Op deze pagina vind je informatie over het coronavirus voor verenigingen en stichtingen.

Landelijke maatregelen

De landelijke maatregelen met betrekking tot het coronavirus zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid. Op de pagina Coronavirus en dagelijks leven vind je de informatie die het meest relevant is voor verenigingen en stichtingen. Hierop staat informatie over cultuur, sport, gezondheid, groepsvorming bijeenkomsten en locaties. Ook de pagina over meer ruimte in het openbare leven kan interessant zijn. Deze bevat informatie over onder meer groepen en samenkomsten, horeca, cultuur, sport en spel. Vanaf 1 december is het dragen van een mondkapje verplicht op openbare plekken. Op de pagina over de mondkapjesplicht lees je wat dit betekent voor jouw vereniging en leden.

Veel verenigingen en stichtingen zijn aangesloten bij een federatie, koepel of bond. Het grootste deel van deze organisaties (op het gebied van sport, cultuur, muziek, etc) deelt in deze periode de landelijke maatregelen met hun leden. In veel gevallen voorzien zij hun leden ook van advies of protocollen, die zij op hun beurt kunnen gebruiken om hun activiteiten te hervatten. Let in dat geval wel op dat je de meest recente versie van het protocol hanteert.

Lokale besluiten

De gemeente Stein neemt de landelijke richtlijnen als uitgangspunt. Op basis van de richtlijnen die door de landelijke overheid en/of deze koepelorganisaties worden gedeeld, kan lokaal aanbod worden opgestart of hervat.

De landelijke maatregelen met betrekking tot het coronavirus zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Ook op lokaal niveau worden besluiten genomen die verenigingen raken. Zo heeft de gemeente Stein de volgende zaken bepaald:

 • Verenigingen die voor het hervatten van hun activiteiten gebruik maken van de openbare ruimte, dienen dit voor te leggen aan de gemeente.
 • Activiteiten mogen georganiseerd worden in de openbare ruimte (park, veld, plein, parkeerplaats, etc), wanneer dit geen overlast of gevaar oplevert. Wanneer men gebruik wil maken van een buitensport accommodatie, dient dit afgestemd te worden met de medewerker accommodaties van de gemeente Stein.
 • De binnensport mag weer worden hervat. NOC*NSF en VSG hebben hiervoor een protocol en handreiking opgesteld. Een vertaling van deze documenten naar de lokale situatie, is samengevat in het Protocol heropening gemeentelijke binnensportaccommodaties Stein (PDF, 117.6 kB). Hierin staat uitgewerkt onder welke voorwaarden verenigingen weer gebruik kunnen maken van de gemeentelijke binnensportaccommodaties, oftewel de lokale gymzalen, sportzalen en sporthallen.
 • In andere accommodaties waar doorgaans binnen wordt gesport mogen sportactiviteiten worden hervat, mits dit gebeurt binnen de richtlijnen van het RIVM. Denk hierbij aan sportscholen/fitnesscentra, MFC’s, buurtcentra, yogastudio’s, schietsportcentrum, handboogschutterij, etc. De verantwoordelijkheid voor het naleven van de richtlijnen ligt bij de eigenaar, beheerder en/of gebruiker.
 • Sportkantines zijn gesloten. Mits de horeca dicht blijft, mag deze ruimte wel gebruikt worden voor verenigingsactiviteiten die ondersteunend zijn aan de sport. Denk hierbij aan een bestuursvergadering, administratie of EHBO. Toeschouwers zijn niet welkom en de andere maatregelen moeten worden nageleefd.
 • Voorlopig zullen er geen aanslagen, betalingsherinneringen, aanmaningen of dwangbevelen gestuurd worden naar in Stein gevestigde organisaties.
 • Huurders van gemeentelijke (sport)accommodaties die niet aan hun huurverplichtingen kunnen voldoen, kunnen uitstel van betaling aanvragen.
 • Organisaties die legeskosten hebben betaald voor het aanvragen van vergunningen voor evenementen die vanwege de coronacrisis geen doorgang kunnen vinden, kunnen de kosten hiervan vergoed krijgen via een ondersteuningssubsidie.
 • Gesubsidieerde organisaties die op dit moment niet aan hun subsidieverplichtingen kunnen voldoen, hoeven het toegekende subsidiebedrag voorlopig niet terug te betalen. Wel wordt in overleg gekeken naar andere manieren om de prestaties te leveren.

