Steunmaatregelen verenigingen

Op deze pagina vind je informatie over het coronavirus voor verenigingen en stichtingen.

Landelijke maatregelen

De landelijke maatregelen met betrekking tot het coronavirus zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid. Op de pagina Corona en cultuur, uitgaan en sport vind je veel informatie die relevant is voor verenigingen en stichtingen. Je leest hier wat de huidige regels zijn voor activiteiten op het gebied van muziek, zang, dans, sport, horeca, evenementen, geloof, etc. Ook de pagina Regels voor binnen en buiten is de moeite waard om te bekijken. Hier vind je meer informatie over de regels thuis, in diverse accommodaties en in de openbare ruimte. Daarnaast wordt specifiek ingegaan op de regels op het gebied van onderwijs & opvang, sport & spel, contactberoepen en verkeer & vervoer.

Veel verenigingen en stichtingen zijn aangesloten bij een federatie, koepel of bond. Het grootste deel van deze organisaties (op het gebied van sport, cultuur, muziek, etc) deelt in deze periode de landelijke maatregelen met hun leden. In veel gevallen voorzien zij hun leden ook van advies of protocollen, die zij op hun beurt kunnen gebruiken om hun activiteiten te hervatten. Let in dat geval wel op dat je de meest recente versie van het protocol hanteert.

Lokale besluiten

Natuurlijk hebben de landelijke maatregelen ook gevolgen voor de gemeente Stein. Via de link vind je informatie over de maatregelen in Stein. De gemeente Stein neemt de landelijke richtlijnen als uitgangspunt. Op basis van de richtlijnen die door de landelijke overheid en/of deze koepelorganisaties worden gedeeld, kan lokaal aanbod worden opgestart of hervat.

Ook op lokaal niveau worden besluiten genomen die verenigingen raken. Zo heeft de gemeente Stein de volgende zaken bepaald:

 • Organisaties die belast zijn met de controle van coronatoegangsbewijzen, kunnen hiervoor een bijdrage ontvangen. Zie Ondersteuningsgelden voor controle toegangsbewijs (PDF, 108.9 kB) voor meer informatie en de voorwaarden.
 • Verenigingen die voor het hervatten van hun activiteiten gebruik maken van de openbare ruimte, dienen dit voor te leggen aan de gemeente.
 • Activiteiten mogen georganiseerd worden in de openbare ruimte (park, veld, plein, parkeerplaats, etc), wanneer dit geen overlast of gevaar oplevert. Wanneer men gebruik wil maken van een buitensport accommodatie, dient dit afgestemd te worden met de medewerker accommodaties van de gemeente Stein.
 • Op andere locaties is sporten enkel toegestaan wanneer de gemeente hiervoor expliciet toestemming heeft verleend. Op dit moment zijn hiervoor de volgende plekken aangewezen:

  o Parkeerplaatsen en terrassen bij de binnensportaccommodaties (gymzalen, sporthallen en MFC’s, in overleg met exploitant/beheerder)
  o Schoolpleinen (in overleg met school)
  o Groenstrook bij zwembad Steinerbos
  o Heidekamppark
  o Urpop terrein
  o Omphaliuspark
 • Wil je buitensportactiviteiten organiseren op een andere plek in de openbare ruimte, neem dan vooraf contact op met de gemeente. Activiteiten mogen pas starten nadat je hiervoor toestemming ontvangen hebt en de locatie aan deze lijst is toegevoegd.
 • In binnenaccommodaties mogen activiteiten worden hervat, mits dit gebeurt binnen de richtlijnen van het RIVM. De verantwoordelijkheid voor het naleven van de richtlijnen ligt bij de beheerder en/of gebruiker.
 • Huurders van gemeentelijke (sport)accommodaties die niet aan hun huurverplichtingen kunnen voldoen, kunnen uitstel van betaling aanvragen.
 • Organisaties die legeskosten hebben betaald voor het aanvragen van vergunningen voor evenementen die vanwege de coronacrisis geen doorgang kunnen vinden, kunnen de kosten hiervan vergoed krijgen via een ondersteuningssubsidie.
 • Organisaties die kampen met acute financiële problemen en niet (of in onvoldoende mate) in aanmerking komen voor de beschikbare rijksregelingen, kunnen zich melden bij de gemeente. In overleg wordt dan gekeken naar de mogelijkheden voor ondersteuning of een maatwerk oplossing. Verzoeken die betrekking hebben op 2020 dienen uiterlijk op 30 juni 2021 te zijn ingediend.

