Erfgoedsubsidie

Hoewel er op dit moment nog geen regeling is voor subsidëring van het aan te wijzen erfgoed, zijn in de (concept) erfgoednota wel al kaders hiervoor aangegeven. Hieronder kun je lezen hoe wij hiermee willen omgaan. 

Iedere eigenaar heeft er een persoonlijk belang bij om zijn onroerend goed in behoorlijke staat van onderhoud te bewaren. Bescherming van een waardevol pand betekent dan ook niet dat de gemeenschap een morele taak heeft de instandhouding van dat object voor haar rekening te nemen.

In sommige gevallen is het echter wenselijk om subsidies te geven om o.a. waarden die in het verleden verloren zijn gegaan te herstellen. Ook is het wenselijk om eigenaren van panden die worden beschermd, tegemoet te komen in de extra kosten die restauratie en onderhoud van monumentale onderdelen met zich meebrengen. Hiervoor zal een subsidieregeling (per 2020) worden opgesteld, die zich vooral richt op bijzondere (monumentale) onderdelen van de te beschermen panden.

Bijzondere onderdelen

Bijzondere onderdelen zijn beschermingswaardige onderdelen van een pand:

  • die in architectonische, bouwhistorische of cultuurhistorische zin bepalend zijn voor de monumentale waarde van het pand; 
  • die niet direct functioneel zijn en/of details bevatten die niet voorkomen in een soortgelijk gebouw of object dat niet is aangewezen tot beschermd pand;
  • waarvan de instandhouding relatief hoge kosten met zich meebrengt in vergelijking tot de overige instandhoudingskosten van het beschermd pand;
  • waarvan de instandhouding duidelijk hogere kosten met zich meebrengt in vergelijking tot een soortgelijk gebouw of object dat niet is aangewezen tot beschermd erfgoed.

Als er sprake is van extra kosten voor de eigenaren van gemeentelijk beschermde panden dan ontstaan deze met name ten aanzien van de instandhouding van bijzondere (monumentale) onderdelen van een gemeentelijk beschermd pand. De gemeente wil eigenaren hier in de toekomst in tegemoet komen.