Samen bouwen Meerdel

In Elsloo hebben vijftien inwoners van Stein samen met de gemeente en Zaam Wonen hun eigen huizen gebouwd in de wijk Meerdel. Ze richtten een vereniging op voor dit zogenaamde collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en bepaalden zelf de invulling van het gebied.

De vijf huur- en tien koopwoningen in Meerdel aan de rand van Elsloo in het dal van de Ur zijn klaar. Aan de ene kant van de nieuwe weg liggen vijf sociale huurwoningen van Zaam Wonen plus één tweekapper. Aan de overzijde staan nog eens drie tweekappers en twee vrijstaande woningen. Alle percelen krijgen een haag van natuurlijke begroeiing, om de afscheiding tussen de huizen zo groen mogelijk te maken.

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg.

Inhoud pagina

Laatste nieuws

Laatst bijgewerkt: 21 mei 2024

21 mei 2024: Samen bouwen aan een unieke woonomgeving in Meerdel

Het CPO project in Meerdel is inmiddels afgerond. Lees het interview waarin bewoner en voorzitter van de vereniging Yves
Schamp en wethouder Danny Hendrix terugkijken op samen bouwen in Meerdel.

26 februari 2024: Start woonrijp maken

De woningen van het gebied Meerdel zijn inmiddels klaar. Deze zijn gebouwd in opdracht van de vereniging CPO Meerdel, zij zijn immers de toekomstige bewoners. We kunnen nu overgaan tot de laatste fase, namelijk het woonrijp maken.

Het woonrijp maken bestaat uit het afwerken van het terrein en het aanleggen van de verhardingen, speelvoorzieningen en het resterende groen. De bestaande asfaltweg wordt opgebroken en vervangen door een elementenbestrating (betonstraatstenen). De werkzaamheden zullen namens de gemeente Stein worden uitgevoerd door de aannemer Van Boekel.

Het woonrijp maken is gestart op maandag 26 februari. We verwachten dat de werkzaamheden in totaal 6 weken duren.

20 september 2021: Start bouwrijp maken grondgebied Meerdel

In september starten de werkzaamheden om het woongebied Meerdel bouwrijp te maken. Dit bestaat uit de volgende werkzaamheden:

  • kappen van de bomen
  • verwijderen van alle obstakels
  • uitvoeren van grondwerkzaamheden (zodat er een egaal gebied ontstaat)
  • aanleggen van de afwatering (riolering en wadi’s) en nutsleidingen
  • aanleggen van nutsleidingen
  • aanleggen van de centraal door het plan gelegen bouwweg

De werkzaamheden starten in de week van 20 september en duurt ongeveer tot eind november 2021. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Van Boekel Regionaal B.V.

Waaruit bestaan de vervolgfasen?

Na de bouwrijpfase wordt gestart met het aanleggen van de woningen. Deze worden uitgevoerd in opdracht van vereniging CPO Meerdel, zij zijn immers de toekomstige bewoners. Als de woningen eenmaal zijn gebouwd kan het terrein woonrijp gemaakt worden. Het woonrijp maken bestaat uit het afwerken van het terrein en het aanleggen van de verhardingen, speelvoorzieningen en het groen.

Het bouwen van de woningen zal naar verwachting in het 2e kwartaal van 2022 starten en ongeveer 1 jaar duren. Hierna kan gestart worden met het woonrijp maken.

29 april 2021: Bestemmingsplan Meerdel is vastgesteld

In opdracht van de gemeente Stein is een bestemmingsplan opgesteld voor de ontwikkeling van woningbouw binnen het gebied Meerdel. Het bestemmingsplan heeft niet alleen betrekking op de bouw van 15 woningen, maar ook op de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg en de herinrichting van de openbare ruimte binnen het gebied.

Het ontwerpbestemmingsplan is medio februari 2021 ter inzage gelegd. Een aantal omwonenden heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid zienswijzen in te dienen op het bestemmingsplan. De zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassingen van het bestemmingsplan. De gemeenteraad heeft het ontwerpplan ongewijzigd vastgesteld in de raadsvergadering van 29 april jl.
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is geen beroep bij de Raad van State ingesteld. Daardoor is het bestemmingsplan nu onherroepelijk.

10 juli 2020: Planvoorstel

De cpo-vereniging heeft in samenwerking met RUUM_Te Architecten uit Urmond een planvoorstel gemaakt om invulling te geven aan het plangebied Meerdel. De toekomstige bewoners hebben op maandag 6 en dinsdag 7 juli in het Maaslandcentrum in Elsloo hun planvoorstel gepresenteerd aan de huidige omwonenden. Na de presentatie was er nog de gelegenheid om vragen te stellen en om het planvoorstel verder te bespreken. De eerste reacties van de aanwezige buurtbewoners waren overwegend positief.

