Subsidieregeling vasthouden regenwater bedrijven

Donderdag 22 april 2021

Klimaatverandering zorgt voor steeds meer uitersten. Hevige regenval en lange periodes van droogte komen steeds vaker voor. Deze ontwikkeling heeft vaak grote en vervelende gevolgen, ook op bedrijventerreinen.

De overheid neemt diverse maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen maar kan het niet alleen. Ook bedrijven kunnen maatregelen nemen om wateroverlast, hitte en droogte tegen te gaan.  Een groene omgeving met minder verharding als ook schoon regenwater vasthouden door het te laten infiltreren in de bodem zijn doeltreffende maatregelen.

Veel ( oudere ) bedrijventerreinen zijn grotendeels verhard en er is weinig groen.  Rondom de bedrijfspanden met grote dakoppervlakken liggen parkeerplaatsen, opslagterreinen, wegen en laad/losplaatsen. Het meeste regenwater dat op de daken en verhardingen valt, wordt in kolken verzameld en afgevoerd via het vuilwaterriool. Het rioolstelsel is echter niet berekend op het verwerken van heftige piekbuien. Bovendien is het onwenselijk en kostbaar om schoon hemelwater af te voeren naar de waterzuivering. Lokaal regenwater infiltreren is een betere oplossing.

Voor bedrijven heeft klimaatverandering ook economische gevolgen. Hogere energiekosten door toenemend gebruik van koeling en airco. Minder productief of zelfs ziek personeel bij hitte. Gevolgschade bij wateroverlast en schade aan funderingen bij langdurige droogte.

Ook jij kunt aan de slag op uw eigen perceel.

De gemeente Stein heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor bedrijven om op hun eigen terrein het regenwater af te koppelen van het vuilwaterriool.

Dit kan bijvoorbeeld middels

  • een bovengrondse waterinfiltratie ( wadi ). Hiervoor is ruimte benodigd.
  • ondergrondse waterinfiltratie door kratten, steenwol of actieve verticale infiltratie. Dit kan onder bestrating worden aangebracht.
  • gebruik van waterdoorlatende bestrating.

Meer suggesties en info over de subsidieregeling is te vinden op  de website www.waterklaar.nl.
De subsidie wordt verstrekt per m2 afgekoppeld verhard oppervlak.

Ook interessant:

Ook de fiscus betaalt mee aan het aanbrengen van zogenoemde klimaatadaptieve maatregelen op bestaande bedrijfsterreinen. Raadpleeg de fiscale MIA/Vamil milieulijst 2021 welke maatregelen voor fiscaal voordeel in aanmerking komen.

Wellicht staan er al aanpassingen aan uw bedrijfspand gepland of wordt de parkeerplaats cq laadlosterrein binnenkort opnieuw ingericht. Dan kan het heel interessant zijn om eens te kijken naar klimaatadaptieve oplossingen en de subsidies!

Vragen?

Neem dan contact op met Janine Rissenbeek, adviseur bedrijven Waterklaar, mobiel 06-37198021 of per mail jarimanagement@ziggo.nl

Naar Actualiteiten voor ondernemers

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93