Financiële regelingen

Naast bovengenoemde tegemoetkomingen vanuit de gemeente Stein, zijn er nog een aantal financiële regelingen:

 • Rijksoverheid: Overzicht financiële regelingen
  Als organisatie, ondernemer of flexwerker kun je een beroep doen op financiële regelingen van het kabinet, om verlies als gevolg van het coronavirus te compenseren. Via bovenstaande link vind je informatie over regelingen als de NOW, TOZO, TOGS, TOVA, TVL en BMKB.  
 • Rijksoverheid: Hulpmiddelen voor meer overzicht
  Zie je door de bomen het bos niet meer en heb je moeite om te bepalen van welke regelingen jouw verenigingen gebruik kan maken? Gebruik dan de Regelingencheck van de Kamer van Koophandel of de Coronacalculator van VNO-NCW/MKB Nederland.
 • Rijksoverheid: Overzicht regelingen culturele en creatieve sector
  Voor instellingen en zzp’ers in het culturele en creatieve veld zijn een aantal sectorspecifieke maatregelen ontwikkeld, gericht op (coulance)afspraken en financiering binnen de bestaande kaders en gericht op ondersteuning van instellingen en makers op de korte termijn. Daarnaast is er aanvullend € 300 miljoen beschikbaar via 5 regelingen.
 • Rijksoverheid: Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO)
  De TASO is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 20% van hun omzet zijn verloren als gevolg van de coronamaatregelen. Via deze regeling wordt in totaal € 20 miljoen beschikbaar gesteld aan sportverenigingen die nog geen andere tegemoetkoming voor doorlopende lasten hebben ontvangen. Sportverenigingen die schade hebben geleden door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus kunnen een tegemoetkoming ontvangen tussen de € 1500 en € 3500.
 • Rijksoverheid: Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS)
  Voor sportverenigingen vormt de huur vaak de grootste kostenpost. Om sportverenigingen daarin tegemoet te komen heeft de overheid de TVS in het leven geroepen. Via deze regeling wordt in totaal € 90 miljoen aan huurcompensatie verdeeld. Doel van deze regeling is huurders en verhuurders te compenseren voor huurkosten in de periode 1 maart tot 1 juni. Aanvragen van deze regeling verloopt via de verhuurder (gemeente, sportbedrijf of particulier). 
 • Huis voor de Kunsten Limburg: Landelijke steunmaatregelen cultuur
  Op de website van de Huis voor de Kunsten Limburg is een overzicht te vinden van de landelijke steunmaatregelen voor de culturele sector. Het betreft hier maatregelen vanuit zowel de rijksoverheid als andere fondsen.
 • Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA): Landelijke steunmaatregelen cultuureducatie & -participatie.Op de website van het LKCA is het tweede steunpakket van 414 miljoen euro aan culturele sector nader uitgewerkt. Hier vind je onder meer een overzicht van de landelijke steunmaatregelen voor cultuureducatie & -participatie.
 • NOC*NSF: Financiële regelingen voor sportverenigingen
  Er zijn verschillende overheidsregelingen beschikbaar die sportverenigingen steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. Op de website van NOS*NSF staan deze regelingen op een rij, met de stand van zaken per regeling.
 • Sportbonden: Steunmaatregelen
  Diverse sportbonden komen in deze periode met eigen steunmaatregelen. Zo heeft de KNVB, samen ING en Oranjespelers gezamenlijk een financieel steunpakket voor voetbalclubs ontwikkeld. Neem contact op met je eigen sportbond om te achterhalen wat zij voor jullie club kunnen betekenen.
 • Fondsen & lokale overheden: (Coulance)maatregelen
  Op de website van de Huis voor de Kunsten Limburg is een overzicht te vinden van (coulance)maatregelen van fondsen en lokale overheden.
 • Oranje Fonds: Sociaal verbonden samenleving
  Organisaties die bijdragen aan een sociaal verbonden samenleving kunnen aanspraak maken op een bijdrage van €500 tot €100.000.
 • Kansfonds: Financiële hulp voor corona-initiatieven
  Organisaties die hulp nodig hebben om kwetsbare groepen (eenzaam, armoede, dak- en thuisloos) door de corona crisis heen te loodsen, kunnen bij Kansfonds terecht voor een financiële bijdrage.
 • Haella Stichting: Kleinecoronahulp
  Kleinschalige initiatieven voor mensen die nu extra kwetsbaar zijn (zoals mensen die leven in armoede), kunnen via deze regeling aanspraak maken op een bijdrage van max €2.500.
 • Rabobank Zuid-Limburg West: Coöperatief Fonds
  Verenigingen die klant zijn bij de Rabobank kunnen een bijdrage ontvangen van €2.500.
 • Stichting Waarborgfonds Sport en Banken: Uitstel van aflossingsverplichtingen
  Sportclubs kunnen de aflossing van zakelijke leningen voor zes maanden opschorten.
 • Stichting Waarborgfonds Sport: Noodkrediet 
  Door een bijdrage van het Ministerie van VWS kan Stichting Waarborgfonds Sport sportclubs helpen als er tijdelijk een financieel tekort is. Deze stichting verstrekt kosteloos borgstellingen van maximaal 250.000 euro, met een maximale looptijd van 7 jaar.

