Bezwaarschrift indienen

Wij kunnen een beslissing nemen waar je het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld omdat jouw aanvraag voor een vergunning is afgewezen of omdat je het niet eens bent met een ontheffing die jouw buurman heeft gekregen. Als belanghebbende kun je dan bezwaar indienen.
Je hebt 6 weken de tijd om het bezwaar bij de gemeente in te dienen. De termijn gaat in op de dag na de verzending van het besluit door de gemeente.

Zo werkt het

Lukt het niet om binnen zes weken een volledig bezwaarschrift in te dienen? Dan kun je een voorlopig bezwaarschrift (pro forma) indienen. Bijvoorbeeld als je nog niet alle gegevens of bewijsstukken in jouw bezit hebt waarmee je jouw standpunt wil onderbouwen. In het voorlopige bezwaarschrift vermeld je dan dat je bepaalde stukken nog opstuurt of dat je het bezwaarschrift inhoudelijk nog wilt aanvullen.

Jouw bezwaarschrift dient aan de volgende eisen te voldoen:

 • Je richt het bezwaarschrift aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dat zal meestal het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn.
 • Jouw naam en adres;
 • De datum waarop je het bezwaarschrift hebt geschreven of getypt;
 • Een omschrijving of een kopie van het besluit waartegen je bezwaar maakt. Tip! Verwijs naar het referentienummer van het besluit of nog beter; stuur een kopie mee van het besluit;
 • Waarom je bezwaar maakt;
 • Jouw handtekening.

Bezwaar indienen

Bezwaren kun je elektronisch (DIGID) of per brief indienen.

Elektronisch via DigiD

Online bezwaar indienen met DigiD

Zorg dat de documenten die je eventueel wil toevoegen aan jouw bezwaarschrift, digitaal beschikbaar zijn (pdf, Word of Excel). Een bezwaarschrift, gestuurd via e-mail, sms, Twitter, whatsapp e.d. kunnen wij niet in behandeling nemen.

Per brief

Je kunt jouw bezwaarschrift per post versturen. Als je dat per aangetekende post doet, kun je aantonen dat je het bezwaarschrift (op een bepaalde datum) hebt verstuurd.

 • Bezwaren kun je sturen aan Postbus 15, 6170 AA Stein.
 • Dit geldt niet voor bezwaren tegen gemeentebelastingen en legesheffingen. Deze bezwaren kun je sturen aan Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen, Postbus 1271, 6040 KG Roermond.
 • En ook niet voor bezwaren tegen besluiten op grond van de Participatiewet en andere bijstandswetgeving. Deze bezwaren kun je schriftelijk per brief sturen aan Vidar, Postbus 18, 6130 AA Sittard.

Een gemachtigde

Je kunt jouw bezwaarschrift ook iemand anders laten indienen, bijvoorbeeld door een vriend, een familielid, een medewerker van de vakbond, een jurist van uw rechtsbijstandsverzekering of een advocaat. Je moet die ander wel machtigen om namens jou het bezwaarschrift in te dienen. Een kopie van deze machtiging moet jouw gemachtigde (bij de indiening van het bezwaarschrift) aan de gemeente toesturen (een advocaat hoeft dit niet).

Is jouw gemachtigde een advocaat of rechtsbijstandverlener? Dan kan hij bij de gemeente een verzoek indienen voor een tegemoetkoming in de kosten die je moet maken voor het indienen van jouw bezwaarschrift.

Hoe gaat het verder?

Jouw bezwaar komt binnen bij het secretariaat van de commissie voor bezwaarschriften (bezwaarschriftencommissie). De gemeente bevestigt de ontvangst van uw bezwaarschrift. Heb je een gemachtigde? Dan ontvangt hij/zij de ontvangstbevestiging.

Als jouw bezwaarschrift niet aan de eisen voldoet, krijg je van de gemeente een termijn om jouw bezwaarschrift aan te vullen. Bijvoorbeeld als je jouw adres niet hebt vermeld, het bezwaarschrift niet hebt ondertekend of geen redenen hebt vermeld waarom je het niet eens bent met het besluit. Als je zonder reden jouw bezwaarschrift niet aanvult, wordt jouw bezwaarschrift niet verder behandeld. In juridische termen wordt jouw bezwaarschrift dan niet-ontvankelijk verklaard.

Voldoet het bezwaarschrift wel aan de eisen en heb je aangegeven dat je bepaalde stukken nog niet hebt of dat je het bezwaarschrift inhoudelijk nog wil aanvullen? Dan krijg je van de gemeente een termijn om jouw bezwaarschrift aan te vullen.

Hierna wordt beschreven hoe de gemeente jouw bezwaarschrift behandeld.

 • De vakafdeling stelt, na ontvangst van het bezwaarschrift, een verweerschrift op en maakt een procesdossier aan.
 • De bezwaarschriftencommissie nodigt jou, waarbij het verweer en het procesdossier worden meegezonden, de verweerder en eventuele belanghebbenden uit voor een hoorzitting. Als je een gemachtigde hebt, worden jij en jouw gemachtigde uitgenodigd om naar de hoorzitting te komen. Tijdens de hoorzitting krijg je de gelegenheid om jouw bezwaarschrift mondeling toe te lichten. De gemeente of de commissie kan je vragen stellen over jouw bezwaarschrift, bijvoorbeeld als bepaalde zaken nog niet helemaal duidelijk zijn. In uitzonderlijke gevallen kan de bezwaarschriftencommissie afzien van het houden van een hoorzitting.
 • Na iedereen gehoord te hebben adviseert de bezwaarschriftencommissie het bestuursorgaan over jouw bezwaar.
 • Het bestuursorgaan neemt (na het advies van de bezwaarschriftencommissie) een besluit op jouw bezwaarschrift.
 • Het streven is om binnen 12 weken na afloop van de bezwaartermijn van 6 weken (in totaal dus 18 weken) een beslissing te nemen over jouw bezwaar. Lukt dit niet dan kan de termijn worden verlengd met 6 weken. In juridische termen wordt dit verdagen genoemd.
 • Let erop dat er in de meeste gevallen het besluit geldig blijft totdat er op jouw bezwaar is beslist.
 • Als je niet kunt wachten? Dan kun je, nadat je bezwaar hebt gemaakt bij de gemeente, een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. De rechter beslist dan of er gewacht kan worden met de uitvoering van het besluit. Je betaalt kosten aan de rechtbank als je vraagt om een voorlopige voorziening (griffierecht). Je kunt schriftelijk of digitaal om een voorlopige voorziening vragen. Voor meer informatie ga naar de website van rechtspraak.nl

De commissie voor bezwaarschriften

 • De bezwaarschriftencommissie is een onafhankelijke commissie, waarvan de leden niet werken of op enige manier verbonden zijn met de gemeente Stein. De commissie is samengesteld met deskundigen op verschillende beleidsterreinen.
 • De commissie adviseert het bestuursorgaan over bezwaren op o.a. het gebied van onder meer omgevingsrecht (vergunningverlening en handhaving op grond van de Omgevingswet), Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere wetten, subsidies, verkeersbesluiten, Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet.

Niet eens met de beslissing op jouw bezwaarschrift?

Ben je het niet eens met de beslissing van de gemeente op jouw bezwaarschrift? Dan kun je in beroep gaan bij de rechtbank Limburg.

Jaarverslag commissie bezwaarschriften


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93