Collectevergunning

Wil je voor een goed doel een inzameling van geld of goederen houden of daartoe een intekenlijst aanbieden? Of wil je donateurs werven voor een goed doel? Dan gelden er regels.

In de gemeente Stein kennen we géén collectevergunning. Dat neemt niet weg dat er wel regels zijn opgesteld in de Algemene Plaatselijke Verordening die eisen verbinden aan collecteren. Kort samengevat zijn de regels als volgt:

1. De inzameling moet uiterlijk vier weken voor aanvang aan het college gemeld worden onder vermelding van de naam van de inzamelende instelling, naam contactpersoon en het doel, de plaats, datum en het tijdstip van de inzameling.
2. De openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid of het milieu mogen nimmer in gevaar komen.
3. De collecte dient afkomstig te zijn van:

a) instellingen die zijn vermeld op het landelijk collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving en die geld of goederen inzamelen in de aan hen door het Centraal Bureau Fondsenwerving toegewezen periode, of;
b) in de gemeente Stein gevestigde verenigingen en stichtingen, die krachtens statuten en activiteiten een doel nastreven dat van algemeen (gemeenschaps)belang is en die geld of goederen inzamelen buiten de periodes die door het Centraal Bureau Fondsenwerving zijn toegewezen aan de instellingen genoemd onder a, of;
c) andere instellingen voorzien van een erkenning door het Centraal Bureau Fondsenwerving en die geld of goederen inzamelen buiten de periodes die door het Centraal Bureau Fondsenwerving zijn toegewezen aan de instellingen genoemd onder a.

4. Er wordt slechts, per plaats en per tijdstip, één vereniging, stichting of instelling gelijktijdig toegestaan in vrije periodes, tenzij de collecte plaatsvindt tijdens een evenementen op een evenemententerrein.
5. Collectant(en) dienen minimaal 16 jaar te zijn.
6. Collectant(en) dienen tijdens het collecteren in het bezit te zijn van een door of namens de collecterende instelling gewaarmerkt legitimatiebewijs.
7. Er mag alleen gecollecteerd worden van maandag tot en met zondag van 9.00 uur tot 21.00 uur.
8. Er mag maximaal één week aaneengesloten per jaar worden gecollecteerd.

Deze regels gelden overigens niet voor een inzameling die in besloten kring gehouden wordt.

In de digitale vergunningenbalie kun je de vereiste melding indienen.

Als je twijfelt of het ook echt om een goed doel gaat, kun je altijd op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) kijken.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93