Samen wonen

Momenteel onderzoekt de gemeente Stein samen met woningcorporatie Zaam Wonen en Housing de mogelijkheden van het huisvesten van een brede doelgroep aan mensen in het voormalig schoolgebouw Elckerlyc gelegen op de Burgemeester Eussenstraat 33 in Elsloo. Dit gebeurt aan de hand van het zogenaamde ‘magic mix’ concept.

Informatieavond

Om omwonenden over deze woonvorm te informeren, staan op deze pagina antwoorden op veel gestelde vragen. Ook werd er op 5 september een informatieavond in het Maaslandcentrum geograniseerd. De presentatie die op deze avond gegeven werd, is hier te downloaden (PDF, 1.0 MB). Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Maurice Jennekens van de gemeente Stein. Dat kan via telefoonnummer 046-43 59 393 of maurice.jennekens@gemeentestein.nl.

Veel gestelde vragen

1) Waarom stopt de huidige anti-kraak bewoning?

Gemeente Stein heeft destijds Maximus Leegstandsbeheer de opdracht gegeven het leegstaande schoolgebouw tijdelijk te beheren. Dit gebeurt nu door huisvesting te bieden aan tijdelijke bewoners (de zogenaamde antikraak-bewoning). Hiermee worden eventuele vernielingen aan het gebouw en de daarmee gepaarde overlast (als verloedering) voor de omgeving tegengegaan. Als de herbestemming definitief is, wordt de anti-kraak bewoning omgezet in de Magic Mix bewoning.

2) Wat is de Magic Mix?
Bij een Magic Mix worden diverse doelgroepen gemengd tijdelijk gehuisvest. De uitdaging is om de meest succesvolle mix van doelgroepen te vinden. In Elckerlyc worden de bewoners ingedeeld in vragende bewoners en dragende bewoners. Een vragende groep vraagt nog om (tijdelijke) ondersteuning bij het zelfstandig wonen. De dragende groep kan volledig zelfstandig wonen. De dragende groep zal ten alle tijden in de meerderheid zijn. Als voorwaarde wordt gesteld dat de dragers zich ook inzetten voor het complex en de medebewoners.

3) Waarom wordt deze woonvorm hier toegepast?
Woningcorporaties willen de druk op de reguliere sociale huurwoningvoorraad verminderen en ervoor zorgen dat iedereen zoveel als mogelijk een passende woning kan huren op de juiste plek. Het gebouw van Elckerlyc kwam beschikbaar in Elsloo (een goed bereikbare kern met de diverse voorzieningen) en is geschikt voor het huisvesten van een dergelijke Magic Mix. Bovendien wijkt deze woonvorm nauwelijks af van de huidige anti-kraakbewoning.

4) Waar draagt deze woonvorm aan bij?
Het is een tijdelijke tussenwoonoplossing die een toevoeging is aan de reguliere permanente huur- of koopwoningen. Deze tijdelijke woonvorm verlicht de druk op de sociale huurwoningvoorraad.

5) Voor wie is deze woonvorm bedoeld?
Voor een brede groep mensen die meestal geen tijd hebben om lang te wachten op een woning (ook wel woonurgenten genoemd), weinig kunnen betalen en beperkte eisen stellen. Dit kunnen arbeidsmigranten, studenten, vergunninghoudersen uitstromers uit intramurale (zorg-)instellingen zijn. Maar denk bijvoorbeeld ook aan werkende jongeren, gescheiden mensen, ouderen en expats. Kortom, heel divers dus.

6) Wie bepaalt wie er komt te wonen?
Een selectiecommissie bestaande uit een medewerker van Zaam Wonen en een medewerker van Housing. De selectiecommissie zal aan de hand van intake gesprekken bepalen of iemand geschikt is om in Elckerlyc te wonen. De selectiecommissie houdt met het maken van de selectie onder andere rekening met:
• Bewoner kan woonvaardigheden ontwikkelen voor doorstroming binnen 1 jaar en uiterlijk binnen 2 jaar;
• Bewoner is gemotiveerd om door te stromen naar een reguliere woning;
• Dragende bewoner screenen op mogelijke inzet en motivatie voor het complex (wederkerigheid);
• Bewoner is in staat om rekening te houden met medebewoners en omwonenden;
• Goede mix tussen dragende en vragende bewoners waarbij dragende bewoners steeds in de meerderheid zijn.

7) Hoeveel bewoners kunnen er straks in het gebouw wonen?
In de voormalige school worden 10 woonunits gerealiseerd. Per woonunit kunnen maximaal 2 personen wonen. Het merendeel van de woonunits zal waarschijnlijk door 1 persoon worden bewoond. Het aantal bewoners aldus varieert tussen de 10 en maximaal 20 personen.

8) Hoe lang kan iemand er blijven wonen?
Zorgvragers wonen er in de regel 1 jaar (met mogelijkheid tot verlenging tot maximaal 2 jaar) en zorgdragers in de regel 5 jaar (met een mogelijkheid tot verlenging tot 7 jaar maximaal).

9) Kan de gemeente garanderen dat de Magic Mix niet bedoeld is voor asielzoekers, ex-gedetineerden en verslaafden?
Ja. De selectiecommissie zal hier op toezien.

10) Wat merken omwonenden van deze woonvorm?
Omwonenden zullen geen verschil ervaren ten opzichte van de huidige situatie.

11) Wanneer start deze woonvorm?
Eerst moet de gemeente en Zaam Wonen formeel instemmen met deze Magic Mix. Vervolgens moet er nog een omgevingsvergunningsprocedure worden doorlopen voor de verbouwing van de school. Daarna heeft woningcorporatie Zaam Wonen enkele maanden nodig om de school te verbouwen. Hierbij wordt ook de in het gebouw aanwezige asbest verwijderd. Naar verwachting kan het gebouw dan in de tweede helft van 2020 in gebruik worden genomen in deze woonvorm.

12) Is dit een tijdelijke of permanente invulling van het voormalige schoolgebouw?
Deze woonvorm zal voor een duur van 15 jaar plaatsvinden. Met deze termijn is ook gerekend in de financiële exploitatie van het project.

13) Hebben omwonenden invloed op deze woonvorm?
Omwonenden hebben net zoveel invloed op deze woonvorm als een reguliere inwoner dat heeft op zijn of haar buren. Je kunt dus niet bepalen wie er in jouw buurt komt wonen.

14) Hoe worden omwonenden hier verder over geïnformeerd?
Op 5 september 2019 vond er een informatieavond plaats in het Maaslandcentrum te Elsloo. Bekijk hier de presentatie die op deze avond gegeven werd (PDF, 1.0 MB). 

Wil je op de hoogte blijven over ontwikkelingen? Meld je dan aan voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente. Selecteer daarbij kern ‘Elsloo en Catsop’ en interesse 'Dienstverlening’. 

15) Welke partijen maken de Magic Mix mogelijk?
Dit woonconcept is een gezamenlijk initiatief van woningcorporatie Zaam Wonen, Housing en de gemeente Stein.

16) Heeft deze woonvorm zijn effect al elders bewezen?
Ja. Kijk voor meer informatie bijvoorbeeld op de website van Platform31

17) Bij wie kan ik terecht met dringende vragen die niet tot de informatiebijeenkomst kunnen wachten?
Neem dan contact op met Maurice Jennekens van de gemeente Stein. Dat kan via telefoonnummer 046-43 59 393 of maurice.jennekens@gemeentestein.nl.

Dit project is in samenwerking met Zaam Wonen en Housing:

logo Zaam Wonen  logo Housing