Bijeenkomst voor inwoners bij asfaltcentrale

Dinsdag 28 september 2021

Op dinsdag 28 september organiseerde de asfaltcentrale een informatiebijeenkomst voor alle inwoners die naar aanleiding van onze eerdere nieuwsbrief zich bij de asfaltcentrale zelf (via secretariaat@asfaltnu.nl) hebben gemeld voor meer informatie.

Naast algemene achtergrondinformatie over de situatie bij de asfaltcentrale in Stein en de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot asfaltverwerking, is men ook ingegaan op mogelijke oplossingsrichtingen.

We doen hierbij verslag.

Negatieve bijeffecten van landelijke opgave om te verduurzamen

Zowel landelijk als in Stein ligt er ook voor asfaltcentrales een opgave om de maatschappij te verduurzamen. Onderdeel hiervan is circulariteit, oftewel het hergebruiken van oud asfalt. Het hergebruiken van grondstoffen is geen keuze, het is noodzaak. Schaarste van grondstoffen is immers al jarenlang een groeiend probleem. Landelijk gezien wordt momenteel 40% van het oude asfalt hergebruikt. Maar het uiteindelijke doel is om 100% circulair te worden. Op het eerste gezicht een positieve ontwikkeling, maar nu blijkt dat er negatieve bijeffecten ontstaan bij dit hergebruik die opgelost moeten worden. Een van deze bijwerkingen is de uitstoot van benzeen.

Maatwerk per centrale nodig , maar asfaltcentrale wil goede buur zijn

AsfaltNu beheert 8 centrales in Nederland. Iedere centrale is anders. Er zijn tientallen verschillende mengsels en verschillende gemeentelijke afspraken. Dit vraagt om maatwerk per centrale om deze ontstane bijeffecten op te lossen. Er is dus helaas niet één kant-en-klare oplossing. Dit kost tijd.

Los van handhaving, die namens de gemeente wordt uitgevoerd door uitvoeringsdiensten, wil AsfaltNu graag binnen de normen produceren en een goede buur zijn. De directeur gaf daarbij aan: ’Daarom doen we er alles aan wat in ons vermogen ligt om de stoffen die vrijkomen bij productie te reduceren en de geur te verminderen. Niet alleen als goede buur, maar ook voor onze medewerkers.’

Onderscheid tussen geuroverlast en uitstoot stoffen

Hierbij is het relevant om te melden dat de geur die u misschien ruikt, geen benzeen is. Benzeen is nauwelijks te ruiken in de voorkomende concentraties in de lucht. Wel zijn we ons bewust dat geurhinder het woongenot aantast en tot stress kan leiden. Iets dat indirect ook een aantasting van de gezondheid betekent. Dus ook hiervoor wordt naar een oplossing gezocht.

Oplossingsrichtingen

AsfaltNu heeft daarom een pilot gedraaid met een actiefkoolfilter installatie in Bergen op Zoom om zowel de uitstoot van Benzeen, PAK’s en koolwaterstoffen als de geur te verminderen. De pilot heeft geleid tot:

  • FID (koolwaterstoffen) > 60% reductie
  • MVP1 (Pak) > 95% reductie
  • MVP2 (benzeen) > 90% reductie
  • Geur > 95% reductie

Met deze nieuwe techniek wordt aan alle normen voldaan en de geurhinder significant gereduceerd.

De nieuwe techniek wordt de in de eerste helft van 2022 het eerst toegepast in Bergen op Zoom en Den Bosch. Daar heeft AsfaltNu namelijk te maken met vrij eenvoudige installaties. Deze oplossing kost per installatie al snel enkele miljoenen.

De installatie is helaas niet één op één te kopiëren naar Stein. Voor Stein worden nu de volgende stappen gezet:

  • In de eerste helft van 2022 wordt een pilot gedraaid op de verlading van asfalt. Iets dat  specifiek een rol speelt in Stein.
  • Er is opdracht gegeven voor een voorontwerp van een actiefkoolfilter in Stein (specifiek voor ontlading en dampen uit de toren).
  • Er lopen voorbereidingen voor een nieuwe, hogere schoorsteen. (Planning is afhankelijk van pilot verlading.)
  • Het streven is om in 2022 tot een volledige oplossing te komen, e.e.a. in overleg met het bevoegd gezag.

AsfaltNu staat hiermee derde in lijn om de uitkomsten van de pilot in Bergen op Zoom op toe te passen. En wat betreft het actiefkoolfilter bij de verlading is AsfaltNu als eerste aan de beurt. Hiermee lijkt op niet al te lange tijd een einde te komen aan zowel de geur- als uitstootproblematiek.

Door inwoners is nog specifiek gevraagd wat de nieuwe technieken betekenen voor eventuele geluidshinder. AsfaltNu heeft aangegeven dat deze oplossingen geluidsarm zijn.

Naar Actualiteiten voor inwoners

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93