Klachten 

Burgers die niet tevreden zijn over de wijze waarop ze in een concreet geval door ons zijn behandeld, kunnen hierover een officiële klacht indienen. Je kunt daarbij denken aan een onaanvaardbaar lange afhandeltermijn van een aanvraag, gebrekkige communicatie met een vakafdeling, verkeerde informatieverstrekking of een (andere) onheuse bejegening.

Behandeling klacht in eerste instantie

De vakafdeling zal met je contact opnemen om jouw klacht te bespreken. Indien het niet lukt het probleem in onderling overleg op te lossen, wordt je in de gelegenheid gesteld om jouw klacht tijdens een hoorzitting nader mondeling toe te lichten. Vervolgens krijg je  schriftelijk bericht waarin je wordt meegedeeld of jouw klacht gegrond of ongegrond is. Daarbij kan ook vermeld worden welke lessen wij uit jouw klacht hebben getrokken.

Behandeling klacht in tweede instantie

Indien je niet tevreden bent met de wijze waarop jouw klacht is afgehandeld, kun je je wenden tot de Ombudscommissie Gemeente Stein. Deze commissie bestaat uit drie deskundige leden en een onafhankelijk secretaris, die geen van allen binding hebben met het gemeentebestuur van Stein. Hierdoor is een onafhankelijke, onpartijdige en objectieve klachtbehandeling gewaarborgd. Het adres van de commissie is:

Ombudscommissie Gemeente Stein, t.a.v. de heer mr. R. Engelen (secretaris), Postbus 15, 6170 AA Stein. De Ombudscommissie beschikt ook over een eigen emailadres: ombudscommissie@gemeentestein.nl .

De ombudscommissie onderzoekt of jouw klacht op een serieuze wijze is behandeld en stelt je in de gelegenheid tijdens een hoorzitting jouw verhaal te doen. Vervolgens spreekt de commissie een definitief klachtoordeel uit. Ook hiervan krijgt je schriftelijk bericht. De commissie kan ook aanbevelingen aan het gemeentebestuur doen om herhaling van fouten in de toekomst te voorkomen.

Behandeling klacht tijdens corona

Vanwege de huidige coronamaatregelen vinden er op dit moment geen fysieke hoorzittingen plaats. Klagers worden momenteel telefonisch of via MS Teams gehoord. Ook kan het voorkomen dat klagers in de gelegenheid worden gesteld schriftelijk te reageren op stukken die voor de behandeling van hun klacht relevant zijn. Indien dit laatste het geval is vindt de afhandeling volledig schriftelijk plaats.

Klachtbehandeling is waardevol

Het gemeentebestuur van Stein gaat zorgvuldig om met klachten. Onze burgers hebben recht op een fatsoenlijke behandeling. Indien in een concreet geval iets misgaat, willen wij hierover nadenken en bekijken of onze bedrijfsvoering aangepast moet worden. Daarbij staat steeds het belang van onze burgers centraal.