Jeugdhulp

Hulp voor jouw kind: aanvragen via de gemeente

Jeugdhulp is hulp bij opvoeden, jeugdbescherming, aanpak van kindermishandeling, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking in de leeftijd tot 18 jaar.

Je moet zelf eerst nagaan of je het probleem op eigen kracht of met hulp van jouw sociale omgeving kunt oplossen. Ook kan er sprake van zijn dat de gebruikelijke hulp, een voorliggende regeling of een voorziening beschikbaar is. Dan hoeft er geen beroep gedaan te worden op de Jeugdwet.

Denk je dat jeugdhulp een oplossing voor jouw hulpvraag kan bieden? Dien dan een melding in via onderstaande button. Een klantmanager van de gemeente bekijkt dan samen met jou wat een passende oplossing is.

De klantmanagers zijn:

• Mw P. Creuwels en mw. C. Rademakers-Theunissen, wijk Elsloo
• Dhr. J. Houben en mw C. Rademakers-Theunissen, wijk Urmond
• Mw. C. Willems en mw. J. Maessen, wijk Stein

Na ontvangst van jouw melding vindt er meestal een zogenaamd ‘keukentafelgesprek’ plaats om jouw hulpvraag te bespreken. Samen met jou wordt bepaald hoe het probleem het beste kan worden opgelost.

Ondersteuning bij dit keukentafelgesprek nodig? Laat je bijstaan door een naaste. Ook kun je gebruik maken van kosteloze en onafhankelijke cliëntondersteuning door stichting MEE of Partners in Welzijn (PIW).

Als na het keukentafelgesprek blijkt dat er een voorziening moet worden getroffen, ontvang je schriftelijk een besluit. Het kan zijn dat er eerst nader onderzoek nodig is. Zo kan er nog aan een deskundige om advies worden gevraagd.

Nadat de voorziening aan je is toegekend, zal een gecontracteerde dienstenverlener de hulp verlenen. Bij een PGB wordt een bedrag beschikbaar gesteld zodat je hier zelf voor kunt zorgen. Voor de toegekende hulp ben je geen eigen bijdrage verschuldigd.

Vragen over jeugdhulp? Bel met de gemeente via 046-43 59 393 of mail naar info@gemeentestein.nl

Cliëntondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning is er voor iedereen maar vooral kwetsbare inwoners die minder zelfredzaam zijn en niet goed voor zichzelf op kunnen komen hebben baat bij een onafhankelijke en professionele cliëntondersteuner. MEE kan die onafhankelijke cliëntondersteuning op verschillende manieren bieden voor mensen voor mensen met een beperking. Afhankelijk van de vraag ligt het accent op arbeid, vervoer, financiën, zorg, wonen of een ander leefgebied. Cliëntondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle genoemde leefgebieden en richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. Jouw belang is altijd het uitgangspunt.

Spoed

  • Levensbedreigende situatie? Bel 112
  • Huiselijk geweld of kindermishandeling of vermoedens daarvan? Bel "Veilig Thuis": 0800 - 2000
  • Spoedeisende hulp voor jeugd tot 18 jaar buiten kantooruren? Bel Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg 043 - 604 57 77

Centrum voor Jeugd en Gezin

Elke levensfase van een kind brengt nieuwe vragen met zich mee en de antwoorden zijn lang niet altijd eenvoudig te vinden. Voor antwoorden op kleine en grote vragen over opgroeien en opvoeden, en voor informatie en advies, kunnen kinderen/jongeren van 0-23 jaar en hun ouders/opvoeders terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), via 046-850 69 10 of info@cjg-wm.nl.

Zij proberen jouw vraag direct te beantwoorden. Als dit niet lukt, zorgen zij er voor dat een professional binnen enkele werkdagen contact met u opneemt.

Het CJG is een samenwerkingsverband tussen het Zuijderland-consultatiebureau, de GGD, MEE, Partners in Welzijn en Bureau Jeugdzorg. Meer informatie op www.cjg-wm.nl.

Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van de gemeente.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt van het CJG, de gemeente of een jeugdhulpaanbieder. Als je er niet uit komt met de betreffende hulpverlener, neem dan contact op met de adviesdienst van het AKJ. Op www.akj.nl staat meer informatie en alle staan contactgegevens.

Documenten

Formulieren

Maak melding van ondersteuningsbehoefte Jeugdhulp

Geef wijziging in ondersteuningsbehoefte jeugdige door

Printbare formulieren

Vult u het formulier liever niet digitaal in? Dan kunt u ze hier downloaden en uitprinten:

Kwaliteitsregister Jeugd

Onze medewerkers van het team jeugd zijn gecertificeerde medewerkers en aangesloten bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Deze stichting heeft als doel de kwaliteit van beroepsuitoefening in de jeugdzorg te borgen. De bij deze stichting betrokken organisaties zijn het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW).

Voor meer informatie kunt u op de volgende link klikken. Op deze site kunt u de geregistreerde medewerkers ook opzoeken.

https://skjeugd.nl/register/raadplegen/zoeken-in-het-register

Crisishulp Jeugd

Als er binnen een gezin sprake is van een crisissituatie en je daar acuut ondersteuning bij nodig hebt, kunt je contact opnemen met een klantmanager van het team Jeugd. Dit kan via 046 - 435 93 59 op maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg buiten kantooruren

Neem voor noodzakelijke hulp buiten kantooruren contact op met Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg onder telefoonnummer 043 - 604 57 77.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93

Foto van kind bij kanaal