Het college en de gemeenteraad van de gemeente Stein moeten overigens nog een besluit nemen over het verkavelingsvoorstel. De resultaten vanuit de omgevingsdialoog zijn hierbij erg belangrijk voor een zorgvuldige besluitvorming.

De afgelopen maanden hebben de toekomstige bewoners, die samen een ontwikkelvereniging hebben opgericht, in een aantal ontwerpsessies een planvoorstel gemaakt dat invulling geeft aan de eigen woonwensen, maar ook aan de behoefte van de buurt. Nadrukkelijk is gekozen voor een ruime opzet, waarbij het groen een belangrijke rol speelt. De kaveleilandjes zijn zo gesitueerd dat het zicht op het groene Urdal vanuit de bestaande woningen behouden blijft. Dit zorgt voor een rustiger straatbeeld, dat niet gedomineerd wordt door de woningen.

Ook aan de privacy van de huidige bewoners is gedacht. De woningen rechts (oosten) in het plangebied zijn geplaatst in eilandjes die wegkijken van de bestaande bebouwing. Links (westen) is er het bestaande hoogteverschil tussen het plangebied en de bebouwing in de Elserheggen. Om de inkijk daar tot een minimum te beperken, worden er hagen, struiken en bomen geplaatst die het zicht zullen onderbreken. Dit geldt ook voor de woningen die in het noorden grenzen aan het plangebied in de Meerdel. Ook tussen de tuinen van die woningen en het plangebied bestaat een klein hoogteverschil waarbij een groene omzoming de privacy van de bewoners moet waarborgen.

Samen met een aantal huidige buurtbewoners wordt gekeken hoe een nieuwe speeltuin vormgegeven kan worden binnen het plangebied. Nu al wordt aan schoolkinderen in Elsloo gevraagd wat zij belangrijk vinden aan een speeltuin. Willen zij graag klauteren over bomen, met water spelen, voetballen, schommelen of fietsen? De kinderen krijgen een belangrijke rol bij het inrichten van de nieuwe speeltuin, zodat deze voldoet aan hun wensen. Van kinderen voor kinderen dus. Hoe de speeltuin er exact gaat uitzien, zal op een later moment samen met de kinderen bepaald worden.

Het planvoorstel van CPO Meerdel is in deze presentatie te bekijken. (PDF, 4.1 MB)

De presentatie is bedoeld om een beeld te geven van de invulling van de wijk door de toekomstige bewoners. Toch zijn ook al bouwvolumes opgenomen om de impressie van de toekomstige buurt zo waarheidsgetrouw mogelijk te maken. Over de woningontwerpen hebben de cpo-leden zich echter nog niet uitgesproken. De uiteindelijke woningen kunnen dus afwijken van wat in de presentatie is opgenomen.

Mocht je naar aanleiding van het planvoorstel van de cpo-vereniging nog vragen, positieve feedback of verbeterpunten hebben, dan kun je contact opnemen met de cpo-vereniging via info.meerdel@gmail.com. Om alle opmerkingen tijdig te kunnen meenemen in het ontwikkelproces is het belangrijk om te reageren vóór 1 augustus.

Ondertekening overeenkomst Samen Bouwen Meerdel

Vorig jaar werd de cpo-vereniging opgericht en een overeenkomst getekend tussen de vereniging, de gemeente Stein en woningbouwvereniging Zaam Wonen. Daarna werd onlangs ook overeenstemming bereikt met RUUM_Te Architecten uit Urmond. Dit architectenbureau zal naast het ontwerp van de openbare ruimte ook de individuele woningen ontwerpen.

Op dit moment zijn de CPO-leden samen met het architectenbureau een structuurontwerp aan het opstellen van de verkaveling en de openbare ruimte. Dit proces is nog maar net gestart. Zodra er meer nieuws is over het ontwerp van de openbare ruimte zal dit met de betrokkenen worden gecommuniceerd.

Via de onderstaande link vind je het artikel over de ondertekening van de overeenkomst tussen de CPO-vereniging, de gemeente Stein en woningbouwvereniging Zaam Wonen

Ondertekening overeenkomst Samen Bouwen Meerdel

Stel je vragen

Heb je vragen over het project, dan kun je contact opnemen met de CPO-vereniging via info@cpomeerdel.nlof neem een kijkje op de website van CPO Meerdel.


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.

Logo van Zaam wonenlogo provincie