Steunmaatregelen ondernemers

Kijk voor de financiële steun voor bedrijven na de nieuwe coronamaatregelen van 13 november 2021 op de website van de rijksoverheid.

Kabinet breidt coronasteun uit na directe lockdown

Vanwege de onzekerheid over de nieuwe virusvariant heeft het kabinet afgelopen zaterdag een lockdown aangekondigd. Deze lockdown ging zondag 19 december 2021 direct in. Ondernemers hadden door de korte tijd tussen de aankondiging en de invoering van de lockdown weinig kans om hun bedrijfsvoering tijdig aan te passen. Daarom verruimt het kabinet het economisch steunpakket voor het vierde kwartaal van dit jaar om werkenden en ondernemers extra ondersteuning en zekerheid te bieden.

Zo gaat het maximale omzetverlies waarvoor loonsteun (NOW) wordt gegeven van 80% naar 90%. Ook komen ondernemers het vierde kwartaal in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten bij 20% omzetverlies in plaats van bij 30%. Voor de verruiming van het steunpakket trekt het kabinet 590 miljoen euro extra uit.

Lees meer op de pagina van de rijksoverheid

Ondersteuningsgelden voor controle toegangsbewijs

Organisaties die belast zijn met de controle van coronatoegangsbewijzen, kunnen hiervoor een bijdrage ontvangen. Zie Ondersteuningsgelden voor controle toegangsbewijs (PDF, 108.9 kB) voor meer informatie en de voorwaarden. 

Richtlijn tijdelijke verruiming terrassen 2021

Per 28 april 2021 12.00 uur mogen de terrassen van horecabedrijven weer open. Door de Rijksoverheid zijn hier randvoorwaarden voor opgesteld. De belangrijkste zijn:

  • Terrassen buiten kunnen van 12.00 uur tot 18.00 uur open onder voorwaarden.
    Het maximaal aantal gasten op een terras is 50. Er zijn vaste zitplaatsen en zelfbediening is niet toegestaan.
  • Aan een tafel zitten maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand. Tenzij het gaat om personen uit hetzelfde huishouden en kinderen tot en met 12 jaar, dan mogen er meer mensen aan een tafel.
  • Bezoekers kunnen binnen betalen, naar het toilet of gebruik maken van de garderobe. Binnen is een mondkapje verplicht.

Voor een totaal overzicht van de randvoorwaarden van de Rijksoverheid verwijzen we naar de website Rijksoverheid.nl

Om aan de 1,5 meter regel op het terras te kunnen voldoen is de verwachting dat ondernemers meer ruimte willen claimen voor het uitstallen van het terras. Met deze interne richtlijnen wordt beoogd om tijdelijke uniforme regels vast te stellen voor het verruimde gebruik voor het plaatsen van terrassen.

Ons centrale uitgangspunt is dat zoveel mogelijk wordt getracht om ondernemers in hun aanvragen en verzoeken te faciliteren. We kunnen er echter niet omheen dat wij ook rekening moeten houden met belangen van omwonenden. Met deze regeling wordt beoogd om beide belangen zo goed mogelijk af te wegen en met elkaar in evenwicht te brengen.

Schriftelijk verzoek

Ondernemers die hun terras willen verruimen, dienen hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen bij de gemeente. Er wordt dan bekeken aan de hand van de richtlijn of er een gedoogverklaring verleend kan worden. Dit verzoek kan per e-mail worden ingediend via ondernemen@gemeentestein.nl

Naast schriftelijke uitleg dient er ook een schets te worden bijgevoegd van de gewenste locatie en afmetingen van het verruimde terras. Ondernemers die vorig jaar een gedoogverklaring hebben ontvangen en dit jaar opnieuw een verruiming willen gelijk aan de situatie van vorig jaar, hoeven geen schets mee te sturen.

