Grond in Stein

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 geoordeeld dat overheden gelijke kansen moeten bieden bij de uitgifte van onroerende zaken. Dit betekent dat een gemeente (die het voornemen heeft om onroerende zaken te verkopen) het voornemen hiertoe op tijd en voorafgaand aan de verkoop bekend moet maken op zo’n manier dat iedereen daarvan kennis kan nemen.

De mededingingsruimte, dit betekent dat aan partijen de tijd en ruimte moet worden gegeven om via een open procedure grond te kunnen aankopen, treedt niet in werking in de volgende gevallen: Als van tevoren vaststaat of als er met reden mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop. In dat geval moet de overheidsorganisatie vóór de verkoop zijn voornemen hiervoor op zo’n wijze bekendmaken dat iedereen daarvan kennis kan nemen.

De gemeente Stein maakt via deze pagina de (voorgenomen) uitgiften van gemeentelijke onroerende zaken bekend. Het gaat hier om zowel openbare uitgifteprocedures als om uitgiften waarbij deze procedure niet vooraf is gegaan. (1-op1 uitgiften)

 

Publicatie verkoop groenstrook

Bekendmaking van het voornemen tot verkoop van gemeentegrond bij Kattekop 15 Urmond

Met deze publicatie geeft de gemeente Stein uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR: 2021:1778).

Strook gemeentegrond

 • Adres: Kattekop 15 Urmond
 • Kadastraal Perceel: gemeente Urmond sectie B, perceelnummer 5121 (gedeeltelijk)
 • Oppervlakte: circa 32 m².

Voornemen tot aangaan koopovereenkomst

De gemeente Stein is voornemens om een koopovereenkomst aan te gaan met de eigenaar van Kattekop 15 Urmond. De eigenaar van de Kattekop 15 gaat de betreffende gemeentegrond gebruiken voor de bestaande inrit/voortuin bij zijn woning.

De eigenaar van de Kattekop 15 Urmond is de enige serieuze gegadigde gelet op het bestaande gebruik van de gemeentegrond

Naar het oordeel van de gemeente is de eigenaar van de Kattekop 15 de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor verkrijging van de strook grond. In de nota Grond- en vastgoedbeleid, vastgesteld door de Raad op 31 januari 2019, wordt bij het verkopen van voor verkoop in aanmerking komende gemeentelijke groenstroken en restpercelen de onderstaande volgorde aangehouden.

 1. Huidige gebruiker
 2. Eigenaren aangrenzende percelen. Aan huurders van woningen op aangrenzende percelen wordt niet verkocht in verband met problemen bij wisseling van de huurders.
 3. Andere belangstellenden.

De eigenaar van de Kattekop 15 Urmond is de huidige gebruiker van de voor verkoop in aanmerking komende gemeentelgrond en komt hierdoor als eerste gegadigde voor koop in aanmerking. Bovendien grenst het huisperceel Kattekop 15 Urmond aan de te verkopen grond. Daarnaast zijn er vanuit groen-, verkeers- en stedenbouwkundig oogpunt geen bezwaren tegen de verkoop.

Vervaltermijn

Als je bezwaar hebt tegen dit voornemen, dan kun je dit uiterlijk binnen 20 dagen na publicatie van dit voornemen (in dit geval tot en met 27 december 2022), kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan de gemeente Stein, onder vermelding van “Reactie op voornemen tot aangaan verkoopovereenkomst strook grond bij Kattekop 15 Urmond”. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heb je jouw rechten daarop verwerkt.

Bijlage: Situatietekeningen en luchtfoto (PDF, 1.7 MB)

Publicatie verkoop groenstrook

Bekendmaking van het voornemen tot verkoop van gemeentegrond bij Wijngaardstraat 39 Elsloo
Met deze publicatie geeft de gemeente Stein uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR: 2021:1778).

Strook gemeentegrond

 • Adres: Wijngaardstraat 39 Elsloo
 • Kadastraal Perceel: gemeente Elsloo sectie A, perceelnummer 3656 (gedeeltelijk)
 • Oppervlakte: circa 27 m².

Voornemen tot aangaan koopovereenkomst

De gemeente Stein is voornemens om een koopovereenkomst aan te gaan met de eigenaar van Wijngaardstraat 39 Elsloo. De eigenaar van Wijngaardstraat 39 gaat de betreffende gemeentegrond gebruiken voor de bestaande tuin bij zijn woning.

De eigenaar van Wijngaardstraat 39 is de enige serieuze gegadigde gelet op het bestaande gebruik van de gemeentegrond.

Naar het oordeel van de gemeente is de eigenaar van Wijngaardstraat 39 de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor verkrijging van de strook grond. In de nota Grond- en vastgoedbeleid, vastgesteld door de Raad op 31 januari 2019, wordt bij het verkopen van voor verkoop in aanmerking komende gemeentelijke groenstroken en restpercelen de onderstaande volgorde aangehouden:

 1. Huidige gebruiker
 2. Eigenaren aangrenzende percelen. Aan huurders van woningen op aangrenzende percelen wordt niet verkocht in verband met problemen bij wisseling van de huurders
 3.  Andere belangstellenden

De eigenaar van Wijngaardstraat 39 is de huidige gebruiker van de voor verkoop in aanmerking komende gemeentelgrond en komt hierdoor als eerste gegadigde voor koop in aanmerking. Bovendien grenst het huisperceel Wijngaardstraat 39 aan de te verkopen grond. Vanuit groen-, verkeers- en stedenbouwkundig oogpunt zijn er geen bezwaren tegen de verkoop.

Vervaltermijn

Als u bezwaar heeft tegen dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk binnen 20 dagen na publicatie van dit voornemen (in dit geval tot en met 13 december 2022), kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan de gemeente Stein, onder vermelding van “Reactie op voornemen tot aangaan verkoopovereenkomst strook grond bij Wijngaardstraat 39 Elsloo”.
Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt.

Situatietekening

Grondverkoop Wijngaardstraat Situatietekening


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93