Financiële regelingen

Naast bovengenoemde tegemoetkomingen vanuit de gemeente Stein, zijn er nog een aantal financiële regelingen, waarop verenigingen en stichtingen een beroep kunnen doen:

 • Rijksoverheid: Overzicht financiële regelingen
  Als organisatie, ondernemer of flexwerker kun je een beroep doen op financiële regelingen van het kabinet, om verlies als gevolg van het coronavirus te compenseren. Via bovenstaande link vind je informatie over regelingen als de NOW, TOZO, TOGS, TOVA, TVL en BMKB.  
 • Rijksoverheid: Hulpmiddelen voor meer overzicht
  Zie je door de bomen het bos niet meer en heb je moeite om te bepalen van welke regelingen jouw verenigingen gebruik kan maken? Gebruik dan de Regelingencheck van de Kamer van Koophandel of de Coronacalculator van VNO-NCW/MKB Nederland.
 • Rijksoverheid: Overzicht regelingen culturele en creatieve sector
  De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de kunstenaars, makers en anderen die werken in het culturele en creatieve veld. Het kabinet komt de culturele en creatieve sector tegemoet met verschillende maatregelen voor de geleden schade.
 • Rijksoverheid: Financiële regelingen sportsector
  De sportsector wordt hard getroffen door het coronavirus. De unieke Nederlandse sportinfrastructuur, die wordt gedragen door verenigingen en vrijwilligers, staat onder druk. Specifiek voor de sportsector is er een steunpakket voor amateursportorganisaties.
 • Rijksoverheid: Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO)
  De TASO is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% van hun omzet zijn verloren als gevolg van de coronamaatregelen. Sportverenigingen die schade hebben geleden door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus kunnen een tegemoetkoming ontvangen tussen de € 1.000 en € 24.000.
 • Rijksoverheid: Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS)
  Voor sportverenigingen vormt de huur vaak de grootste kostenpost. Om sportverenigingen daarin tegemoet te komen heeft de overheid de TVS in het leven geroepen. Doel van deze regeling is huurders te compenseren voor gemaakte huurkosten. Aanvragen van deze regeling verloopt via de verhuurder (gemeente of particulier). 
 • Rijksoverheid: Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK IJZ)
  Uitkering voor gemeenten en exploitanten van ijsbanen en zwembaden die door corona in de financiële problemen zijn gekomen. Vanwege de corona maatregelen was dit economisch niet rendabel, maar maatschappelijk wel zeer wenselijk. Om de financiële gevolgen te verzachten, kan deze specifieke uitkering worden aangevraagd.
 • Huis voor de Kunsten Limburg: Financiële steunmaatregelen cultuur
  Op de website van de Huis voor de Kunsten Limburg is een overzicht te vinden van de steunmaatregelen voor de culturele sector. Het betreft hier maatregelen vanuit zowel de rijksoverheid, lokale overheden als andere fondsen.
 • Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA): Landelijke steunmaatregelen cultuureducatie & -participatie.Op de website van het LKCA is het tweede steunpakket van 414 miljoen euro aan culturele sector nader uitgewerkt. Hier vind je onder meer een overzicht van de landelijke steunmaatregelen voor cultuureducatie & -participatie.
 • NOC*NSF: Financiële regelingen voor sportverenigingen
  Er zijn verschillende overheidsregelingen beschikbaar die sportverenigingen steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. Op de website van NOS*NSF staan deze regelingen op een rij, met de stand van zaken per regeling.
 • NOC*NSF: tool 'Vraag financiële compensatie aan voor jouw sportclub'
  Om te kunnen zien voor welke regeling(en) je als sportclub in aanmerking komt, heeft NOC*NSF een tool ontwikkeld. Via deze tool vind je de juiste informatie en wordt je direct doorverwezen naar de beschikbare regelingen.
 • Sportbonden: Steunmaatregelen
  Diverse sportbonden komen in deze periode met eigen steunmaatregelen. Zo heeft de KNVB, samen ING en Oranjespelers gezamenlijk een financieel steunpakket voor voetbalclubs ontwikkeld. Neem contact op met je eigen sportbond om te achterhalen wat zij voor jullie club kunnen betekenen.
 • Fondsen & lokale overheden: (Coulance)maatregelen
  Op de website van de Huis voor de Kunsten Limburg is een overzicht te vinden van (coulance)maatregelen van fondsen en lokale overheden.
 • Oranje Fonds: Sociaal verbonden samenleving
  Organisaties die bijdragen aan een sociaal verbonden samenleving kunnen aanspraak maken op een bijdrage van €500 tot €100.000.
 • Kansfonds: Financiële hulp voor corona-initiatieven
  Organisaties die hulp nodig hebben om kwetsbare groepen (eenzaam, armoede, dak- en thuisloos) door de corona crisis heen te loodsen, kunnen bij Kansfonds terecht voor een financiële bijdrage.
 • Haella Stichting: Kleinecoronahulp
  Kleinschalige initiatieven voor mensen die nu extra kwetsbaar zijn (zoals mensen die leven in armoede), kunnen via deze regeling aanspraak maken op een bijdrage van max €2.500.
 • Rabobank Zuid-Limburg West: Coöperatief Fonds
  Verenigingen die klant zijn bij de Rabobank kunnen een bijdrage ontvangen van €2.500.
 • Stichting Waarborgfonds Sport en Banken: Uitstel van aflossingsverplichtingen
  Sportclubs kunnen de aflossing van zakelijke leningen voor zes maanden opschorten.
 • Stichting Waarborgfonds Sport: Noodkrediet 
  Door een bijdrage van het Ministerie van VWS kan Stichting Waarborgfonds Sport sportclubs helpen als er tijdelijk een financieel tekort is. Deze stichting verstrekt kosteloos borgstellingen van maximaal 250.000 euro, met een maximale looptijd van 7 jaar.

