Parkeerbeleid

Waarom een parkeerbeleid voor de gemeente Stein?

Het autobezit is de afgelopen jaren sterk gestegen en er lijkt nog geen eind aan die groei te komen. De gemeente wil de leefbaarheid, de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid zo goed mogelijk kunnen blijven garanderen. Dit is in het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan uitgewerkt en vastgelegd.

Parkeren is hierin een bijzonder vraagstuk. De gemeente moet zorgen voor een eigen invulling van het beleid ten aanzien van het parkeren. Dit parkeerbeleid staat niet op zich. Rekening moet worden gehouden met het beleid op het gebied van verkeer en leefbaarheid, milieu, veiligheid en ruimtelijke ordening.

Doelstelling van het gemeentelijk parkeerbeleid

In de nota komt de visie van de gemeente op het gebied van parkeren tot uitdrukking. Deze nota wil problemen signaleren en het instrumentarium bieden voor oplossingen. Ook worden er een aantal maatregelen voorgesteld.

Hoe is de nota tot stand gekomen?

In de afgelopen jaren zijn er tijdens wijkgesprekken, telefoontjes van inwoners en schriftelijk binnengekomen klachten een aantal in het oog springende knelpunten geconstateerd. De grootste knelpunten lagen in een viertal kernen. Daar hebben parkeeronderzoeken plaatsgevonden. Het gaat om de volgende kernen: Elsloo, Oud-Stein, Oud-Urmond en Berg a/d Maas. De resultaten gelden niet allen voor deze vier kernen, maar voor de hele gemeente. Ook is er een klankbordgroep samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van betreffende kernen (burgers en ondernemers), hulpdiensten (brandweer en politie), leden van de werkgroep verkeer, ambtelijk apparaat en het ingenieursbureau. De resultaten van de onderzoeken, geconstateerde knelpunten en mogelijke oplossingen zijn binnen deze klankbordgroep tijdens een aantal bijeenkomsten besproken.

Parkeren grote voertuigen

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van onze gemeente is een artikel (5.8) opgenomen welk het parkeren van grote voertuigen binnen de bebouwde kom verbiedt. Dit artikel luidt als volgt:

Artikel 5.1.7 Parkeren van grote voertuigen

  1. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren op een door het college aangewezen plaats, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.
  2. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter te parkeren op een door het college aangewezen weg, waar dit parkeren naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte.
  3. Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 08.00 uur tot 18.00 uur.
  4. Het college kan van de in het eerste en tweede lid gestelde verboden ontheffing verlenen.

Het college van B&W heeft in haar vergadering van 22 januari 2002 aanvullend op dit artikel besloten: Dat het onder 1. bepaalde van artikel 5.8 APV niet van toepassing is op:

  • de zuidzijde van de Nijverheidsweg voor het door middel van verkeersborden aangeduide weggedeelte;
  • het aangeduide gedeelte van het parkeerterrein nabij de Kanaalweg;
  • het aangeduide gedeelte van de parkeerplaats aan de Swentiboldlaan.

Middels het plaatsen van borden bij alle komingangen zal dit algeheel parkeerverbod voor vrachtwagens worden aangegeven. Op deze borden zijn ook de parkeerplaatsen aangegeven waar vrachtwagens wel mogen parkeren.

Hoofdnavigatie