Sport & Beweeg Panel voor extra samenwerking in Stein

Vrijdag 6 augustus 2021

In Stein is onlangs een Sport & Beweeg Panel opgericht. Samen met de gemeente zorgt dit panel voor de coördinatie van het vorig jaar vastgestelde sportakkoord. Bovendien gaat dit gremium zelf aan de slag met enkele ambities uit het akkoord. Dit om er voor te zorgen dat iedereen in Stein de kans krijgt om te sporten en bewegen. Hiervoor zoekt het Sport & Beweeg Panel nadrukkelijk de samenwerking met inwoners en lokale partijen.

Sportakkoord

De oprichting van een Sport & Beweeg Panel volgt logisch op de vaststelling van het ‘Gezond Sport- & Beweegakkoord’ (kortweg: sportakkoord), inmiddels ruim een jaar geleden. Dit akkoord is namelijk het resultaat van een intensief proces waarbij inwoners en stakeholders met elkaar in gesprek gingen en samen ambities formuleerden rondom sport, bewegen, gezondheid en vitaliteit. Wethouder Gina van Mulken is dan ook verheugd met de oprichting: “als gemeente Stein willen we luisteren naar onze inwoners en hen actief betrekken bij wat we doen. De oprichting van dit panel sluit hier bij aan: inwoners en stakeholders die zelf de handschoen oppakken en samen de schouders eronder zetten. Een club die in staat is om over de schutting heen te kijken, de eigen belangen op zij te zetten en bereid is zich in te zetten voor de gemeenschap. Dat is exact waar het in het sportakkoord om gaat. We stimuleren en faciliteren dit soort initiatieven dan ook, en kijken uit naar een prettige samenwerking.

Corona

Echter gooide ook hier het coronavirus roet in het eten. Vrijwel direct na de ondertekening van het sportakkoord tijdens een feestelijke kick-off, belandde ons land in een strenge lockdown. Iets wat uitvoering van de vlak daarvoor bepaalde doelen en acties onmogelijk maakte. “Het land stond op z’n kop, prioriteiten lagen noodgedwongen elders en voorgenomen acties waren vanwege de strenge corona maatregelen ineens onmogelijk”, aldus Maurice Schrijen. Vanuit zijn rol als basisschooldirecteur was hij actief betrokken bij het participatietraject om te komen tot een breed gedragen akkoord. Toen de betrokkenen werd gevraagd of en hoe zij betrokken wilden blijven bij het vervolg, meldde hij zich aan als ‘speler’ die ook na ondertekening van het akkoord een actieve rol wilde vervullen in de coördinatie en uitvoering. Hetzelfde geldt voor Nieck Hendriks, in het dagelijks leven manager van Anytime Fitness Stein: “Ook als commerciële sport- en beweegaanbieder zijn we ons bewust van onze maatschappelijke rol, en willen we sport en bewegen mogelijk maken voor iedereen in Stein. Via dit panel wil ik hier graag aan bijdragen”.

Samenstelling

Bij de samenstelling van het panel is bewust gekozen voor een vertegenwoordiging vanuit meerdere disciplines op het grensvlak van sport, bewegen, gezondheid en vitaliteit. Dit maakt dat vanuit de sport niet alleen verenigingen, maar ook commerciële en anders georganiseerde aanbieders vertegenwoordigd zijn. En ook disciplines erbuiten, zoals onderwijs, kinderopvang, zorg en welzijn. “Juist die integraliteit is belangrijk”, volgens Cindy Westhovens (MIK Kinderopvang & Spelenderwijs). “Door kennis en ervaring vanuit meerdere hoeken bij elkaar te brengen, kunnen we krachten bundelen en komen tot nieuwe inzichten, verbindingen en samenwerkingen. Men zegt niet voor niets: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.”

Aan de slag

Hoewel het panel pas recent formeel is opgericht, is men achter de schermen al enige tijd actief. Los van de vele gesprekken onderling en met de gemeente, heeft het panel de afgelopen periode reeds toegezien op de uitvoering van het akkoord. En ondanks de beperkingen vanwege het coronavirus zijn reeds diverse acties uitgevoerd en ambities gerealiseerd. “Zo zijn we als panel actief betrokken bij de JOGG aanpak en ontwikkeling van een preventie akkoord waarin de link wordt gelegd met thema’s uit het sportakkoord”, zo licht Judith Aerdts (GGD Zuid Limburg) toe. En daar blijft het niet bij, als het aan Fabian Brinkman (Ecsplore) ligt: “Binnenkort gaan we aan de slag met het thema ouderbetrokkenheid, een actueel thema binnen veel organisaties en essentieel om de jeugd duurzaam in beweging te krijgen. Verder zijn met de gemeente in gesprek over een manier om via het uitvoeringsbudget initiatieven van lokale stakeholders te ondersteunen die bijdragen aan de ambities uit het akkoord. Maar daarover volgt later meer informatie”.

Naar Actualiteiten voor verenigingen

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93