Privacyverklaring AVG

Binnen de gemeente Stein wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van inwoners, partners en medewerkers. Bij persoonsgegevens kun je bijvoorbeeld denken aan naam, adres, woonplaats, emailadres, Burgerservicenummer, bankrekeningnummer en andere op jouw persoon betrekking hebbende gegevens. Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld en gebruikt met een vooraf omschreven doel. Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente veilig met deze gegevens omgaat.

De gemeente Stein gebruikt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar taken en om jou van dienst te kunnen zijn. In deze privacyverklaring lees je hoe de gemeente Stein met jouw persoonsgegevens omgaat.

Wetgeving

De gemeente is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het privacy- en informatiebeveiligingsbeleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wetten:

  • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG)
  • De Wet Politiegegevens (Wpg)

Naast bovenstaande wetten werkt de gemeente Stein met het normenkader van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Verantwoordelijken

Binnen de gemeente Stein zijn de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wanneer jij je bij de gemeente meldt voor producten, zorg, hulp of ondersteuning maken wij gebruik van jouw persoonsgegevens. Je kunt erop vertrouwen dat wij daar met veel aandacht mee omgaan. We werken volgens de regels uit de privacywetgeving en ons beleid. Dat betekent onder andere dat de persoonsgegevens alleen gegeven worden aan medewerkers die deze nodig hebben om hun werk uit te kunnen voeren. Wij gebruiken nooit meer gegevens dan nodig en deze worden ook niet langer bewaard dan nodig. Dit geldt ook voor de organisaties waarmee wij samenwerken.

Toestemming

In de meeste gevallen worden persoonsgegevens gebruikt om een wettelijke of publieke taak uit te kunnen voeren. In sommige gevallen is jouw toestemming nodig voor het gebruiken van jouw gegevens. Er wordt jou dan in duidelijke en begrijpelijke taal uitgelegd waar de aanvraag voor toestemming over gaat. De gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt waarvoor ze gevraagd zijn.
Je bent altijd vrij om de toestemming te geven of te weigeren. Als je wel toestemming geeft, mag je deze weer intrekken wanneer je wilt. Het niet verstrekken, het weigeren of intrekken van toestemming kan gevolgen hebben voor de dienstverlening.

Beveiliging

De gemeente Stein neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en probeert door passende beveiligingsmaatregelen misbruik, verlies en onbevoegde toegang tot gegevens te voorkomen. De gemeente heeft een Chief Information Security Officer en een Adviseur Privacy aangesteld om jouw privacy te borgen. De Functionaris Gegevensbescherming houdt onafhankelijk toezicht binnen de gemeente en is de contactpersoon van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klacht

Als je vindt dat de gemeente niet goed is omgegaan met jouw privacy of niet terecht jouw gegevens heeft gebruikt, dan kun je schriftelijk of via info@gemeentestein.nl een klacht in dienen. Wij zullen jouw klacht binnen 6 weken afhandelen. Ben je niet tevreden over de afhandeling van jouw klacht door de gemeente, dan kun je je wenden tot de onafhankelijke functionaris Gegevensbescherming via info@gemeentestein.nl of via ons algemene telefoonnummer 046-435 93 93.

Datalek melden

Als persoonsgegevens worden gestolen, onbedoeld worden gewist of worden gegeven aan iemand die er geen kennis van mag nemen, dan is er sprake van een 'datalek'. Als er een datalek is, treedt direct onze datalekprocedure in werking. Wij stellen je op de hoogte bij een ernstig datalek waarbij jouw persoonsgegevens zijn betrokken. Wij doen er alles aan om de gevolgen van een datalek te beperken en herhaling te voorkomen.

Informatie

Visie op privacy en informatiebeveiliging

In het document visie op privacy en informatiebeveiliging (PDF, 111.1 kB) lees je de visie op een veilige omgang van persoonsgegevens en informatie van de gemeente Stein. Hierin staat ook hoe de gemeente in de toekomst daarmee omgaat.

Inzage, correctie of verwijdering aanvragen


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93