Resultaten enquête toeristische ontwikkeling veerpont Berg a/d Maas

Donderdag 10 juni 2021

Vanuit toeristisch oogpunt heeft de gemeente Stein het plan om het gebied rond het veerpont in Berg a/d Maas te verbeteren. Hiervoor is in 2020 een eerste schets(ontwerp) voorgelegd aan inwoners in de buurt. De bedoeling was om inwoners op interactieve wijze te betrekken bij het vervolg van de planontwikkeling. Helaas was dat vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk. Om toch de mening van inwoners mee te nemen in de afwegingen heeft in maart en april 2021 een online enquête plaatsgevonden.

Enquête

De enquête is verspreid onder 900 huishoudens in Berg a/d Maas en Nattenhoven. 285 huishoudens hebben de enquête ingevuld. Het resultaat van de enquête is divers. Om een zorgvuldige analyse te maken, is een clustering aangebracht aan de hand van de afstand tot aan de gebiedsontwikkeling en een weging van de resultaten op basis van afstand tot het plangebied, om zo te komen tot een eerlijke weging van de resultaten. Hiermee wordt namelijk voorkomen dat de stem van potentiële tegenstanders in de nabije omgeving ondersneeuwt in een grotere groep die neutraal of positief ten opzichte van de gebiedsontwikkeling staat, maar vanwege de afstand ook minder rechtstreeks betrokken is bij de plannen.

Conclusies

Uit de resultaten kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

  • er is in zijn algemeenheid voldoende draagvlak voor een kwaliteitsverbetering van het gebied rondom het veerpont;
  • uit de enquête komt niet duidelijk naar voren dat de huidige parkeerplaats bij het veerpont volledig moet worden verplaatst naar de naastgelegen schapenwei. Daarom wordt herinrichting en verbetering van de bestaande parkeerplaats voorgesteld. Vanwege het streven naar herstel van het zicht op de Maas, zou het kunnen dat bij de herinrichting de situering van de bestaande parkeerplaats licht kan wijzigen. Echter, van belang is om te benadrukken dat het idee van de volledige verplaatsing van de huidige parkeerplaats naar de naastgelegen schapenwei niet meer aan de orde is. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het grootste en belangrijkste pijnpunt van de direct omwonenden;
  • het visueel doortrekken van het wandelpad wordt als positief ervaren;
  • het verbeteren van de verkeerssituatie rondom het veerpont wordt als positief ervaren;
  • de realisatie van een kleine natuurspeeltuin wordt belangrijker geacht dan de realisatie van een uitkijkpunt op de Maas;
  • in de schapenwei wordt een informatiezuil geplaatst en is plaats voor klein zitmeubilair.

Hoe verder?

Op basis van de resultaten van de enquête wordt opdracht gegeven om een aangepast ontwerp te maken. In het ontwerpproces wordt opnieuw een moment ingericht voor participatie van belanghebbenden. Ook wordt Rijkswaterstaat als grondeigenaar van de bestaande parkeerplaats en als bevoegd gezag erbij betrokken. “Door dit proces zorgvuldig te doorlopen, hoopt de gemeente zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van alle belanghebbenden, waardoor dit gebied vanuit toeristische oogpunt kwalitatief wordt verbeterd en tegelijkertijd inwoners kunnen profiteren van de nieuwe voorzieningen”, aldus wethouder Gina van Mulken.

Naar Algemene actualiteiten

Naar alle actualiteiten


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.