Privacyverklaring Wet Politiegegevens

De gemeente Stein heeft buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst voor taken in het kader van toezicht en handhaving van de openbare orde en de sociale veiligheid. Een boa houdt toezicht op de openbare orde en het naleven van wettelijke bepalingen. Bij overtredingen houdt de boa toezicht en treedt de boa handhavend op. Hiervoor verwerkt een boa persoonsgegevens. Als een boa persoonsgegevens verwerkt bij het uitvoeren van zijn toezichthoudende taak is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Verwerkt een boa persoonsgegevens in het kader van zijn politietaak (zoals het opsporen van strafbare feiten en het handhaven van de openbare orde), dan is de Wet politiegegevens (Wpg) van toepassing.

Net als de AVG stelt de Wpg eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. Zo kent de Wpg bijvoorbeeld specifieke bewaartermijnen voor de opslag van politiegegevens, terwijl de AVG geen concrete bewaartermijnen voorschrijft. Ook stelt de Wpg andere eisen bij het delen van politiegegevens tussen verschillende partijen, is er een verplichting tot logging en zijn er in de Wpg aanvullende beperkingen en uitzonderingen op de in de AVG geldende privacyrechten van betrokkenen. In deze privacyverklaring wordt uitleg gegeven over hoe wij omgaan met politiegegevens.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens in het kader van de Wet politiegegevens (Wpg)?

Onder de Wpg worden persoonsgegevens voor verschillende doelen verwerkt. Deze doelen staan beschreven in Wpg artikel 8, 9 en 13. Denk hierbij aan het schrijven van een proces-verbaal wanneer er een strafbaar feit is gepleegd.

Welke persoonsgegevens worden in het kader van de Wet politiegegevens verwerkt?

Bij een proces-verbaal registreert de gemeente contactgegevens, geboorteplaats en geboortedatum, een omschrijving van het strafbare feit met tijd en plaats hiervan, het BSN, het soort identiteitsbewijs en het nummer van het identiteitsbewijs. De gemeente verzamelt ook financiële gegevens bij het betalen van een proces-verbaal en/of het treffen van een betalingsregeling. Het is mogelijk om coulanceverzoek in te dienen voor een proces-verbaal. De gemeente verzamelt dan, naast de gegevens die al bij het verzoek zijn verstrekt, contactgegevens, geboorteplaats en geboortedatum, het proces-verbaalnummer en eventueel overige op het vergrijp van toepassing zijnde gegevens. Als wij aangifte doen bij de politie verzamelen wij voor zover mogelijk contactgegevens, geboorteplaats en geboortedatum en soort strafbaar feit.

 Wat is de grondslag van de verwerking?

Persoonsgegevens mogen niet zomaar worden verwerkt, daar is een zogenaamde verwerkingsgrondslag voor nodig. De grondslag waarop de boa’s persoonsgegevens voor de Wpg verwerken, is het uitvoeren van een wettelijke verplichting.
De boa’s verwerken persoonsgegevens op grond van:

 • Wetboek van Strafvordering;
 • Wet politiegegevens;
 • Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Met wie worden de persoonsgegevens gedeeld?

Alleen bevoegde medewerkers krijgen toegang tot de gegevens. Zij mogen alleen die gegevens inzien die zij nodig hebben voor hun werk. Het is mogelijk dat we toegang verlenen aan medewerkers van politie of gemeente. Ook zij krijgen alleen toegang tot die gegevens die zij nodig hebben voor hun werk. Op de ontvangers van de gegevens rust een geheimhoudingsplicht. Soms is het nodig dat de gemeente de geregistreerde persoonsgegevens aan derden verstrekt. Bijvoorbeeld aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) of aan het Openbaar Ministerie (OM) of de politie vanwege een incident waarbij de gemeente aangifte doet. Daarnaast delen wij soms persoonsgegevens met verwerkers die in opdracht van en voor de gemeente persoonsgegevens verwerken. Deze verwerkers zijn bijvoorbeeld cloud- en hostingspartijen en IT-dienstverleners. Met deze verwerkers is een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin de wederzijdse rechten en plichten voor de verwerking zijn vastgelegd.

Wat zijn je rechten onder de Wet politiegegevens?

Onder de Wpg wijken je rechten af van die onder de AVG. Je hebt het recht om de persoonsgegevens die de gemeente onder de Wpg van je verwerkt, te bekijken. Je kunt daarvoor een schriftelijk overzicht van je persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente door een e-mail te sturen naar info@gemeentestein.nl onder vermelding van ‘rechten van betrokkenen Wpg’. Als je persoonsgegevens onder de Wpg onjuist of onvolledig zijn, kun je de gemeente vragen je persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen. Daarnaast kun je persoonsgegevens laten verwijderen of vragen om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Je ontvangt van ons bericht als je verzoek om correctie, verwijdering of de beperking van de verwerking van jouw gegevens in behandeling is genomen. Ook kun je in beroep gaan tegen het opstellen van een proces verbaal en de opgelegde boete. Tot slot kun je bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen als je van mening bent dat je persoonsgegevens in strijd met de Wpg worden verwerkt.

We hebben het recht een verzoek af te wijzen als:

 • het verzoek gerechtelijke onderzoeken of procedures zou belemmeren;
 • dat nadelige gevolgen heeft voor het voorkomen van het begaan van strafbare feiten, voor opsporing, onderzoek, vervolging of het opleggen van straffen;
 • de openbare veiligheid in het geding is;
 • de rechten en vrijheden van derden worden geschonden;
 • de nationale veiligheid in het geding is;
 • de gemeente de wettelijke plicht heeft deze persoonsgegevens te bewaren;
 • het kennelijk een ongegrond of buitensporig verzoek is bijvoorbeeld bij het onnodig vaak indienen van een verzoek.

Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93