Tips & adviezen

Hieronder vind je tips en adviezen over wat je als sportaanbieder juist wel of niet kunt doen in deze periode:

 • Checklist coronavirus voor sportverenigingen
  Corona heeft veel gevolgen voor sportverenigingen. Maar waar moet je als club dan aan denken? Deze checklist coronavirus voor sportverenigingen van NOC*NSF brengt alle aandachtspunten in kaart en helpt je op weg.
 • Protocol verantwoord sporten
  NOC*NSF, sportbonden en VSG hebben een protocol verantwoord sporten opgesteld. Dit protocol biedt handvatten om in deze periode sportactiviteiten aan te bieden. Je vind hier onder meer posters, flyers en borden met richtlijnen voor bestuurders, trainers, ouders en sporters, die helpen je club ‘coronaproof’ te maken.
 • Handreiking binnensport
  In aanvulling op dit protocol heeft VSG samen met enkele gemeenten en bedrijfspartners een handreiking opgesteld. In dit document zijn de meer technische aspecten van het verantwoord en veilig openstellen van de binnensportaccommodaties nader uitgewerkt. Verdere informatie en veelgestelde vragen zijn te vinden op de website van de VSG. Bij specifieke en/of technische vragen naar aanleiding van de handreiking kan contact opgenomen worden met de desbetreffende contactpersonen en experts.
 • Protocol binnensport Stein
  De binnensport mag weer worden hervat. NOC*NSF en VSG hebben hiervoor een protocol en handreiking opgesteld. Een vertaling van deze documenten naar de lokale situatie, is samengevat in het Protocol heropening gemeentelijke binnensportaccommodaties Stein (PDF, 117.6 kB). Hierin staat uitgewerkt onder welke voorwaarden verenigingen weer gebruik kunnen maken van de gemeentelijke binnensportaccommodaties, oftewel de lokale gymzalen, sportzalen en sporthallen.
 • Handreiking Toeschouwers bij sportwedstrijden
  Om handhaving van de corona maatregelen tijdens en rondom sportwedstrijden in goede banen te leiden, heeft NOC*NSF een Handreiking Toeschouwers bij sportwedstrijden opgesteld.
 • Cultuur protocollen
  Ook op het gebied van cultuur zijn corona protocollen ontwikkeld. In deze cultuur protocollen is vastgelegd onder welke voorwaarden uiteenlopende culturele disciplines mogen worden hervat. Huis voor de Kunsten Limburg biedt op haar website protocollen voor cultuureducatie & participatie, film & fotografie, letteren, erfgoed, muziek en theater.
 • Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie
  Een protocol voor cultuureducatie en -participatie is te vinden op de website van Cultuurconnectie. Naast een branche specifiek protocol, zijn op deze pagina aanvullende richtlijnen te vinden die van pas komen bij het opstarten of hervatten van activiteiten.
 • Coulance
  Toon in deze periode begrip voor elkaar en ben waar mogelijk coulant. Als lid door contributie te blijven betalen, als clubs door huur en rekeningen te blijven voldoen, etc. Ga wanneer dit niet mogelijk is met elkaar in gesprek. Alleen samen krijgen we dit virus onder controle en komen we deze periode door.
 • Contributie
  De inning van contributie bij de leden mag in deze periode gewoon doorlopen. Het aanbieden van activiteiten (trainingen, repetities of wedstrijden) is hiervoor geen voorwaarde.
 • Digitale ALV
  Veel verenigingen houden jaarlijks in deze periode hun Algemene Ledenvergadering (ALV), en zijn hiertoe volgens hun statuten zelfs verplicht. De onlangs aangenomen spoedwet Tijdelijke Wet COVID-19 maakt het mogelijk om de ALV digitaal te houden of de ALV éénmalig voor maximaal vier maanden uit te stellen.
 • Houd contact met je leden
  Ben je nog niet van plan om je activiteiten te hervatten. Omdat dit nog niet mag volgens de richtlijnen, of omdat jullie het niet aandurven vanwege het contact met risicogroepen? Zorg dan dat je op een andere manier contact houdt met je leden. Organiseer een online borrel, digitale pubquiz of bingo.
 • Zet jezelf op afstand in voor de club
  Of benut de vrijgekomen tijd om jezelf op een andere manier voor de club in te zetten: werk de website bij, schrijf een nieuw sponsorplan of denk na over nieuw activiteitenaanbod.
 • Online workshops
  De afgelopen periode zijn diverse gratis online workshops georganiseerd, om te investeren in je club en de deskundigheid van je vrijwilligers. Was je erbij en wil je nog iets teruglezen, of kon je er niet bij zijn en wil er alsnog mee aan de slag? Klik dan op de link om de presentaties van de webinars te downloaden en bekijken.
 • Webinar Financieel gezond de crisis door: Financiële huishouding in Coronatijd (HvdSL, HvdKL, ea)
 • Webinar Ledenbinding: Ledenbehoud in Coronatijd (HvdSL, HvdKL, ea)
 • Webinar Trainingsopbouw: Verantwoorde trainingsopbouw in Coronatijd (KNVB)
 • Masterclass Training: Trainingsopbouw in de wielersport (Team Sunweb)
 • Masterclass Biketech: Technische aspecten in de wielersport (Team Sunweb)
 • Masterclass Voeding: Voeding in de (wieler)sport (Team Sunweb)
 • Een sterke campagne: dubbele winst voor de club: Communicatie voor sportverenigingen (Rabobank, Clubbereik)
 • Activiteitentips en -inspiratie
  Willen jullie de activiteiten coronaproof hervatten, maar heb je geen idee wat er mogelijk is binnen de richtlijnen? Vind je het bijvoorbeeld moeilijk om activiteitente bedenken waarbij 1,5 meter afstand behouden blijft? Veel bonden en federaties hebben toolkits ontwikkeld met tips en tricks voor activiteitenaanbod in deze periode. Neem hiervoor contact op met jouw bond.
 • Ben creatief
  We worden in deze periode beperkt in onze vrijheid, maar aan de andere kant biedt het ook nieuwe mogelijkheden. Deze situatie en ‘het nieuwe normaal’ vragen flexibiliteit en creativiteit van ons allemaal. Dit moment is daarom uitermate geschikt om na te denken over nieuw sportaanbod, het aanspreken van andere doelgroepen, samen te werken met andere organisaties of locaties te delen.
 • Online cultuuronderwijs
  Thuisonderwijs blijft voorlopig nog wel even onderdeel van het ‘nieuwe normaal’, en dat geldt dus ook voor lessen in kunst en cultuur. Gebruik deze wegwijzer om overzicht te krijgen in het enorme aanbod aan online initiatieven.
 • Stel je activiteiten open voor niet-leden
  Biedt je intussen weer activiteiten aan of ben je van plan om deze te hervatten? Overweeg dan om deze open te stellen voor niet-leden. Op die manier kunnen we zoveel mogelijk mensen betrekken en wie weet houden jullie er nieuwe leden aan over.

