Maaikaart

Het groenonderhoud in de gemeente Stein is te bekijken op de Maaikaart

Op de Maaikaart zie je alle groenstroken waar de Gemeente Stein maaiwerkzaamheden uitvoert aan bermen en gazons. De kaart geeft je inzicht in het maaionderhoud bij jou in de buurt.

Naast de maaiwerkzaamheden, is op de kaart ook te zien van wie de bermen en gazons eigendom zijn. Op de kaart zijn de gronden weergegeven van alle partners in de gemeente. Je kunt zien welke gronden van Gemeente Stein, Bodemzorg Limburg, DSM, Grensmaas, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, Stichting Het Limburgs Landschap en Stichting Wonen Limburg zijn. Zo kun je zien van wie de grond is en wie het onderhoud uitvoert op deze gronden.

De verschillende onderhoudscategorieën vind je terug in de legenda van de Maaikaart. Hieronder staat een uitleg over de doelen van de verschillende categorieën. Deze vertellen je wat het onderhoud precies inhoudt en waar het maaien van de bermen en gazons goed voor is.

Biodiversiteit

Voor een deel heeft het maaibeheer als doel de flora en fauna versterken. Hierbij komt er ook ruimte voor meer bloemrijke weides. Bermen met allerlei gekleurde bloemen zijn niet alleen mooi om te zien, ze zorgen vooral voor voldoende voedsel voor insecten. Bijen, vlinders en hommels verzamelen en eten het stuifmeel en de nectar uit de bloemen. Bermen met kruiden en bloemen bieden bovendien het hele jaar door voedsel en beschutting voor allerlei dieren en zijn belangrijk voor de biodiversiteit.
Aan de andere kant worden uitzichthoeken bij bermen langs wegen extra gemaaid met vooral de aandacht op verkeersveiligheid of zijn er gazonstroken in de gemeente waar we een nette beeldkwaliteit willen hebben.

Berm intensief

De stroken langs de wegen. Het doel van dit onderhoud is het handhaven van een verzorgde indruk en het verbeteren van de verkeersveiligheid en het verminderen van onkruidgroei. De bermen krijgen regelmatig onderhoud en beheer om deze doelstelling te bereiken. Deze worden regelmatig gemaaid, om de begroeiing kort en verzorgd te houden. Het randbeheer is hier ook heel belangrijk. Dit betekent dat de randen van de intensieve bermen worden kort en netjes gehouden. Op deze  manier zit de begroeiing niet in de weg voor wandelaars of fietsers.

Berm extensief

De bermen worden ook wel bloemrijke bermen genoemd. Bij het maaien van deze (gras)stroken staat het bloemrijke aandeel voorop. Het doel van dit onderhoud, is het behoud van de biodiversiteit en het behoud van de natuur. Dit zijn stroken langs wegen of fietspaden. Dit onderhoud stimuleert de groei van de natuur en de biodiversiteit. Door de bermen minder vaak te maaien, krijgt de natuur meer kans om te groeien. Op deze manier wordt de natuur een belangrijk stuk leefgebied voor verschillende planten- en diersoorten. 
Doordat extensieve bermen een meer natuurlijke staat behouden, bieden ze vaak een leefbare omgeving voor verschillende dieren, zoals insecten, vogels, kleine zoogdieren en soms zelfs zeldzame of bedreigde soorten. De berm kan dienen als voedselbron, schuilplaats en weg voor het verplaatsen van dieren.

Bermstrook langs (fiets)paden

De stroken langs de fietspaden. Bij het maaien van deze (gras)stroken staat vooral de verkeersveiligheid voorop. Bijvoorbeeld de mogelijkheid voor wandelaars of fietsers om uit te wijken. De randen van deze bermen worden doorgaans strak en netjes gehouden. Dit betekent dat het groen niet over de paden heen groeit en het zicht of de verkeersveiligheid van de wandelaars of fietsers in de weg zit. Wandelaars en fietsers moeten elkaar kunnen passeren, zonder gehinderd te worden door de bermen.
Daarnaast heeft de berm als functie om verkeersmeubilair te plaatsen en water af te voeren. Daarom worden deze stroken vaker gemaaid.

Bermen uitzichthoeken

Uitzichthoeken van bermen verwijzen naar de gebieden langs de weg, waar het zicht voor weggebruikers niet wordt belemmerd door begroeiing op de berm. Bij het maaien van deze bermen staat vooral de verkeersveiligheid voorop. Het is belangrijk dat deze bermen zo worden beheerd en onderhouden dat weggebruikers een goed zicht hebben op naderend verkeer, kruispunten, bochten en andere verkeerssituaties. Het behouden van goede uitzichthoeken op bermen is essentieel voor de verkeersveiligheid. Daarom worden deze bermen vaker gemaaid.

Gazon intensief

De (gras)velden in de bebouwede kom. De (gras)velden worden door de eigen dienst van team Wijkbeheer gemaaid, om te zorgen voor een mooi uitziend veld met kort gras. Het doel van gazon intensief is netheid en het geven van een verzorgende uitstraling aan de gemeente. Dit wordt gemeten aan de hand van beeldkwaliteit conform het door de gemeenteraad vastgestelde Integraal beheerplan Openbare ruimte (IBOR). De velden worden 30 tot soms 40 keer per jaar gemaaid.

