Steun bij herstel na wateroverlast

Donderdag 2 december 2021

Na de overstromingsramp in Limburg van juli 2021, heeft het Nationaal Rampenfonds (NRF) zijn “gironummer” 777 opengesteld voor steunverlening aan de getroffen gebieden. In een aantal weken tijd leverde deze actie de geweldige opbrengst op van € 11,5 miljoen. Namens de donateurs heeft het bestuur van het NRF zich gecommitteerd dit bedrag geheel aan te wenden voor steun aan de slachtoffers en projecten verband houdend met het herstel van de schade van de ramp.

Met medewerking van de gemeenten en de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) is aan de zwaarst getroffen huishoudens een solidariteitsgift uitgekeerd van € 1.000.

Van de totale opbrengst had het NRF begin november bijna € 3,5 miljoen uitgegeven. Ruim € 2,5 miljoen had betrekking op de € 1.000-gift en aan goedgekeurde projecten van maatschappelijke organisaties is een bedrag van € 1,0 miljoen uitgekeerd.

Dit betekent dat het NRF nog een bedrag van ca. € 8,0 miljoen te besteden heeft. Op verzoek van het bestuur zullen wij op de gemeentelijke website de brochure “Steun bij herstel na wateroverlast” publiceren. Om zodoende maatschappelijke organisaties er op te wijzen dat nog steeds de mogelijkheid bestaat projectaanvragen in het dienen bij het NRF. 

Het NRF heeft moeten constateren dat het aantal aanvragen voor de € 1.000-gift is achtergebleven bij de verwachtingen. Daarom is men nu in staat nogmaals een bedrag van € 1.000 uit te keren aan die huishoudens die al eerder dit bedrag hebben ontvangen. Opnieuw zal BsGW ervoor zorgen dat dit bedrag wordt overgemaakt. Het streven is dit begin december af te handelen. Gelijk de eerste gift wordt er ook nu van uitgegaan dat deze doeluitkering niet wordt aangemerkt als inkomensbestanddeel in bijstands- en vergelijkbare situaties.

Het NRF realiseert zich terdege dat een gift van € 2.000 voor veel huishoudens slechts een bescheiden bijdrage is voor de oplossing van de financiële problemen als gevolg van deze ramp. Men wil dan ook voor schrijnende gevallen een grotere uitkering mogelijk maken. Alle getroffen gemeenten wil men een budget toekennen voor lokale hulpverlening. Uit een door het NRF opgesteld overzicht blijkt dat de maximale bijdrage van de gemeente Stein € 10.000 bedraagt.

Inmiddels hebben wij het bestuur van het NRF laten weten in aanmerking te willen komen voor het verkrijgen van zogenaamde trekkingsrechten op een lokaal fonds. Dit lokale fonds kan worden aangewend voor:

  • primair: ondersteuning van individuen in de gemeente die zich in een sociaal en financieel kwetsbare situatie bevinden en voor wie de wateroverlast een extra last is die ze niet goed kunnen dragen;
  • als er nog ruimte is binnen het budget: projecten en initiatieven van maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven om te zorgen voor het herstel van maatschappelijke activiteiten;

In de bijgesloten brochure (PDF, 2.5 MB) lees je meer hierover.

Naar Algemene actualiteiten

Naar alle actualiteiten


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.