Veelgestelde vragen

Heb je nog vragen over het coronavirus en sport? Kijk dan eens tussen de veelgestelde vragen (FAQ’s) die reeds zijn verzameld:

Contact

Staat het antwoord niet tussen de veelgestelde vragen? Neem dan contact op de juiste contactpersoon:

Vragen over sport- en beweegaanbod in deze periode:
Gemeente Stein (verenigingsadviseur): Frank.vandenBoomen@gemeentestein.nl

Vragen over het gebruik van buitensportsport accommodaties of de openbare ruimte voor sport- en beweegaanbod in deze periode:
Gemeente Stein (medewerker accommodaties): Mandy.Schouten@gemeentestein.nl

Vragen over de beweegprogramma’s van Ecsplore in deze periode:
Ecsplore (buurtsportcoach): dzaicsek@ecsplore.nl

Sportspecifieke vragen over aanbod wat past binnen de geldende corona maatregelen:
Sportbond (neem contact op met de contactpersoon van jouw sportbond)

Andere vragen over sport en/of topsport in deze periode:
NOC*NSF (sportsupport): sportsupport@nocnsf.nl

Andere vragen over cultuur in deze periode:
Huis voor de Kunsten Limburg (hulploket): corona@hklimburg.nl

Websites

Nieuwsbrief

Wil je automatisch op de hoogte gehouden worden van relevante zaken en ontwikkelingen voor jouw vereniging of stichting? Schrijf jezelf in voor de Nieuwsbrief Verenigingen en mis niets.