Omgevingsplan

Het omgevingsplan bevat alle regels voor de (fysieke) leefomgeving op lokaal niveau. Nu heeft iedere gemeente meerdere bestemmingsplannen. Als de Omgevingswet in werking treedt heeft elke gemeente nog één omgevingsplan, dat alle bestemmingsplannen vervangt.

​​

​Wanneer de Omgevingswet in werking treedt heeft de gemeente een omgevingsplan van rechtswege. Dit bestaat uit alle bestemmingsplannen, andere regelgeving die vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet in het omgevingsplan thuishoort (bijvoorbeeld een aantal verordeningen) en de bruidsschat. De bruidsschat bestaat uit Rijksregels die gedecentraliseerd worden. Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet kan een gemeente een nieuw en permanent omgevingsplan gaan vaststellen. Dit kan in één keer of bijvoorbeeld gebiedsgericht of in lagen.

De gemeenteraad heeft besloten om het grondgebied van de gemeente Stein op te knippen in delen aan de hand van de gebiedsprofielen en de indeling die voortvloeit uit de omgevingsvisie. Het grondgebied bestaat uit de volgende delen:

  • Woonkernen
  • Buitengebied
  • Bedrijventerreinen
  • Chemelot

Per gebied wordt een bouwsteen voor het omgevingsplan ontwikkeld. Uiteindelijk vormen deze bouwstenen samen het omgevingsplan voor de gemeente Stein.

Woonkernen

Voor de woonkernen is de bouwsteen door de gemeenteraad vastgesteld in oktober 2021. Deze bouwsteen is een basisregeling voor de woonkernen aan de hand waarvan na inwerkingtreding van de Omgevingswet in de nieuwe systematiek verantwoorde keuzes gemaakt kunnen worden. Het kan zo zijn dat deze bouwsteen nog een keer wordt geactualiseerd en opnieuw vastgesteld aan de hand van gewijzigde inzichten.

Buitengebied

Het buitengebied in Stein is statisch met weinig ruimte voor ontwikkelingen. Ook is het buitengebied relatief klein, zijn er weinig agrarische bedrijven en vanwege de ligging in het grensmaasgebied zijn niet veel nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Momenteel is nog niet bekend wanneer gestart wordt met de bouwsteen voor het buitengebied.

Bedrijventerreinen en Chemelot

De gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Stein en de provincie Limburg hebben besloten, in overleg met Chemelot, om één omgevingsplandeel (bouwsteen) op te stellen. Dit om te voorkomen dat er voor de site verschillende regimes gaan gelden. Aan de bouwsteen voor Chemelot wordt momenteel gewerkt.

Met de bouwsteen voor de bedrijventerreinen wordt vooralsnog niet gestart. Deze bouwsteen is in hoge mate afhankelijk van de bouwsteen voor Chemelot. Pas als deze bouwsteen af is, zal gestart worden met de bouwsteen voor de bedrijventerreinen.

Participatie

Participatie vinden we in de gemeente Stein heel belangrijk. Daarom zullen we inwoners betrekken bij het opstellen van de bouwstenen voor het omgevingsplan van de gemeente Stein. Wanneer het mogelijk is voor jou als inwoner om mee te denken over de bouwstenen, zullen we dit communiceren.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93