Lees hier het PDF-document: Richtlijn tijdelijke verruiming terrassen 2021 (PDF, 73.4 kB)

Landelijke (steun)maatregelen

KKC-regeling: Klein Krediet Corona

De KKC is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Deze aanvullende maatregel is gericht op de vele kleine ondernemers. Kleine ondernemers hebben vaak moeilijk toegang tot financiële steun. Ze zijn van enorm belang voor hun lokale gemeenschap en vaak zwaar getroffen door de coronacrisis. 

Kijk op de website van de rijksoverheid voor meer informatie.

Bestellen en afhalen

Het kabinet wil het bestellen en afhalen van producten ook bij niet-essentiële winkels per 10 februari 2021 mogelijk maken. Deze winkels mogen dan een afhaalpunt inrichten waar digitaal bestelde producten afgehaald kunnen worden. Aan dit afhaalpunt en aan het proces van bestellen en afhalen zijn verschillende landelijke voorwaarden verbonden. Onderhavige richtlijn gaat niet over die voorwaarden.

De richtlijn voorwerpen op gemeentegrond voor afhalen goederen detailhandel stelt voorwaarden waaronder een exploitant van een winkel voorwerpen op gemeentegrond mag plaatsen om het afhalen van goederen bij het afhaalpunt in goede banen te leiden.

Lees in dit bestand alles over deze richtlijn.  (PDF, 70.3 kB)

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Hoe werkt de Tozo?

Bij 3 telt het inkomen van jouw partner mee voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de Tozo-uitkering. Dit houdt in dat huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum geen aanspraak kunnen maken op de aanvullende uitkering levensonderhoud. Bij de Tozo-aanvraag dien je te verklaren hoe hoog de inkomens van jezelf en jouw partner zijn. Meer informatie over het bepalen van jouw inkomen vind je bij 'Hoe en waar vraag ik de Tozo aan?'.

Meer informatie op de website van de rijksoverheid.

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Met de tegemoetkoming NOW kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen en in dienst houden. Zo blijven zo veel mogelijk banen behouden. Meer informatie over deze regeling, die werkgevers helpt om lonen van werknemers door te betalen, is te vinden op de website van het UWV.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp'ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten, exclusief loonkosten. Onder meer huur, abonnementen, verzekeringen, worden met de TVL deels gedekt. De TVL regeling loopt tot en met eind juni 2021. De verlengde TVL regeling is opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, moeten voor iedere periode een nieuwe aanvraag doen bij RVO.nl. Voor meer informatie en het aanvragen van de tegemoetkoming verwijzen we jou naar de website van RVO

Belastingdienst

Ben je ondernemer en is jouw bedrijf in de problemen door de coronacrisis? Dan kun je met een online formulier bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Heb je al bijzonder uitstel van betaling? Dan kun je met hetzelfde formulier een verzoek doen om het te verlengen.

Voor meer informatie zie website Belastingdienst.

Ondernemersklankbord helpt ondernemers tijdelijk GRATIS in verband met het coronavirus

Stichting Ondernemersklankbord (OKB) is een landelijk netwerk met 300 adviseurs en één van de grootste, onafhankelijke non-profitorganisaties die zich met bedrijfsadvies belangeloos inzetten voor ondernemers. Omdat veel ondernemers momenteel in financiële nood zitten, verleent OKB zijn dienstverlening tijdelijk gratis.

Aanmelden kan via de website of bel hen via 070-349 06 00.

Schadefonds coronarellen voor getroffen ondernemers

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 26 februari 2021 de regeling bedrijvenschade coronarellen opengesteld. De gemeente kan eventueel getroffen ondernemers wijzen op deze regeling. Gemeenten zelf kunnen geen beroep doen op de regeling.

De regeling is gericht op ondernemers die als gevolg van de rellen schade hebben geleden aan hun winkel of bedrijfspand, hun goederen/voorraad en/of hun inventaris. Deze ondernemers moeten zich met hun schade in de eerste plaats melden bij hun verzekeraar. Als er vervolgens nog schade resteert die niet op andere wijze wordt vergoed, kunnen zij een beroep doen op de regeling.

