Maaiwerkzaamheden in onze gemeente

Donderdag 8 juli 2021

Vanaf juli maaien we op ecologische wijze bermen, knippen we hagen in buitengebieden en worden bomen gesnoeid. Deze ecologische wijze houdt in dat we over het algemeen minder maaien (verschralingsbeheer) en meer gefaseerd maaien- en maaisel afvoeren. Vaak blijven we de bermen één keer per jaar maaien voor het bevorderen van een bloemrijke vegetatie. Qua beeldvorming houdt dit in dat eentonig gras veranderd in bermen die biodiverser, kleurrijker en levendiger ogen.

Gefaseerd maaien houdt in dat we kleine stukken (minimaal 25% van de berm) niet maaien. De niet gemaaide stukken dienen als schuilgelegenheid, voedselplek en voortplantingshabitat voor diverse soorten. Dit is niet alleen van belang voor insecten, maar juist ook voor andere dieren zoals egels, vogels en muizen die in de hoge vegetatie schuilen. Ook krijgen planten de kans om langer te bloeien en zaad te verspreiden.

Uiteraard blijven we ook bij ecologisch bermbeheer rekening houden met de verkeersveiligheid. Zo blijven we frequent de halve meterstroken maaien langs uitzichthoeken bij kruispunten en langs fietspaden.

Waarom?

We kiezen voor ecologisch maaibeheer omdat dit de biodiversiteit, de overlevingskans van insecten en de belevingswaarde van bermen vergroot. Door minder te maaien en het maaisel af te voeren verschralen we de bodem. Hierdoor krijgen grassoorten en brandnetels minder kans om de boventoon te voeren waardoor kruidachtige planten een kans krijgen te groeien en te bloeien.

Een ecologisch beheerde berm zal rommeliger ogen dan kort gemaaid gras. Het geeft wellicht de indruk af dat de gemeente de bermen slecht onderhoudt. Het tegenovergestelde is echter waar. Ook ecologisch beheerde bermen blijven we beheren om te voorkomen dat het een en al ruigte wordt. We willen meer nectar- en waardplanten behouden en creëren en dat kan alleen als er wel nog 1 tot 2 keer per jaar gemaaid wordt. In veel bermen laten we ook jaarlijks stukken ruigte overstaan. Deze dienen als schuil- en overwinterplek voor insecten en ander soorten.

Bloemrijke bermen 

In mei plaatsten we al een artikel over het inzaaien van de bloemrijke bermen en waarom dit wordt gedaan. Lees via deze link het artikel terug. 

Onderhoud 

Vanaf week 26 tot en met week 30 en in het najaar - week 39 t/m week 49 vindt boomonderhoud plaats. Onze aannemer gaat op basis van een in 2020 opgestelde visuele boomcontrole bomen snoeien.

Melding maken?

Zoals beschreven wordt met deze manier van maaien zeker rekening gehouden met de (verkeers)veiligheid. Wil jij toch een melding maken van groenonderhoud, dan kan dit via ons meldingensysteem

Naar Actualiteiten voor inwoners

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93