Tips & adviezen

Hieronder vind je tips en adviezen over wat je als sportaanbieder juist wel of niet kunt doen in deze periode:

 • Checklist coronavirus voor sportverenigingen
  Corona heeft veel gevolgen voor sportverenigingen. Maar waar moet je als club dan aan denken? Deze checklist coronavirus voor sportverenigingen van NOC*NSF brengt alle aandachtspunten in kaart en helpt je op weg.
 • Toolkit hanteren corona maatregelen op sportaccommodaties
  Hoe zorg je dat sporters, bezoekers en vrijwilligers zich op jouw club aan de coronamaatregelen houden? Met een eenduidige inrichting en slimme gedragsmaatregelen is het voor mensen eenvoudig om coronamaatregelen op te volgen. NOC*NSF heeft een toolkit ontwikkeld met per ruimte (kleedkamer, kantine, speelveld, terras, etc) tips en posters die je hierbij kunnen helpen.
 • Protocol verantwoord sporten
  NOC*NSF, sportbonden en VSG hebben een protocol verantwoord sporten opgesteld. Dit protocol biedt handvatten om in deze periode sportactiviteiten aan te bieden. Je vind hier onder meer posters, flyers en borden met richtlijnen voor bestuurders, trainers, ouders en sporters, die helpen je club ‘coronaproof’ te maken.
 • Cultuur protocollen
  Ook op het gebied van cultuur zijn corona protocollen ontwikkeld. In deze cultuur protocollen is vastgelegd onder welke voorwaarden uiteenlopende culturele disciplines mogen worden hervat. Huis voor de Kunsten Limburg biedt op haar website protocollen voor cultuureducatie & participatie, film & fotografie, letteren, erfgoed, muziek en theater.
 • Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie
  Een protocol voor cultuureducatie en -participatie is te vinden op de website van Cultuurconnectie. Naast een branche specifiek protocol, zijn op deze pagina aanvullende richtlijnen te vinden die van pas komen bij het opstarten of hervatten van activiteiten.
 • Coulance
  Toon in deze periode begrip voor elkaar en ben waar mogelijk coulant. Als lid door contributie te blijven betalen, als clubs door huur en rekeningen te blijven voldoen, etc. Ga wanneer dit niet mogelijk is met elkaar in gesprek. Alleen samen krijgen we dit virus onder controle en komen we deze periode door.
 • Contributie
  De inning van contributie bij de leden mag in deze periode gewoon doorlopen. Het aanbieden van activiteiten (trainingen, repetities of wedstrijden) is hiervoor geen voorwaarde.
 • Digitale ALV
  Veel verenigingen houden jaarlijks in deze periode hun Algemene Ledenvergadering (ALV), en zijn hiertoe volgens hun statuten zelfs verplicht. De aangenomen spoedwet maakt het mogelijk om de ALV digitaal te houden of de ALV éénmalig voor maximaal vier maanden uit te stellen.
 • Houd contact met je leden
  Ben je niet van plan om je activiteiten te hervatten? Omdat dit niet kan binnen de richtlijnen, of omdat jullie het niet aandurven vanwege het contact met risicogroepen? Zorg dan dat je op een andere manier contact houdt met je leden. Organiseer een online borrel, digitale pubquiz of bingo.
 • Zet jezelf op afstand in voor de club
  Of benut de vrijgekomen tijd om jezelf op een andere manier voor de club in te zetten: werk de website bij, schrijf een nieuw sponsorplan of denk na over nieuw activiteitenaanbod.
