Een sluitende begroting voor 2024 ondanks toekomstige financiële uitdagingen

Woensdag 8 november 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein heeft met trots de begroting voor het jaar 2024 gepresenteerd die een positief saldo laat zien. Dit ondanks de verwachte financiële uitdagingen vanaf 2026.

De begroting is een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode.

Financiële uitdagingen

Sinds het kabinet-Rutte 4 was er voor 2026 een grote besparing op het gemeentefonds ingepland. Dit is een fonds waarin het Rijk een deel van de belastingopbrengst stopt en verdeelt over alle gemeenten in Nederland. Door de besparing is er voor de gemeenten een toenemend tekort ontstaan in de jaren na 2026. Gemeenten proberen al anderhalf jaar een oplossing te bereiken voor dit geldprobleem. Er is een tekort is van ongeveer 3 miljard euro voor alle gemeente samen.

Dit betekent dat de gemeente Stein in 2026 verwacht ongeveer 3,6 miljoen minder uit het gemeentefonds te ontvangen. Gevolg: financiële uitdagingen in 2026 en 2027. Ondanks de druk vanuit Den Haag blijft de gemeente Stein vasthouden aan de grote plannen die op de agenda staan. Deze zijn onder andere vastgelegd in het bestuursakkoord ‘Duurzaam bouwen met vertrouwen’..

Enkele belangrijke punten uit de begroting 2024 zijn onder andere:

Doelen

Veiligheid en leefbaarheid verbeteren:

Voortdurende inspanningen om de veiligheid en leefbaarheid in de kernen te vergroten, in samenwerking met partners zoals de Veiligheidsregio, de brandweer en de politie. Samen met deze partners bespreken we regelmatig wat er zich afspeelt in Stein en hoe we hier op tijd iets aan kunnen doen.

Kunst en cultuur in de schijnwerpers:

De gemeente Stein gaat aan de slag met het nieuwe kunst- en cultuurbeleid 2024-2027. Dit is gericht op samenwerken en het versterken van de cultuur in Stein.

Woonzorgvisie:

Gemeente Stein gaat in 2024 verschillende acties ondernemen, waaronder het maken van afspraken met woningstichtingen en zorgaanbieders, het plannen van woningbouw, en het voorbereiden van wijktransformaties voor de wijken Elsloo en Urmond-Oost. Daarnaast wordt er een plan opgesteld voor de Moutheuvel en aangrenzende appartementen met mogelijke nieuwbouwmogelijkheden.

Sociaal domein voorbereid op de toekomst

Sociaal domein zijn alle organisaties, diensten en voorzieningen die mensen ondersteunen bij bijvoorbeeld Jeugdwet en Wmo. .De bouw van een sociaal domein dat is voorbereid op de toekomst. Daarbij ligt de aandacht op financiële stevigheid, het nut en kwaliteit van ondersteuning voor inwoners. Om nu én in de toekomst de zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden waar de inwoners van de gemeente Stein recht op hebben.

Belangrijke investeringen:

Grote investeringen in de huisvesting van scholengemeenschap Groenewald, het Doorfietspad/op-afrit Elsloo, de stationsomgeving en het herstellen van de Michiel de Ruyterstraat.

Duurzaam waterbeheer:

Uitvoering van het beleidsplan water & klimaatadaptatie, met aandacht voor waterbeheer en rioleringsprojecten. Het beleids- en uitvoeringskader voor de omgang met water in de Westelijke Mijnstreek bestaat uit vier plannen. Deze plannen vormen samen de verbrede gemeentelijke rioleringsplannen. In het projectenplan staan voor 2024 de volgende projecten opgenomen:

  • BPS Zuid; de gemeente Stein gaat een plaatselijke oplossing inpassen om het water af te voeren en te bergen op een plek waar het niet tot overlast leidt;
  • Hayweghenstraat/Noelweg: het riool wordt vergroot zodat we meer water kunnen afvoeren;
  • Maalsteenstraat: de gemeente Stein denkt na over een nieuwe hemelwaterstructuur en voegen extra berging toe zodat water afgevoerd kan worden naar plekken waar het niet tot overlast of schade leidt

Het maken van wandelknooppuntennetwerk

In 2024 wordt er ook een gemeente dekkend wandelknooppuntennetwerk gemaakt. In het veld worden knelpunten op belangrijke wandelroutes aangepakt. Ook is er aandacht voor goed onderhoud van de gemeentelijke wandelroutes.

Wat betekent dit voor de inwoners van de gemeente Stein?

Wethouder Financiën, Natascha Wingelaar: “Ondanks dat de gemeente Stein veel doelen heeft en gaat uitvoeren is het ook belangrijk om te beseffen dat het voor onze inwoners en ondernemers nog steeds een onzekere tijd is. De financiële gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de onrust in het Midden Oosten, de stijgende energieprijzen, inflatie en krapte op de arbeidsmarkt zijn nog steeds merk- en voelbaar.”

De onroerendezaakbelastingtarieven (OZB) zullen omhooggaan. Daarnaast stijgen de kosten voor afvalverwerking in 2024, waardoor het afvaltarief voor de inwoners in de gemeente Stein ook wordt verhoogd. Hierdoor zal de gemiddelde woonlast per gezin in 2024 ongeveer €969 per jaar zijn.

Inwoners met weinig geld komen mogelijk in aanmerking voor een speciale regeling, afhankelijk van hun inkomen en eigen geld. Inwoners kunnen via deze link controleren of zij ide gemeentelijke belastingen niet hoeven te betalen (kwijtschelding). Een aanvraag voor kwijtschelding van belastingen kun je ook via deze link doen.

Toekomst

De begroting voor 2024 en de daaropvolgende jaren laten een positief saldo zien na verwerking van de septembercirculaire uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 en verder. De septembercirculaire informeert de gemeenten over de grootte en de verdeling van bepaalde uitkeringen. Toch moeten we opmerken dat er extra uitgaven worden verwacht vanaf 2024, met name op het gebied van informatisering (ICT) en accommodaties. Bovendien zullen de financiële gevolgen van de organisatieontwikkeling pas in 2024 te zien zijn. Economische ontwikkelingen zullen ook van invloed zijn op het behalen van doelen van de gemeente Stein.

Begroting in een oogopslag

Naar Actualiteiten voor inwoners

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93