Woonzorgvisie Stein 2023-2028

Burgemeester en wethouders van Stein maken bekend dat de ‘Woonzorgvisie Stein 2023-2028’ (PDF, 4.5 MB) op 28 september 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Tijdens de inspraakperiode van vrijdag 16 juni 2023 tot en met donderdag 27 juli 2023 hebben inwoners en overige belanghebbenden kunnen reageren op de concept-woonzorgvisie. De concept-woonzorgvisie kon tijdens openingsuren ingekeken worden in het gemeentehuis of digitaal op de website van de gemeente en op de website overheid.nl.

Waar gaat de Woonzorgvisie over?

In de woonzorgvisie wordt beschreven wat gemeente Stein voor ogen heeft op het gebied van wonen en op de zorg- en ondersteuningsbehoefte in relatie tot wonen. Tevens wordt aangegeven hoe wij daar samen met bewoners, woningcorporaties, zorgaanbieders en andere partners aan willen gaan werken. Zo vormt de woonzorgvisie onder meer de basis voor prestatieafspraken met woningcorporaties, zorgaanbieders en huurdersorganisaties.

De woonzorgvisie is een uitwerking van het thema wonen van onze Omgevingsvisie Gemeente Stein 2040 (maart 2022). Daarnaast wordt de visie, samen met onder andere de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg en de beleidsregel “Ruim baan voor goede woningbouwplannen”, onderdeel van het huidige volkshuisvestelijk beleid. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het provinciaal woonbeleid en de nationale woon- en bouwagenda.

Samen met onze partners willen wij de komende jaren in gemeente Stein gaan werken aan een thuis voor iedereen. In de woonzorgvisie zijn eerst concrete analyses van de opgaven op het gebied van wonen, zorg en welzijn beschreven. Deze zijn vervolgens vertaald in ambities en keuzes, resulterend in een visie en aanpak.

Tegen de vaststelling van de Woonzorgvisie Stein 2023-2028 staat geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open.

Meer informatie

Als je nog vragen hebt over de Woonzorgvisie kun je contact opnemen met Maurice Jennekens (beleidsmedewerker Ruimte) via telefoonnummer 046-4359235 of per e-mail via maurice.jennekens@gemeentestein.nl.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93