomgeving een handje. Samen maken we het verschil.

Wanneer kom je in aanmerking?

Je komt voor een bijdrage in aanmerking als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 • Jij bent eigenaar of gebruiker van het gebouw dat je wilt afkoppelen.
 • Het dak en/of de bestrating loost het regenwater in de huidige situatie op de gemengde riolering.
 • Het gaat om een bestaand gebouw of bestaande bestrating.
 • Het object ligt binnen de gemeente Stein.
 • Het afkoppelen is tijdens van de aanvraag nog niet uitgevoerd.
 • Het afkoppelen moet aantoonbaar op een verantwoorde wijze gebeuren. De brochure Regenwater schoon naar beek en bodem met daarin de Voorkeurstabel afkoppelen geldt als leidraad.
 • Het project mag geen overlast opleveren voor derden, bijvoorbeeld aangrenzende percelen.
 • Hoort het af te koppelen oppervlak bij een gebouw dat na het jaar 2015 is gebouwd, dan kom je niet in aanmerking voor de subsidieregeling. Vanaf 2015 is het al verplicht het hemelwater binnen jouw eigen perceel te verwerken.

Hoeveel krijg je vergoed?

 • Bij oppervlakten van 20 m2 t/m 300 m2 bedraagt de subsidie € 10 per vierkante meter inclusief BTW.
 • Bij oppervlakten groter dan 300 m2 worden de werkelijke kosten van het afkoppelen van het verhard oppervlak vergoed tot maximaal € 10 per m2 inclusief BTW.
 • Het maximale subsidiebedrag per aanvraag bedraagt € 25.000.
 • Voor het bepalen van de omvang van het af te koppelen verhard oppervlak wordt horizontaal geprojecteerd gemeten.

Er is een vastgesteld budget beschikbaar voor aanvragen in jouw gemeente. De aanvragen worden beoordeeld in volgorde van binnenkomst. Zodra de grens van het budget is bereikt, worden geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen. De aanvrager krijgt hiervan bericht. Kortom: wie het eerst komt die het eerst maalt!

Waar kun je informatie over afkoppelen vinden?

In het aanvraagformulier en bijbehorende toelichting is informatie hierover opgenomen. Daarnaast verwijzen we naar de website van Waterklaar en de onderstaande twee brochures:

Wil je graag de afkoppelmogelijkheden bespreken met een adviseur of heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar water@sittard-geleen.nl.

Hoe doe je de aanvraag?

Je kunt de subsidie aanvragen met het Aanvraagformulier Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater. Gebruik hierbij de onderstaande toelichting en de bijgevoegde Praktische hulpmiddelen afkoppelen. Het formulier kan handmatig of digitaal worden ingevuld.
De aanvraag kan per post of per e-mail worden verzonden aan de contactpersoon van de gemeente Stein. De adresgegevens staan in de bijgevoegde bijlage.

Download het aanvraagformulier (PDF, 300.7 kB) (met toelichting).

Heb je hulp nodig bij het invullen van de aanvraag? Stuur dan een e-mail naar water@sittard-geleen.nl, een adviseur neemt dan contact met je op.

Hoe gaat het dan verder?

 1. Na ontvangst bekijkt de gemeente of de aanvraag helemaal is ingevuld. Als dit niet zo is, vragen we jou om de ontbrekende gegevens alsnog aan te leveren.
 2. Als de aanvraag compleet is, bekijkt de gemeente of het klopt. Als aan alle voorwaarden is voldaan en er nog budget beschikbaar is, nemen we de aanvraag in behandeling. Je krijgt hiervan bericht met daarin de vastgestelde bijdrage. Als niet aan alle voorwaarden is voldaan, nemen we de aanvraag niet in behandeling of vragen we jou om het plan aan te passen.
 3. Na een positief besluit kun je het plan uitvoeren, waarbij je zorgvuldig eventuele bonnen en facturen bewaart en foto’s maakt (bij voorkeur digitaal) van de uitvoering.
 4. Klaar met de werkzaamheden? Laat het ons binnen vier weken weten. Toon met foto's aan dat je de werkzaamheden volgens de aanvraag hebt uitgevoerd.

De gemeente beoordeelt de melding en gaat bij een positief oordeel over tot uitbetaling van de vastgestelde bijdrage. Als het plan anders is uitgevoerd dan aangevraagd, kan het bedrag hierop worden aangepast. Zo nodig komt een medewerker van de gemeente ter plekke kijken of het project volgens de aanvraag is uitgevoerd.

Hoelang is de subsidieregeling geldig?

De subsidieregeling geldt voor aanvragen tot en met 31 december 2025.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93