Verkeer & Veiligheid

'Duurzaam veilig'

Momenteel wordt in het kader van het project ‘Duurzaam veilig’ gefaseerd de infrastructuur ingericht volgens de sobere versie. Dit wil zeggen dat bij het inrichten van bijvoorbeeld een 30 km-zone de nadruk ligt op bebording en fysieke maatregelen langs de randen van de zone, terwijl de maatregelen binnen het gebied zelf beperkt zijn.

Daar staat tegenover het standaard- ofwel complete pakket ‘Duurzaam Veilig’ waarbij ook alle straten binnen het gebied zelf worden heringericht zodat rijsnelheden van 30 km min of meer worden afgedwongen.

Op rijksniveau wordt ervan uitgegaan dat in 2015 de infrastructuur volgens het complete concept ‘Duurzaam Veilig’ is ingericht. Met het huidige tempo kan realisatie volgens het complete concept ‘Duurzaam veilig’ in 2015 niet worden gehaald.

Met de huidige verkeersstructuur en -inrichting in en rondom de diverse pleinen in de kernen wordt onvoldoende verblijfskwaliteit bereikt. Klik hier om het draaiboek 'Duurzaam veilig in de gemeente Stein' te openen.

Onderbouwing en afweging

Snelweg A76 bij SteinGelet op de beleidsontwikkelingen op nationaal, provinciaal / regionaal en gemeentelijk niveau, dient in het kader van verkeer en vervoer aandacht te worden geschonken aan de volgende belangrijke beleidsdoelen:

  • verbetering verkeersveiligheid
  • stimulering fietsgebruik
  • waarborging bereikbaarheid
  • beperking hinder
  • bevordering openbaar vervoer.

Eén en ander vraagt om ingrijpende maatregelen die allemaal gericht zijn op verbetering van de leefbaarheid en woonkwaliteit binnen onze gemeente.

Voorstellen voor Stein op weg naar 2015

Klik hier om de 12 voorstellen van de gemeente Stein te downloaden.

Veelgestelde vragen

Klik hier om een aantal veelgestelde vragen over het verkeer in de gemeente Stein te downloaden. Andere informatie over verkeer in het algemeen en specifiek voor de gemeente Stein staat hier.

Hoofdnavigatie