De Bath

Het bovengebied De Bath is van historische betekenis omdat van de 15e tot de 20e eeuw er een bloeiende maashaven gelegen was.  Een maashaven waarvan op dit moment weinig tot niets te zien is vanwege de aanleg van dijken en het storten van mijnafval in de vorige eeuw. Intentie van de Stichting Vrijheid Urmond (SVU) en Urmondse Monumenten Stichting (UMS) is - als eerbetoon aan het verleden - componenten van de vroegere maashaven zo veel als mogelijk in het gebied weer zichtbaar te maken (kade, bassin, monding, omwalling, stadspoort).  Buiten het historisch aspect is de SVU van mening dat de infrastructuur van het betreffende gebied een opknapbeurt nodig heeft.

Met subsidie beschikbaar gesteld uit het pilot budget eigen kracht heeft de SVU voor het hele gebied De Bath een integrale visie opgesteld. Bij de totstandkoming van de visie zijn inwoners en belanghebbenden betrokken. Op basis van deze visie is e.e.a. verder uitgewerkt.

Daarnaast heeft de SVU overlegd met vertegenwoordigers van de provincie Limburg, de LEADER coördinator en fondsen. De overleggen hebben een aantal kansrijke en binnen de visie De Bath passende projecten opgeleverd.

De kansrijke projectonderdelen zijn:

  • Project Archeologie in de etalage / Archeologisch Onderzoek Havenkademuur
  • Project Herinrichting Kloostertuin De Bath
  • Project gebiedsontwikkeling De Bath incl. de schipperspaden en het verbinden van de maastrappen met het oude veerhuis.

Archeologie in de etalage / Archeologisch onderzoek havenkademuur

Het project zal op plekken waarneembaar maken wat nu nog verborgen ligt door het graven van enkele proefsleuven bij het voormalige Bassin d‘Urmond en de oorspronkelijke haven. Het zal de archeologische kennis omtrent het havengebied sterk vergroten. Op dit moment is een klein stukje kademuur zichtbaar. Het verloop van de nu grotendeels verborgen kademuur zal duidelijk en mogelijk ook (gedeeltelijk) zichtbaar worden. Inwoners van Urmond en leerlingen van de Basisschool worden bij de uitvoering betrokken. Het project omvat een archeologisch onderzoek , historisch onderzoek & presentatie - tentoonstelling, communicatie & publicatie-boekwerk, website en maquette. Daarnaast wordt een oriëntatiepunt / speerpunt geplaatst bij de kademuur inclusief daaraan gekoppelde website waar met behulp van de Archeo Route App Limburg op een modernere manier de historie van en verhalen over de haven en de ‘Vrijheid Urmond’ beleefd kunnen worden.

Herinrichting Kloostertuin

In dit project zal door een reeds geformeerde werkgroep een reconstructie van de kloostertuin gerealiseerd worden. Het project omvat in grote lijnen het aanleggen van het kerkgedeelte als verhoogd plateau, een kloostertuin, wallenstructuur zichtbaar maken, zichtbaar maken van de schipperspaden die de verbinding vormen tussen de kern en de Bath, aanleg speeltuin en voormalige uitmonding in Maas zichtbaar maken.

Gebiedsontwikkeling De Bath

Urmond bezat tussen 1400 en 1850 een bloeiende maashaven. De haven ligt vanwege een aantal uit het verleden stammende oorzaken (teruggang haven, mijnverzakkingen, overstromingen Maas, storten en afdekken mijnafval) thans bedolven onder grond en verontreinigd afval. Van deze voorname periode in de historie van Urmond en de maasvaart en het daarbij behorende materieel cultureel erfgoed is derhalve jammer genoeg weinig tot niets meer van te zien.

In de opgestelde visie ‘Van Maas tot De Bath’ wordt voorgesteld om delen van de onder de grond liggende haven zo veel als mogelijk weer zichtbaar en toegankelijk te maken. Het blootleggen van de kademuur en het herstel van de oorspronkelijke loop van de in de Maas uitmondende Ur, die destijds toegang tot de haven gaf, vormen onderdeel van deze visie.
Het Deltaprogramma Maas (2050) beschrijft onder andere een weerdverlaging en een dijkteruglegging gepaard gaande met sanering van de verontreinigde grond.

Een dijkverlegging en sanering van de vervuild grond zijn kostbare voorwaarden. Het Deltaprogramma Maas biedt daartoe kansen op lange termijn.

Op korte termijn zal ingezet worden op de revitalisatie van het Maas landschap en het zichtbaar maken van cultuurhistorische elementen passend binnen de visie ‘Van Maas tot de Bath”. De revitalisering van het Maas - Landschap omvat;  een parkeergelegenheid die de parkeerdruk in de kern kan verminderen en parkeer mogelijkheid biedt aan toeristen, het zichtbaar maken van de ligging van de haven / bassin, door aanleg van een kruidenrijke weide in contrast met intensief onderhouden grasvlakte, herstel / opwaarderen van paden structuur waarbij rekening gehouden wordt met de evenementen zoals Urpop en historisch Festival vrijheid Urmond, zichtbaar maken van de schipperspaden die de verbinding vormen tussen de kern en de Bath, oude dijkstructuur zichtbaar maken, groenstructuur opwaarderen en deels vervangen door duurzame soorten, realiseren van een plateau met zitgelegenheid, verplaatsen en verkleinen trapveld, op maaiveld zichtbaar maken van Steinderpoort en het zichtbaar maken van de verbinding met  het veerhuis.

PDF-documenten 

Voor een PDF-document van een presentatie van het plan kun je contact opnemen met Daniel Bours via daniel.bours@gemeentestein.nl

Contact en inschrijven nieuwsbrief 

Heb je vragen over het proces of wil je anderszins dingen inbrengen, dan kun je mailen naar Urmond-oost2030@gemeentestein.nl.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93