Klacht tegen de gemeente

Inwoners die op een onfatsoenlijke wijze zijn behandeld, kunnen een officiële klacht indienen. Je kunt denken aan een onaanvaardbaar lange afhandeltermijn van een aanvraag, gebrekkige communicatie met een vakafdeling, verkeerde informatieverstrekking of een (andere) onheuse behandeling.

Een klacht kun je schriftelijk indienen bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 15, 6170 AA Stein of via info@gemeentestein.nl . Vermeld hierbij 'klacht onheuse gedraging' als onderwerp. De klacht dient ondertekend te zijn en minstens te bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de datum;
  • een omschrijving van het gedrag waartegen de klacht is gericht.

Behandeling klacht in eerste instantie

De vakafdeling neemt contact met je op om jouw klacht te bespreken. Als het niet lukt het probleem in onderling overleg op te lossen, word je in de gelegenheid gesteld om jouw klacht tijdens een hoorzitting verder mondeling toe te lichten. Voor de hoorzitting wordt ook degene waar de klacht betrekking op heeft uitgenodigd. Vervolgens krijg je schriftelijk bericht waarin je wordt meegedeeld wat naar aanleiding van de ingediende klacht is besloten. Daarbij kan bijvoorbeeld (ook) vermeld worden welke lessen wij uit jouw klacht hebben getrokken.

Behandeling klacht in tweede instantie

Als je niet tevreden bent met de manier waarop jouw klacht is afgehandeld, kun je je wenden tot de Ombudscommissie Gemeente Stein. Deze commissie bestaat uit drie deskundige leden en een onafhankelijk secretaris, die geen van allen binding hebben met het gemeentebestuur van Stein. Hierdoor is een onafhankelijke, onpartijdige en objectieve klachtbehandeling gewaarborgd. Het adres van de commissie is:

Ombudscommissie Gemeente Stein
t.a.v. de heer mr. R. Engelen (secretaris)
Postbus 15, 6170 AA Stein.

De Ombudscommissie beschikt ook over een eigen emailadres: ombudscommissie@gemeentestein.nl .

De ombudscommissie onderzoekt of jouw klacht op een serieuze manier is behandeld en stelt je in de gelegenheid tijdens een hoorzitting jouw verhaal te doen. Ook de vakafdeling en de persoon waarop de klacht betrekking heeft worden uitgenodigd. Vervolgens spreekt de commissie een definitief klachtoordeel uit. Ook hiervan krijgt je schriftelijk bericht. De commissie kan ook aanbevelingen aan het gemeentebestuur doen om herhaling van fouten in de toekomst te voorkomen

Klachtbehandeling is waardevol

Het gemeentebestuur van Stein gaat nauwkeurig om met klachten. Onze inwoners hebben recht op een fatsoenlijke behandeling. Als in een duidelijk geval iets misgaat, willen wij hierover nadenken en bekijken of onze bedrijfsvoering aangepast moet worden. Daarbij staat steeds het belang van onze inwoners centraal.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93