Verordeningen Participatiewet 2021 gemeente Stein ter inzage

Dinsdag 21 juli 2020

Op 23 juni jl. heeft het college van Stein de volgende concept verordeningen vastgesteld: verordening Loonkostensubsidie Participatiewet 2021, verordening Individuele inkomenstoeslag 2021, Re-integratieverordening 2021 en Afstemmingsverordening Participatiewet 2021.

Deze verordeningen zijn ter advisering voorgelegd aan de Adviesraad Sociaal Domein en de SJAR. Daarnaast bieden we inwoners en belanghebbenden conform Inspraakverordening gemeente Stein 2004 (artikel 3 en 4) op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid om een advies uit te brengen, dan wel een zienswijze kenbaar te maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein.

Wij bieden je graag de gelegenheid om tot en met 25 augustus 2020 een advies uit te brengen, dan wel een zienswijze kenbaar te maken. De concept verordeningen zijn ter inzage gelegd bij de publieksbalie van de gemeente Stein en hieronder digitaal beschikbaar gesteld.

Na het adviestraject zal het college van B&W van Stein de definitieve verordeningen vaststellen en deze ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad. De ingangsdatum van de verordeningen is 2021.

Concept veroderingen

Naar Algemene actualiteiten

Naar alle actualiteiten


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.