Grond in Stein

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 geoordeeld dat overheden gelijke kansen moeten bieden bij de uitgifte van onroerende zaken. Dit betekent dat een gemeente (die het voornemen heeft om onroerende zaken te verkopen) het voornemen hiertoe op tijd en voorafgaand aan de verkoop bekend moet maken op zo’n manier dat iedereen daarvan kennis kan nemen.

De mededingingsruimte, dit betekent dat aan partijen de tijd en ruimte moet worden gegeven om via een open procedure grond te kunnen aankopen, treedt niet in werking in de volgende gevallen: Als van tevoren vaststaat of als er met reden mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop. In dat geval moet de overheidsorganisatie vóór de verkoop zijn voornemen hiervoor op zo’n wijze bekendmaken dat iedereen daarvan kennis kan nemen.

De gemeente Stein maakt via deze pagina de (voorgenomen) uitgiften van gemeentelijke onroerende zaken bekend. Het gaat hier om zowel openbare uitgifteprocedures als om uitgiften waarbij deze procedure niet vooraf is gegaan. (1-op1 uitgiften)

Voornemen tot het aangaan van een koopovereenkomst met wooncorporatie Zaam Wonen

De gemeente Stein is voornemens een koopovereenkomst te sluiten met wooncorporatie Zaam Wonen voor de uitgifte van een perceel grond aan de Dross. Essersstraat (vm. basisschool de Poolster) te Elsloo ten behoeve van de realisatie en langjarige exploitatie van 6 sociale huurwoningen en 4 woningen ten behoeve van de middenhuur.

De gemeente Stein wil middels haar huidige en nieuwe woonbeleid actief voorzien in de huidige en toekomstige behoefte aan goedkope en betaalbare woningbouw voornamelijk in het huursegment. De Gemeente wenst het perceel grond in dat kader te verkopen aan een woningcorporatie, vanwege de waarborgen die voortvloeien uit de Woningwet waaraan een woningcorporatie als toegelaten instelling is gebonden.

Vanuit de regionale Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg zijn met woningcorporaties prestatieafspraken gemaakt over het te realiseren aantal sociale woningbouwwoningen en woningen voor middenhuur. De beoogde ontwikkeling van de 6 sociale huurwoningen en de 4 middenhuurwoningen door Zaam Wonen maakt deel uit van deze prestatieafspraken. Inherent hieraan is de verkoop van het perceel door de gemeente aan de wooncorporatie.

De gemeente Stein en wooncorporatie Zaam wonen geven met bovengenoemd voornemen tot verkoop uitvoering aan de ‘Lokale prestatieafspraken 2022’.

Gelet op voorgaande, is de gemeente Stein van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde, te weten wooncorporatie Zaam Wonen, in aanmerking komt voor het aangaan van de koopovereenkomst van dit perceel grond.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met voorgenomen grondverkoop, omdat u van mening bent dat u ook in aanmerking dient te komen voor aankoop, dient u binnen 20 kalenderdagen na datum van deze publicatie ( in dit geval tot en met 6 juni 2023) dit schriftelijk kenbaar te maken bij het college van B&W door het sturen van een mail naar info@gemeentestein.nl onder vermelding van ‘reactie grondverkoop Poolster’.

Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93