Het wijkverhaal van Nieuwdorp: ‘onderhoud van een sociale wijk’

Vrijdag 10 maart 2023

Begin 2023 hebben ruim 20 studenten Social Work van Zuyd Hogeschool hun onderzoeksopdracht ‘het wijkverhaal’ gepresenteerd aan de wijk Nieuwdorp. Dit verhaal hadden zij verzameld door gesprekken te voeren met verschillende inwoners.

Hun onderzoeksvraag was: ‘Hoe krijgen gemeenschappen in de wijk vorm en betekenis en wat kunnen diverse stakeholders in de wijk doen om het functioneren van die gemeenschappen te versterken?’. Hun resultaten en adviezen plaatst Zuyd Hogeschool dit schooljaar in een gebundeld wijkverhaal op hun website.

Resultaten

Inwoners ervaren Nieuwdorp nog steeds als een redelijk sociale wijk, al is het contact onderling minder geworden. Nieuwdorp is veranderd van een zogenaamde hechte naar een ‘lichte gemeenschap’ waar de contacten vluchtiger zijn. Mensen spreken elkaar niet meer zo snel of veel. Oorzaken zijn individualisering, digitalisering, meer werk en minder tijd voor elkaar. De wijk als gemeenschap is niet meer zo vanzelfsprekend omdat er heel veel soorten gemeenschappen zijn waar je vaak al toe behoort, denk aan werk, school, hobby’s of een digital community. Dit gaat vaak over wijkgrenzen heen.

Nieuwdorp wijkverhaal inwoner feb 2023

Wat als we er toch in de wijk iets van willen maken?

Studenten adviseren ‘stakeholders’ (partijen in de wijk) om meer verbinding te maken tussen elkaar en in het bijzonder jong en oud. Neem het initiatief hiertoe als inwoners, en ondersteun dit als gemeente, woningcorporatie en welzijnswerk. Creëer gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Zoek elkaar op en leef je in in de ander. Gebruik verschillende manieren om tot elkaar te komen.

Ontmoeten: buurtpicknick, JOP

Voorbeelden van activiteiten die mensen bij elkaar kunnen brengen zijn een buurtpicknick, een jongerenontmoetingsplek (JOP), omdat er weinig voor jongeren is, liefst in of bij het buurtcentrum. Meer inzet van de buurtopbouwwerker en jongerenwerker, reclame voor de activiteiten van het buurtcentrum en subsidie voor burgerinitiatieven helpen dat een grotere groep inwoners met elkaar in contact komt.
Cameratoezicht draagt volgens jongeren die zijn geïnterviewd niet bij aan het bij elkaar brengen van jong en oud en maakt de kloof eerder groter.

Nieuwdorp wijkverhaal picknick feb 2023

Verkeersveiligheid: beïnvloed gedrag

Het rijgedrag is voor enkele geïnterviewde inwoners een doorn in het oog en bepaalt voor een deel het gevoel van veiligheid. Voorbeelden van maatregelen die de studenten voorstellen zijn plantenbakken (die ook kunnen bijdragen in uitstraling) en tijdelijke inzet van een ‘smiley’ die aangeeft of je de goeie snelheid rijdt.

Communicatie: mix van middelen

Tenslotte kan de communicatie nog beter: geïnterviewde inwoners waren niet altijd op de hoogte van de plannen over de wijkaanpak, of wisten niet wat precies de bedoeling was. Studenten adviseren om zowel fysiek (voor ouderen) als ook digitaal te blijven communiceren. Voor de groep jongeren is Instagram hét kanaal om berichten en activiteiten over / in de wijk te communiceren.

Wat doen we met de resultaten?

Sommige adviezen pakken we al op, andere kosten meer tijd om na te gaan wat gewenst en mogelijk is. Een JOP plaatsen we niet zomaar maar hier gaan we samen met jongeren en andere wijkbewoners gesprekken over voeren. Dit doen we vanuit de projecten 360 graden Nieuwdorp en Bruisend Hart. Adviezen waar we al mee bezig zijn: het onlangs inzetten van het gemeentelijk Instagram kanaal voor peiling van meningen over de locatie van een nieuw te plaatsen mededelingenbord. Dit heeft een duidelijke voorkeur opgeleverd voor de plek in de buurt van de brievenbus. Ook gaan we zondag 16 april weer een wijkbijeenkomst organiseren over de wijkaanpak. Dit keer maken we er een wijkevent van onder de noemer ‘Hallo Nieuwdorp!’ dat start met een lunch voor en door de wijk, informatie over de projecten (locatiebezoek) en creatieve activiteiten. Noteer die datum alvast in je agenda!

Naar Actualiteiten wijkactieprogramma Nieuwdorp

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93