Woonzorgvisie Stein 2023-2028

Burgemeester en wethouders van Stein maken bekend dat het concept van de ‘Woonzorgvisie Stein 2023-2028’ vanaf 16 juni 2023 gedurende zes weken voor inspraak ter inzage ligt. Tijdens de inspraakperiode kunnen inwoners van de gemeente Stein en belanghebbenden reageren.

Waar gaat de Woonzorgvisie over?

In de woonzorgvisie wordt beschreven wat gemeente Stein voor ogen heeft op het gebied van wonen en op de zorg- en ondersteuningsbehoefte in relatie tot wonen. Tevens wordt aangegeven hoe wij daar samen met bewoners, woningcorporaties, zorgaanbieders en andere partners aan willen gaan werken. Zo vormt de woonzorgvisie onder meer de basis voor prestatieafspraken met woningcorporaties, zorgaanbieders en huurdersorganisaties.
De woonzorgvisie is een uitwerking van het thema wonen van onze Omgevingsvisie Gemeente Stein 2040 (maart 2022). Daarnaast wordt de visie, samen met onder andere de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg en de beleidsregel “Ruim baan voor goede woningbouwplannen”, onderdeel van het huidige volkshuisvestelijk beleid. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het provinciaal woonbeleid en de nationale woon- en bouwagenda.
Samen met onze partners willen wij de komende jaren in gemeente Stein gaan werken aan een thuis voor iedereen. In de woonzorgvisie zijn eerst concrete analyses van de opgaven op het gebied van wonen, zorg en welzijn beschreven. Deze zijn vervolgens vertaald in ambities en keuzes, resulterend in een visie en aanpak.

Consultatieperiode

Tot en met juni wordt de concept Woonzorgvisie nog verder afgestemd met andere belangrijke stakeholders. Dit zijn o.a. de woningcorporaties, de huurdersorganisaties, de (eerstelijns) zorgaanbieders, het zorgkantoor, de SJAR en de adviesraad Sociaal Domein. De gemeenteraad heeft ook onlangs gereageerd op de concept Woonzorgvisie. De vergaderingen kun je terugkijken via:

Inzien

De concept Woonzorgvisie Stein 2023-2028 ligt van vrijdag 16 juni 2023 tot en met donderdag 27 juli 2023 tijdens de openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis aan de Stadhouderslaan 200 te Stein. Je kunt de concept Woonzorgvisie ook hieronder vinden:

Zienswijze indienen (reactie geven)

Tijdens de inspraakperiode kunnen inwoners van de gemeente Stein en overige belanghebbenden reageren. Hierdoor laat je ons weten wat je van de concept Woonzorgvisie vindt. Je kunt een schriftelijke reactie onder vermelding van “reactie Woonzorgvisie” en zaaknummer 20230509140040 per e-mail sturen naar

of per post naar:

  • Gemeente Stein
  • t.a.v. dhr. ing. M.J. Jennekens
  • Postbus 15
  • 6170 AA STEIN

Verder proces

Na de inspraakprocedure worden de ontvangen reacties behandeld. Daarna wordt de Woonzorgvisie Stein 2023-2028 voor besluitvorming op 28 september 2023 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Tegen de vaststelling van de Woonzorgvisie Stein 2023-2028 staat geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open.

Meer informatie

Als je nog vragen hebt over het indienen van een inspraakreactie of het concept van de Woonzorgvisie van de gemeente Stein kun je contact opnemen met Maurice Jennekens (beleidsmedewerker Ruimte) via telefoonnummer 046-4359235 of per e-mail via maurice.jennekens@gemeentestein.nl.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93