Stein sluit 2021 af met een dikke plus

Woensdag 6 juli 2022

A.s. donderdag 7 juli presenteert het college van Burgemeester en Wethouders de financiële stukken aan de gemeenteraad. Zowel de jaarrekening 2021, de bestuursrapportage 2022 als de kaderbrief 2023 zien er rooskleurig uit.

Wethouder Wingelaar, portefeuillehouder financiën: “We zijn enorm blij met de gezonde financiële positie van onze gemeente. Hiermee krijgt het gemeentebestuur namelijk de mogelijkheid om alle ambities uit het, nu nog in concept voorliggend coalitieakkoord, straks te vertalen naar de begroting voor de komende jaren. En dan houden we zelfs nog geld over! Dat geeft lucht. Ook voor de onzekerheden die er nog zijn, zoals de gevolgen van de Coronacrisis, de oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie en de krapte op de arbeidsmarkt.”

Jaarrekening 2021

De bijgestelde begroting over 2021 liet al een positief exploitatiesaldo zien van € 861.000. Maar door de positieve ontwikkelingen van het gemeentefonds en enkele eenmalige meevallers in 2021 is een bedrag van bijna €1,8 miljoen in de plus ontstaan. De accountant heeft voor de jaarrekening een goedkeurende verklaring afgegeven.

Bestuursrapportage 2022

Ook de bestuursrapportage 2022 laat een meerjarig positief beeld zien. Met name als gevolg van de ontwikkeling van het gemeentefonds, ofwel de meicirculaire 2022. Wethouder Wingelaar legt uit: ‘Met ingang van 1 januari 2023 wordt  een nieuwe verdeling van het gemeentefonds doorgevoerd. De gemeente Stein is hierbij door het rijk als ‘voordeelgemeente’ aangewezen. Daarnaast zijn de accressen van het gemeentefonds (hogere uitgaven rijk = hogere inkomsten gemeenten) fors gestegen. Het effect van deze meicirculaire is dat Stein de komende jaren één grote goednieuwsshow te melden heeft: 2022 + € 1.499.000, 2023 + € 4.357.000, 2024 + € 6.155.000,  2025 + € 7.980.000 en zelfs in 2026 waarin het accres fors daalt + € 4.607.000.

Kaderbrief 2023

In de kaderbrief worden de aandachtspunten inzichtelijk gemaakt die van belang zijn voor het opstellen van de begroting 2023-2026. Bij het opstellen van de kaderbrief 2023 was er nog geen zicht op een coalitieakkoord voor de komende raadsperiode. Om deze reden is er zeer voorzichtig omgegaan met (nieuwe) ambities.
De ambities zoals die nu verwoord staan in het concept coalitieakkoord (dat ook donderdag in de vorm van een initiatiefvoorstel, aan de raad wordt voorgelegd) zullen daarmee landen in de begroting voor de komende jaren.

Naar Actualiteiten voor inwoners

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl.