BOA’s met bevoegdheden

Buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn Toezichthouders met beperkte opsporingsbevoegdheid. Dit in tegenstelling tot de Politie, die de algemene opsporingsbevoegdheid heeft.

Wat doet de Boa

De BOA’s worden hoofdzakelijk ingezet op de kleine ergernissen van burgers, genoemd in de Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV).

Verkeer:

De basis van handhaving is het parkeren; de boa’s hebben de volgende bevoegdheden op dit gebied:
Al het stilstaand verkeer en parkeerbevoegdheden, Wet Mulder bevoegdheden (parkeren aan een gele streep, op de stoep e.d.).
Daarnaast beperkte bevoegdheden op het gebied van rijdend verkeer:

  • Fietsen / bromfietsen die over de stoep of voetpad of voetgangersdomein rijden.
  • Geslotenverklaring en verplichte rijrichting.
  • Helmdraagplicht.

APV artikelen die de openbare ruimte betreffen (kleine ergernissen):

  • Overlast honden: het niet opruimen van hondenpoep, het moeten meedragen van een ruimmiddel voor hondenpoep en loslopende honden.
  • Wrakken, caravans.
  • Grote voertuigen.Het ontsieren van de woon en leefruimte

De  afvalstoffenverordening, de wetsartikelen die de overlast in de openbare ruimte door particulieren gaan.

  • Verkeerd aanbieden van huisvuil. Zoals het dumpen van een afvalzak. Dus het bewust niet aanbieden aan de vuilniswagen, op de daarvoor aangewezen plaats en tijd.
  • Illegale dumpingen van particulieren. Zoals de huisraad of afval van verbouwingen, vertimmeringen, schilderen of herinrichtingen van woningen, dat niet in het milieupark wordt aangeboden.
  • Veroorzaken zwerfvuil. Met zwerfvuil wordt het volgende bedoeld: verpakkingen van eten of snoepgoed, blikjes of flesjes van drankjes, maar ook sigaretten of papieren zakdoekjes of patatzakjes. Kortom alles wat men niet in de daarvoor geplaatste afvalbakken stopt.

Meldingen voor de BOA

Meldingen voor de Boa kunnen worden gedaan bij de gemeente telefonisch (046 - 4359393) of via het meldingen formulier van de website van de gemeente Stein.

Toezichthouder zonder bevoegdheden.

De toezichthouder is breed inzetbaar als oren en ogen van de handhavers. Zijn doel, werkwijze en beoogd effect is hetzelfde als BOA’s. Het inventariseren, rapporteren, het aanspreken van de bewoners en bezoekers is vanzelfsprekend. Vooral het voorlichten of informeren over b.v. parkeeralternatieven, onveilige situaties, de mogelijkheden van afvalverwijdering en het verwijzen naar de milieuparken zijn aansprekende voorbeelden. Hun opleidingen als beveiligingsmedewerker, EHBO en verkeersregelaar maken hun uiterst geschikt om het veiligheidsgevoel te bevorderen.
 


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93