Gazon extensief

De (gras)velden in de gemeente, waarop het gras hoger mag groeien. Deze (gras)velden worden minder vaak gemaaid, om het bloemrijke aandeel van de velden te stimuleren. Dit zorgt ervoor dat het gras langer groeit en bloeit, waardoor een natuurlijke uitstraling ontstaat. Het gazon in deze categorie mag meer natuurlijke uitstraling hebben, waardoor meerdere plantsoorten zich kunnen ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn wilde bloemen of klavers. De (gras)velde krijgen hierdoor een ecologische waarde, biodiversiteit. Op deze manier is het gazon aantrekkelijk voor bestuivende insecten.

Jaagpaden

De paden langs een kanaal, rivier of waterweg. Deze paden werden traditioneel gebruikt door paarden om boten vooruit te trekken. De jaagpaden diende als een trekpad waar de paarden op liepen, terwijl ze de boot trokken over het water trokken.
Tegenwoordig worden jaagpaden gebruikt voor recreatieve doeleinden, zoals wandelen of fietsen. Ze bieden mensen een aangename omgeving om te wandelen in de natuur. De meeste jaagpaden zijn verhard of geasfalteerd, zodat ze gemakkelijk begaanbaar zijn voor wandelaars en fietsers.

Graswandelpaden

De paden of wegen die bedekt zijn met gras in plaats van beton, asfalt of stenen. Deze worden vaak gebruikt in parken en natuurgebieden om een natuurlijke en esthetische aantrekkelijke looproute te bieden. Het gebruik van gras als loopoppervlak geeft een natuurlijke uitstraling aan het pad en past goed bij groene omgevingen. Het kan de esthetiek van het landschap verbeteren en een gevoel van verbondenheid met de natuur creëren.

Bermen landwegen

De stroken grond die zich bevinden tussen de rijbaan en andere gronden. De bermen langs de landwegen hebben vaak natuurlijke begroeiing, zoals gras, struiken, bomen en andere planten. De begroeiing draagt bij aan de esthetiek van het landschap en biedt een leefgebied voor dieren en insecten en kan erosie helpen voorkomen. Bermen langs landwegen kunnen belangrijke ecologische corridors vormen, waardoor planten en dieren zich kunnen verplaatsen tussen de verschillende leefgebieden. Ze bieden voedselbronnen, schuilplaatsen en nestelplaatsen voor verschillende soorten planten en dieren, waardoor de biodiversiteit wordt bevorderd. Het beheer van bermen langs landwegen bestaat uit de begroeiing op een juiste hoogte te houden en het begaanbaar houden van de landweg voor landbouw verkeer en recreanten. Daarnaast is ook het uitvoeren van controles, om eventuele veiligheidsrisico's te herkennen, onderdeel van het onderhoud.

Bermsloot

Een waterloop of sloot langs de berm van een weg, dijk of kanaal. Het is een lineaire watergang die vaak parallel loopt aan de weg of dijk en dient verschillende functies. Een belangrijke functie van een bermsloot is het afvoeren van overtollig water dat zich ophoopt langs de weg. Het dient als een drainagekanaal om regenwater en smeltwater van de weg af te voeren. Op deze manier kunnen overstromingen en wateroverlast worden voorkomen. Een bermsloot speelt een rol in het waterbeheer en kan worden gebruikt om water vast te houden en te beheren. Ze dienen als tijdelijke opslagplaats voor water tijdens piekafvoerperioden en kunnen helpen bij het beheersen van de waterbalans in het gebied. Bermsloten bieden een waterrijke omgeving voor waterplanten, vissen, amfibieën, insecten en andere dieren. Een bermsloot kan ook dienen als weg voor het verplaatsen van dieren tussen verschillende leefgebieden.

Natuurweide

Een gebied dat wordt gebruikt voor het behoud en bevordering van natuurlijke begroeiing en biodiversiteit. Een natuurweide is gericht op het creëren van een natuurlijke en diverse omgeving. In een natuurweide krijgen verschillende plantensoorten de kans om te groeien. Dit zijn niet alleen grassen, maar ook wilde bloemen, kruiden, struiken en zelfs bomen. Dit draagt bij aan een grotere biodiversiteit en biedt leefgebieden en voedselbronnen voor verschillende soorten dieren, insecten en vogels. Een natuurweide wordt gekenmerkt door het minimale beheer. Dit betekent dat er minder vaak wordt gemaaid. Hierdoor krijgt de natuur meer kans om verder te ontwikkelen. Door het verbeteren van een diverse begroeiing, kan een natuurweide een veilige plek worden voor vele soorten planten en dieren. Dit draagt bij aan de bevordering van de biodiversiteit en de bescherming van bedreigde soorten.

Tips bij het gebruiken van de Maaikaart

  • Klik op legenda en schakel alle lagen uit. Zo kun je makkelijk de lagen aanvinken die je wil bekijken.
  • Links onderin staat een kleine plattegrond. Door hierop te klikken, kun je kiezen voor een satelliet- of straatweergave. Op deze manier zijn ook de straten en straatnamen zichtbaar.

Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.