Wet open overheid (Woo)

Iedereen kan een verzoek om informatie tot ons richten. Een verzoek kun je telefonisch, schriftelijk, elektronisch en mondeling indienen. 

Telefonisch

Via 046-4359393. Van hieruit wordt je verder verwezen naar het team DIV dat door ons is aangewezen als ‘contactpersoon open overheid’.

Schriftelijk 

T.a.v. Burgemeester en wethouders, Postbus 15, 6170 AA Stein

Elektronisch

Via het e-mailadres info@gemeentestein.nl, onder vermelding van: “verzoek om informatie”. Je dient bij jouw verzoek aan te geven waar het over gaat, welk document je wilt ontvangen en waarover je informatie wenst te ontvangen. Het is ook belangrijk dat je aangeeft in welke vorm je de informatie wenst te ontvangen (dit kan schriftelijk of per mail).

Mondeling

Een verzoek kan ook mondeling ingediend worden. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek met een ambtenaar. Als jouw verzoek mondeling wordt afgewezen kun je vragen om de weigering op papier te zetten.

Verzoek te algemeen geformuleerd

Als jouw verzoek te algemeen is geformuleerd, nemen wij binnen twee weken na ontvangst contact met je op. Wij zullen je dan vragen jouw verzoek te preciseren en wij zijn - zo nodig - daarbij behulpzaam. Bedenk wel dat hiermee tijd verloren gaat. Probeer jouw verzoek dus zo duidelijk mogelijk te formuleren.

Verzoek te groot

Als jouw verzoek te groot is, kan het zijn dat wij met jou overleggen over de prioritering van de afhandeling van jouw verzoek. Wij verstrekken de gevraagde documenten dan zoveel mogelijk in de door jou  gewenste volgorde.

Verzoek heeft betrekking op jezelf of jouw familie

Als jouw verzoek betrekking heeft op over jezelf in documenten opgenomen informatie, zul je jezelf bij ons moeten identificeren (wij zijn hiervoor wettelijk verplicht). Hetzelfde geldt als jouw verzoek betrekking heeft op een overleden familielid (echtgenoot, geregistreerd partner, kind of ouder). Aan de verstrekking van dit soort gegevens kunnen voorwaarden worden verbonden.

Niet alles mag verstrekt worden

Uitgangspunt van de Wet open overheid is: “alles is openbaar, tenzij ...”. Hoewel wij jouw verzoek met een positieve insteek behandelen kan het toch zijn dat bepaalde informatie niet door ons mag worden verstrekt. Bijvoorbeeld als:

  • je privacygevoelige informatie over jouw buren opvraagt
  • je bedrijfsgegevens van een concurrent opvraagt

Dan dien je rekening te houden met een weigering.

Binnen welke termijn kun je een besluit verwachten?

Wij streven ernaar binnen vier weken (uiterlijk zes weken) een besluit te nemen. Als dat niet lukt zullen wij je vragen of je kunt instemmen met een langere termijn. Als de belangen van derden bij jouw verzoek zijn betrokken, dien je er sowieso rekening mee te houden dat de afhandeltermijn langer zal zijn. Wij zullen dan die derden namelijk moeten raadplegen om te bekijken hoe zij tegenover jouw verzoek staan.

Tegen ons besluit kun je bezwaar aantekenen.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93