 • Online workshops
  De afgelopen periode zijn diverse gratis online workshops georganiseerd, om te investeren in je club en de deskundigheid van je vrijwilligers. Was je erbij en wil je nog iets teruglezen, of kon je er niet bij zijn en wil er alsnog mee aan de slag? Klik dan op de pagina deskundigheid voor verenigingen
 • Activiteitentips en -inspiratie
  Willen jullie de activiteiten coronaproof hervatten, maar heb je geen idee wat er mogelijk is binnen de richtlijnen? Vind je het bijvoorbeeld moeilijk om activiteitente bedenken waarbij 1,5 meter afstand behouden blijft? Veel bonden en federaties hebben toolkits ontwikkeld met tips en tricks voor activiteitenaanbod in deze periode. Neem hiervoor contact op met jouw bond.
 • Ben creatief
  We worden in deze periode beperkt in onze vrijheid, maar aan de andere kant biedt het ook nieuwe mogelijkheden. Deze situatie en ‘het nieuwe normaal’ vragen flexibiliteit en creativiteit van ons allemaal. Dit moment is daarom uitermate geschikt om na te denken over nieuw sportaanbod, het aanspreken van andere doelgroepen, samen te werken met andere organisaties of locaties te delen.
 • Online cultuuronderwijs
  Thuisonderwijs blijft voorlopig nog wel even onderdeel van het ‘nieuwe normaal’, en dat geldt dus ook voor lessen in kunst en cultuur. Gebruik deze wegwijzer om overzicht te krijgen in het enorme aanbod aan online initiatieven.
 • Stel je activiteiten open voor niet-leden
  Biedt je intussen weer activiteiten aan of ben je van plan om deze te hervatten? Overweeg dan om deze open te stellen voor niet-leden. Op die manier kunnen we zoveel mogelijk mensen betrekken en wie weet houden jullie er nieuwe leden aan over.

Veelgestelde vragen

Heb je nog vragen over het coronavirus en sport? Kijk dan eens tussen de veelgestelde vragen (FAQ’s) die reeds zijn verzameld:

Contact

Staat het antwoord niet tussen de veelgestelde vragen? Neem dan contact op de juiste contactpersoon:

 • Vragen over verenigingsadvies in deze periode:Gemeente Stein (verenigingsadviseur): Frank.vandenBoomen@gemeentestein.nl
 • Vragen over het gebruik van accommodaties of de openbare ruimte in deze periode: Gemeente Stein (medewerker accommodaties): Mandy.Schouten@gemeentestein.nl
 • Vragen over bijeenkomsten en evenementen in deze periode: Gemeente Stein (evenementen): Evenementen@gemeentestein.nl
 • Vragen over de beweegprogramma’s van Ecsplore in deze periode: Ecsplore (buurtsportcoach): dzaicsek@ecsplore.nl
 • Inhoudelijke vragen over aanbod wat past binnen de geldende corona maatregelen: Federatie, koepel of bond (neem contact op met de koepelorganisatie waarbij je bent aangesloten)
 • Andere vragen over sport en/of bewegen in deze periode: NOC*NSF (sportsupport): sportsupport@nocnsf.nl
 • Andere vragen over cultuur in deze periode: Huis voor de Kunsten Limburg (hulploket): corona@hklimburg.nl

Websites

Nieuwsbrief

Wil je automatisch op de hoogte gehouden worden van relevante zaken en ontwikkelingen voor jouw vereniging of stichting? Schrijf jezelf in voor de Nieuwsbrief Verenigingen en mis niets.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93