Veranderingen zorg, jeugdhulp en werk

U heeft er vast al over gehoord of gelezen: vanaf 1 januari 2015 is de gemeente taken gaan uitvoeren die voorheen werden uitgevoerd door  de rijksoverheid en de provincie. De gedachte daarachter is dat de gemeente veel dichter bij haar inwoners staat en daardoor ondersteuning aan burgers  beter kan organiseren. Het gaat hier om de ondersteuning op het gebied van zorg, jeugd en werk. De gemeente Stein werkt intensief samen met andere gemeenten, burgers en met zorg- en werkpartners om deze veranderingen goed vorm te geven.

Landelijk is vorig jaar in oktober  een campagne van start gegaan om u te informeren over de veranderingen op het gebied van zorg en jeugd. Op de websites De zorg verandert mee, Hoe verandert mijn zorg vindt u hierover meer informatie. Op de websites van UWV vindt u informatie over veranderingen op het gebied van werk en inkomen.

De afgelopen jaren zijn de kosten van hulp en zorg sterk gestegen. Het systeem was te ingewikkeld en genereerde steeds meer professionele zorg. Ook werd te weinig gekeken naar de eigen kracht van inwoners. In overleg met cliënten, sociale omgeving, vrijwilligers en professionals kan de gemeente zorg en ondersteuning dicht bij huis regelen.

Doen wat nodig is

Het principe ‘doen wat nodig is’ betekent dat de aanspraak op zorg en ondersteuning minder vanzelfsprekend is. Hierbij wordt bekeken wat inwoners zelf óf met hulp uit hun sociale omgeving kunnen doen. Dat betekent dus ook dat niet elke inwoner met vergelijkbare ondersteuningsvraag ook dezelfde ondersteuning krijgt. Maar wie écht niet zonder professionele ondersteuning kan, krijgt deze ook. Tijdelijk als het kan, permanent als het moet. Zo krijgen professionals meer ruimte om mensen te helpen hun leven zelf weer op de rit te krijgen.

Hoe gaan we de veranderingen realiseren?

De gemeente werkt nauw samen met regiogemeenten en maatschappelijke zorgpartners. Hier ligt de sleutel tot succes. Wilt u meer weten over de manier waarop de nieuwe taken in Stein georganiseerd zijn? Dat leest u in de beleidsdocumenten.

Zorg

De gemeente Stein is op 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor de individuele begeleiding en dagbesteding van mensen die langdurige zorg nodig hebben.  Hierbij kunt u denken aan mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte, aan mensen met een verstandelijke beperking, aan volwassenen met psychiatrische problemen en aan ouderen die bijvoorbeeld dementeren. Alleen de begeleiding van mensen die zelfstandig wonen gaat naar de gemeenten. De begeleiding die wordt gegeven aan mensen die in een instelling verblijven, blijft in de AWBZ. Ook de begeleiding aan mensen die met ondersteuning door een instelling begeleid zelfstandig wonen, blijft in de AWBZ.  Heeft u een indicatie voor  begeleiding AWBZ dan blijft deze geldig tot 1 januari 2016 of als uw indicatie een eerdere einddatum heeft. Op de pagina Zorg & Wmo kunt u meer informatie vinden over de gemeentelijke taken op dit gebied.

Jeugdhulp

De gemeente is per 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor: provinciale jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, jeugdbescherming (voogdij en gezinsvoogdij), jeugdreclassering, jeugd-geestelijke gezondheidszorg en jeugd-licht verstandelijk gehandicaptenhulp. Heeft u een indicatie voor Jeugdzorg dan blijft deze geldig tot 1 januari 2016 of als uw indicatie een einddatum heeft eerder in 2016. Op de pagina Jeugdhulp kunt u meer informatie vinden over de gemeentelijke taken op dit gebied.

Werk

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De Participatiewet geldt voor mensen die voor 1 januari 2015 vielen onder de Wet Werk en bijstand (bijstandswet) en de sociale werkvoorziening (Wsw). Mensen die nu  recht hebben op een Wajong uitkering blijven dat recht behouden. Voor personen die na 1 januari 2015 een beroep op de regeling doen, gelden nieuwe regels. De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is per 1 januari 2015 ingetrokken. Mensen die nu een Wsw-dienstbetrekking hebben, behouden hun oude rechten. Mensen die nu op de wachtlijst Wsw staan, vallen vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Mensen die na 1 januari 2015 een beroep doen op de Participatiewet kunnen een indicatie tot ‘beschut werk’ ontvangen, mits zij aan de voorwaarden voldoen. Op de pagina Participatiewet kunt u meer informatie vinden over de gemeentelijk taken op dit gebied.

Vragen

Als u vragen heeft dan kunt u deze stellen via het algemene e-mailadres: info@gemeentestein.nl of via telefoonnummer 046-435 93 93.

Hoofdnavigatie