Bezwaar maken besluit gemeente

 • Als je het niet eens bent met een besluit van de gemeente, dan kun je schriftelijk bezwaar maken.
 • Je hebt 6 weken de tijd om het bezwaar bij de gemeente in te dienen. De termijn gaat in op de dag na de verzending van het besluit door de gemeente.

Zo werkt het

Een bezwaar dien je altijd schriftelijk in. Dit kan alleen schriftelijk In dit bezwaarschrift vermeld je het volgende:

 • Je richt je bezwaarschrift aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dat kan zijn het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad. (Ofwel de afzender van het besluit dat je hebt ontvangen.)
 • Datum waarop je het bezwaarschrift schrijft
 • Omschrijving van het besluit waar je bezwaar tegen maakt. Tip! Verwijs naar het referentienummer van het besluit of nog beter; stuur een kopie mee van het besluit
 • De reden en onderbouwing waarom je het niet eens bent met het besluit.
 • Je naam en adres
 • Je handtekening

Bezwaar indienen

Bezwaren tegen besluiten van het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad kun je elektronisch of per brief indienen.

Online bezwaar indienen met DigiD

Zorg dat de documenten die je eventueel wilt toevoegen aan jouw bezwaarschrift, digitaal beschikbaar zijn (pdf, Word of Excel). Een bezwaarschrift, gestuurd via e-mail, sms, Twitter e.d. kunnen wij niet in behandeling nemen.

Per brief

 • Bezwaren tegen besluiten van het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad kun je sturen aan Postbus 15, 6170 AA  Stein
 • Dit geldt niet voor bezwaren tegen gemeentebelastingen en legesheffingen. Deze bezwaren kun je sturen aan Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen, postbus 1271, 6040 KG  Roermond
 • En ook niet voor bezwaren tegen besluiten op grond van de Participatiewet en de IOWA. Deze bezwaren kun je zowel digitaal elektronisch als schriftelijk per brief indienen.

Hoe gaat het verder? 

 • Jouw bezwaar komt binnen bij het secretariaat van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften (bezwaarschriftencommissie). Meer informatie over de bezwaarschriftencommissie tref je hieronder aan.
 • De vakafdeling stelt een verweerschrift op en maakt een procesdossier aan.
 • De bezwaarschriftencommissie nodigt jou, waarbij het verweer en het procesdossier worden meegezonden, de verweerder en eventuele belanghebbenden uit voor een hoorzitting. In uitzonderlijke gevallen kan de bezwaarschriftencommissie afzien van het houden van een hoorzitting.
 • Na iedereen gehoord te hebben adviseert de bezwaarschriftencommissie het bestuursorgaan over jouw bezwaar.
 • Het bestuursorgaan neemt (na het advies van de bezwaarschriftencommissie) een besluit op jouw bezwaarschrift.
 • Het streven is om binnen 12 weken na verloop van de bezwaartermijn van 6 weken (in totaal dus 18 weken) een beslissing te nemen over jouw bezwaar. Lukt dit niet dan kan de termijn worden verlengd met 6 weken.
 • In de tussentijd blijft het besluit geldig, totdat er over jouw bezwaar is beslist.
 • Als je niet kunt wachten? Dan kun je, nadat je bezwaar hebt gemaakt bij de gemeente, een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. De rechter beslist dan of er gewacht kan worden met de uitvoering van het besluit. Je betaalt kosten aan de rechtbank als je vraagt om een voorlopige voorziening (griffierecht). Je kunt schriftelijk of digitaal om een voorlopige voorziening vragen. Voor meer informatie klik op deze link. 

De vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften

 • De bezwaarschriftencommissie is een onafhankelijke commissie, waarvan de leden niet werken, wonen of op enige manier verbonden zijn met de gemeente Stein. De commissie is samengesteld met deskundigen op verschillende beleidsterreinen.
 • De bezwaarschriftencommissie van de gemeente Stein bestaat uit twee kamers, te weten de algemene kamer en de sociale kamer.
 • De algemene kamer adviseert het betrokken bestuursorgaan over bezwaren op het gebied van onder meer omgevingsrecht (vergunningverlening en handhaving op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere wetten, subsidies en verkeersbesluiten.
 • De sociale kamer adviseert het betrokken bestuursorgaan over bezwaren op grond van onder meer de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet.

Jaarverslag commissie bezwaarschriften 


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93