Ondernemers kunnen terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor vragen. Het loket is bereikbaar via www.rvo.nl en telefonisch via 088-0422500. De regeling en het formulier waarmee aanvragen digitaal kunnen worden ingediend, worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd op www.rvo.nl

Overige maatregelen voor ondernemers

Op de website van de Kamer van Koophandel zijn alle overige maatregelen voor zzp’ers en mkb’ers te raadplegen. Je vind daar tevens meer informatie over deze regelingen, welke voorwaarden er gelden en hoe je deze kunt aanvragen.

KvK Corona regelingencheck

Op basis van een paar vragen, krijg je inzicht in de regelingen die mogelijk op jouw bedrijf van toepassing zijn. Het is een snelle check die leidt naar de voor jou belangrijkste regelingen. Niet alle regelingen zijn opgenomen en er blijven uitzonderingen.

Ga via deze link naar de Corona regelingencheck 

Regionale (steun)maatregelen

Voucherregeling KOERS voor MKB’ers

Met de voucherregeling KOERS, Krachtig Ondernemerschap En Resultaatgerichte Strategie, helpt Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) ondernemers op weg om de bedrijfsstrategie aan te passen aan de veranderende omstandigheden.

Het doel? Groei realiseren en innovatief blijven. Want naast de noodzaak op korte termijn, daagt de coronacrisis jou immers ook uit om na te denken over de impact op middellange termijn.

Zie voor meer informatie en het aanvragen van de voucherregeling: de website van ESZL.

Kickstartfonds ondersteunt samenwerkende ondernemers in coronatijd

De coronacrisis heeft grote impact op bedrijven. Ondernemers moeten snel inspelen op de veranderende maatschappij en economie. De in de Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) vertegenwoordigde partijen introduceren daarom het zogenaamde Kickstartfonds: een bijdrage aan initiatieven van samenwerkende bedrijven, die de kansen willen benutten die de veranderingen met zich meebrengen.

Via het Kickstartfonds kunnen samenwerkende ondernemers een bijdrage vragen van €10.000,-. Deze bijdrage is bestemd voor samenwerkende ondernemers in de regio Zuid-Limburg, met concrete initiatieven. Hun initiatieven moeten zich in de laatste fase van (door)ontwikkeling bevinden en/of op het punt van uitvoering staan. Het Fonds beschikt over een totaalbudget van €100.000,-.

​Zie voor meer informatie: de website van ESZL

Rechtenstudenten Zuyd Hogeschool helpen bedrijven en particulieren bij juridische coronavragen

Studenten van de opleiding HBO-Rechten van Zuyd Hogeschool gaan mkb-bedrijven en particulieren helpen bij hun juridische vragen die (zijn) ontstaan door de coronamaatregelen. Zij kunnen daarvoor terecht bij het Corona Lab van Zuyd. Mede omdat het Covid-19 virus de samenleving hard raakt, is de dienstverlening kosteloos. Bedrijven en particulieren krijgen zo op een laagdrempelige manier ondersteuning bij deze niet alledaagse materie. Tegelijkertijd kunnen rechtenstudenten hun kennis in praktijk brengen onder begeleiding van docenten en professionals.

Voor mee informatie wordt verwezen naar de website van ZUYD Corona-Lab.

MKB Ondernemersplatform

Op dit platform biedt MKB Limburg informatie, training en ondersteuning om de Corona Crisis zo goed mogelijk door te komen. Kijk op de website van MKB.

BsGW start invordering weer geleidelijk op

Vanaf juli 2020 start BsGW de inning van belastingen voor ondernemers geleidelijk weer op. In maart maakte BsGW bekend dat ondernemers uitstel van betaling werd verleend op de verzonden belastingaanslagen, door tot 30 juni geen invorderingsacties uit te voeren. Ook de automatische incasso voor ondernemers is in de maanden maart tot en met juni niet uitgevoerd. Hiermee volgde BsGW de landelijke lijn en de bestuurlijke wens van de samenwerkende gemeenten en het waterschap.

Meer informatie via de website van BsGW.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93